ITALIANO

 

Anni.

 

Unda descrizione sugli anni nel tempo.

Anni numerici e anni biologici.

 

Anni numerici.

A, sono gli anni determinati dalla societa che si conclude con un tempo prestabilito di nascita e di morte.

B, in confronto alla domanda ”Quanti anni hai?” La rispossta coerente numerica sara basata sul calcolo dell’ora, del giorno, del mese e dell’anno della nascita e si limita al giorno ed anno dove la domanda è fatta.

 

Anni biologici.

A, questi si riallacciano 1, alla eredita genetica ancestrale. 2, di come si gestisce fisicamente e mentalmente la propria crescita.

B, l’ambiente in rapporto alla nutrizione come fase intrinseca (interiore) ed il clima come fase estrinseca (esteriore).

 

Constatazione

 

SOCIALMENTE

Persona che ha raggiunto la maturita fisica e psichica riconosciuta scentificamente all’eta numerica di 25 anni, non è necessariamente al medesimo livello o rassomiglianza ad un’altra. Qui si afferma o constata il principio psykofisico del PLURALISMO basato sulla differenza fra l’uno all’altro. ”Ognuno è uguale a se stesso o nessuno è uguale all’altro. L’apparenza è medesima in senso materiale, la vita sociale altrettanto come IDENTITA-sociale e questa in simbiosi con l’evoluzione naturale ed individuale nella liberta mentale che si svolge, facendo l’individuo UNICO nell’immensita della razza umana.”

 

INDIVIDUELMENTE

In pratica avremo in primo luogo una persona di 25 anni che ha una crescita normale ed equilibrata uguale alla ”massa” e si afferma il tempo numerico di 25 anni.

 In secondo luogo, un venticinquenne che si trascura o abusa fisicamente fa che si invecchia precipitando sotto gli anni numerici creandosi un’eta biologica inferiore all’eta numerica. Questo vale parzialmente anche per chi è affetto di malattie naturali o incidenti fisici che creano andicappati.

 In terzo luogo, abbiamo personalita intrapprendenti che si dedicano ad attivita fisiche e colturali. Questo accomulamnto del ”fare (lavori diversi, studi diversi)” fa che l’esperianza nel caso che questa sia collegata all’intelligenza e dunque per dire che l’intrapprendenza da pratica alla conoscenza, fa si che il venticinquenne è fisicamente piu giovane in vigore degli anni prestabiliti numerici, ma anche piu anziano e dunque maturo fino al punto a volte o per certi di non essere capito dai suoi simili di ”éta differenti”.    

 Sommando l’assunto, avremo l’eredita biologica dei nostri ancestri e la nostra vita terrestre insieme, da esattamnte gli anni in cui ci siamo realizzati.

 

Qusto è un calcolo, a mia cosnoscenza fino ad oggi, che gli anni biologici non som facili e neppure possibili a prestabilire. Avremo dunque un’éta senza éta!

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

SVESNKA

 

År.

En beskrivning av åren över tiden.

 

Numeriska år och biologiska år.

 

Numeriska år.

A, är de år som bestäms av samhälle som slutar med en förutbestämd tid från födelse till man avlider.

B, jämfört med frågan "Hur gammal är du?" Det sammanhängande numeriska svaret kommer att baseras på beräkningen av timme, dag, månad och födelseår och är begränsad till den dag och året där ansökan görs.

 

Biologiska år.

A, dessa är länkade 1, till den förfädernas genetiska arv. 2, hur du hanterar din tillväxt fysiskt och mentalt.

B, miljön i förhållande till näring som en invärt fas och klimatet som en extern fas.

 

konstaterande

 

SOCIALT

En person som har uppnått den fysiska och mentala mognaden som erkänns vetenskapligt vid 25 års ålder är inte nödvändigtvis på samma nivå eller liknar en annan. Här bekräftas eller fastställs den psykofysiska principen om PLURALISM baserat på skillnaden mellan varandra. "Var och en är lika med sig själv eller ingen är lika med den andra. Utseendet är detsamma i materiell betydelse, det sociala livet precis som social-IDENTITET och detta i symbios med den naturliga och individuella utvecklingen i den mentala friheten som sker, vilket gör en UNIK individ i den mänskliga rasens storhet."

INDIVIDEN

I praktiken en 25 år gammal person som har en normal och balanserad tillväxt erkänns den numeriska tiden på 25 år som anges.

 

För det andra, en 25-åring som försummar eller missbrukar sig själv fysiskt får honom att bli gammal genom att falla under de numeriska åren och skapa en biologisk ålder lägre än den numeriska åldern. Detta gäller också delvis de som lider av naturliga sjukdomar eller de drabbade av fysiska olyckor som skapar handikappar.

 

För det tredje har vi överväldiga personligheter som deltar i fysiska och kulturella aktiviteter. Kunskap "att göra (olika jobb, olika studier)" gör att erfarenhet som kopplat till intelligens d.v.s. gör teori i praktiken, gör att en tjugofemåring är fysiskt yngre gentemot de förutbestämda numeriska åren. Hen, blir också äldre i mognad så pass att ibland de inte förstås av sina medmänniskor i "olika åldrar".

 

 

Anta att vi har det biologiska arvet från våra förfäder och vårt jordiska liv tillsammans, exakt under de år vi skapade oss själva.

Detta är en kalkyl, såvitt jag vet hittills, att biologiska år inte är enkla och inte ens möjliga att förutbestämma. Vi kommer därför att ha År utan tid!

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com


 

Ett lyckonummer 7 i den eviga åttan!

 

 

1-I som är 7-VII som förvandlas till 8-VIII!

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa? Då, när du är fri från maktsjuksyndrom är du i mogen ålder. Då, kan du vara fri, leda dina barn, din familj, samhället, leda inte minst dina idéer och dig själv. Det är det som är din ålder… den odefinierbart!

 

 

2-II

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra.

 

 

3-III

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening.

 

 

4-IV

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död?

 

 

 

5-V

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa?

 

 

 

6-VI

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa? Då, när du är fri från maktsjuksyndrom är du i mogen ålder.

 

 

7=0(din ålder… den odefinierbart)-1och8självaHÄNDELSE

 

 

Tor Svärdtorp TorSvardtorp metod

 

ÅLDER i TSShttp://www.vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm

 

Ettlyckonummer7idenevigaatan!

1-Isomar7-VIIsomförvandlastill8-VIII!

VADARALDER?

DomInteEfteralderAtDenarförUngelerdenandraharredanenfotigraven!AlderarintebaraNUMERISK,detarkunskapsomärensumaavlivserfarenhet,studier,arbete,oforklarliganaturbegavningaochvaddubevisaromvadduharastadkomitmeddinaInsatserfördinpersonutvecklingochförAndra.DetardinviljestyrkaochmodomvadDUharkunatgoramedlivetsmening.HarDUhalitischackdenadualism,desamotsatspoleravdetondaochdetgodasomocksakallaslivelerdod?MinundranochminFragaar:harDUkunatskapaharmoniblanddesa?da,narDUarfrifranmaktsjuksyndromarDUimogenalder.Da,kanDUvarafri,ledadinabarn,dinfamilj,samhalet,ledainteMinstdinaiderochDIGsjalv.Detardetsomardinalderden o d e f i n i e r b a r t!

 

 

2-II

 

VADÄRÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra.

 

 

3-III

 

VADärÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening.

 

 

4-IV

 

vadärÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död?

 

 

 

5-V

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa?

 

 

 

6-VI

 

VAD ÄR ÅLDER?

Döm inte efter ålder att den är för ung eller den andra har redan en fot i graven! Ålder är inte bara numerisk, det är kunskap som är en summa av livserfarenhet, studier, arbete, oförklarliga naturbegåvningar och vad du bevisar om vad du har åstadkommit med dina insatser för din personutveckling och för andra. Det är din viljestyrka och mod om vad du har kunnat göra med livets mening. Har du hållit i schack denna dualism, dessa motsatspoler av det onda och det goda som också kallas liv eller död? Min undran och min fråga är: har du kunnat skapa harmoni bland dessa? Då, när du är fri från maktsjuksyndrom är du i mogen ålder.

 

 

7=0(din ålder… den odefinierbart)-1och8självaHÄNDELSE

 

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com