TIDEN NÄRMAR SIG för de som ha möjligheter och än kampvilja för gemensamma mål: RÄTTVISA för barn och föräldrar välkomna…  http://vi-pr.se/ och http://vi-pr.se/vi_pr.htm

 

EN DAG MOT VÅLD 30 maj

 

30 april, 1:a maj och 30 MAJ 2015!

 

FAMILJ

Tor Svärdtorp Helgrengsgatan 4A 96134 BODEN tor@vi-pr.se tel. 073-0678362 2015-04-19

Till:

Kontakta Morgan Johansson: Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Morgan Johansson, via registrator

Mer kontaktinformation

Kristian Brangenfeldt Pressekreterare hos Morgan Johansson
Telefon 08-405 29 67
Mobiltelefon 072-543 95 89
e-post till Kristian Brangenfeldt
Socialdepartementet
e-post till Åsa Regnér, via registrator

Mer kontaktinformation
Kontakta Åsa Regnér: Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Socialdepartementet

Joanna Abrahamsson Pressekreterare hos Åsa Regnér
Telefon 08-405 42 02
Mobiltelefon 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson

 

FÖR ATT VÄRNA OM FAMILJ GÖR BARNENS RÄTTIGHETER ETT FAKTUM FRAMSTÄLLA ETT HÄLSOSAMT, RÄTTVIST OCH GENETISK RENT SAMHÄLLE. TOTALA PROBLEMLÖSNING ÄR SOM FÖLJER:

 

Lag förslag för:

1.    A- SKILSMÄSSA KNUTEN TILL INTERIMISTISKT BESLUT OM VÅRDNAD OM BARN ”Tingsrätten domstolar civilmål och familjerätten Rätt till sin biologiska familj! EN JUSTITIA SAK -CIVILMÅL. Domstolarna. Justitiedepartementet. Jämställdighets frågor.

2.    B- OM LVU (Lagen om Vård av Unga) ”Socialförvaltning och Förvaltningsrätten" EN SOCIALLAG AV CIVIL KARAKTÄR. Socialdepartementets ansvar!

3.    C- FADERSKAP ”Förvaltningsrätten Rätt till sina biologiska barn och rätt till sina biologiska föräldrar! EN SOCIAL PROBLEMATIK AV JUSTITIA KARAKTÄR. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT

4.    D- SYSKONSKAP "Förvaltningsrätten" Rätt till sina biologiska syskon och halvsyskon! EN SOCIAL PROBLEMATIK AV JUSTITIA KARAKTÄR. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT.

 

AKT I

Grunderna

TINGSRÄTTEN

VÅRDNAD OM BARNEN

 

A  

1) Från födelse skall vårdnad av biologiska barn tillfalla automatiskt till båda föräldrar som föder på naturlig väg och även för barn som blir till genom t.ex. sperma och äggdonatorer, provrörs befruktning, genetisk forskning och allt annat tidsanpassat.

2) Föräldrar som skiljer sig (gift eller sambo), de skall vara aktivt delaktiga under ett års betänketid till samarbetssamtal vid familjerådgivning o dyl.

3) Barnen skall ha egen bostad*A-3,1 på minst storlek anpassad till syskonskara där föräldrar turas om till besök, uppfostran och umgänge*A-3,2. Socialförvaltning för utvärdering.

4) Under amningstid skall pappan ha rätt till att närvara halva tiden med barnet där barnen vistas*A-4,1.

 

Tillägg nr1

FAMILJERÄTTEN

OLIKA ÖVERENSKOMMELSE

1: Särbo förhållandet. 2: Fall där andra föräldrar kommer överens att man skiljer sig men den andra föräldern har barn oftare. 3: Fall där en eller båda föräldrar inte vill veta av sina barn. 4: Föräldrar som väljer delat boende.

B

Socialinsatser vid individ och familjeomsorg med LVU i följande beskrivning.

1) Efter generella upplysningar av familjs missförhållande och misslyckandet av upprättelse via sociala insatser * B-1,1.

2) LVU aktualiseras med bevisning i flera olika former *B-1,2.

3) Barnen omhändertas för att skyddas men ska aldrig erövras sin rätt till sina biologiska föräldrar*B-3,1.

Tillägg nr 2

Placerade barn i foster hem: "Lämplighet för medborgare som vill vara delaktig i sådana enorma livsuppgifter skall vara mer kompletterande A) djupare och bredare information om personen i fråga med B) Styrkande lämplighet från socialt nätverk C) kurs i pappas och mammas roll med intyg därtill D) Där små barn skall placeras: gäller att paret har dessutom varit, gifta i minst 15-20 år, haft barn som har flygit ut och att harmoni föräldrar -barn kvarstår."

C

FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Faderskaps Begäran.

Det görs automatisk för alla nyfödda medborgare i Sverige.

 

 

AKT II

Detaljerna i ärendet

 

A*

A-3,1 Bostad* BOSTAD FÖR BARNEN MED OLIKA BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR

Bostad för barnen med olika biologiska föräldrar. Dom föräldrar 1- Var de bor och 2- arbetar på 3- olika ställen med 4- olika avstånd från 5- barnbostad. Familjrätten skall justera detta genom att välja en kommun och bostadsområdet där barnen är trygga i sin uppväxt via oftare  kontakt med olika föräldrar.

A-3,2 Uppfostran och umgänge*. Man eller kvinna som har flera barn med olika partner SYSKON OCH HALV SYSKON BOR TILLSAMMANS

Problematiken med föräldrars besökstid med barn löses genom att alla olika föräldrar turas om veckovis. För de biologiska barnen kan nackdelen teoretisk bli att möte med föräldern reducerar i antal. I praktiken kan biologiska barnen få träffa sina föräldrar utöver den bestämda tiden.

Tillägg nr 3

A-3,2 BB

Barnbidrag och bostadsbidrag (BB) förändras genom att barnbidrag delas dels lika till båda föräldrar och dels lika till alla syskon på deras enskilda bankkonton.

A-4,1 vistas* dvs. att ny partnerskap för modern blir inaktuellt.

Lämnade kvinnan mannen under graviditet och är med en annan partner då gäller ovannämnda formulering. Socialförvaltning ordnar det genom att förmå moder och barn med en jourbostad.

 

B*

B-1,1 insatser *.

Socialförvaltning inom individ och familjeomsorg har rätt till inkallning och besök till utpekade personer efter upplysning om missförhållanden i relationen.

*-1 Med insatser vid svåra föräldrarelationer och familjeförhållande menas kallelse till socialförvaltning där samtal i olika former kan komma till slutsatsen att peson-er i fråga erbjuds terapeutisk förmån.

Där det finns misstankar att barn far illa.

*-2 Lagstiftat om föräldrars ansvarstagande till möte på socialkontor skall följas med rätt för socialtjänst att besöka familj som är utpekad eller visar illvilja till samarbete.

LVU

*-3 LVU kan komma i fråga om föräldrar motsätter sig kallelse och vägrar inträde till bostad osv.

*-4 Barnen skyddas med omhändertagande vid privata och offentliga platser där stöd för barnen finns.

*-5 Med stöd menas närvaro av offentligt anställda, släkt eller förtroende person för barnen som närvarar vid omhändertagande.

*-6 Omhändertagandet skall ske i milda former med behöriga myndigheter i första hand i civil klädsel med närliggande skydd av tydliga lagrepresentanter i omgivningen.

*-7 Hela förloppet dokumenteras via TS-inramning för dokumentation och som bevisningsmaterial insatt till skydd av alla parter och involverade.

*-8 Omhändertagande innebär att föräldrar och barn uppehåller daglig fysisk kontakt som upphör med omedelbar verkan när föräldrar anser sig själva vara mogna till samarbetssamtal med berörda myndigheter.

 

B-1,2 olika former*

TS-inramning, föräldrarna hjälpsökandet, föräldrar erkännandet, barns berättelse, levande vittnesmål.

B-3, 1 Rätt till sina biologiska föräldrar*.

Med det menas den fysiska kontakt och med det raderas den kontroversiella definitionen av ”emotionella ägandet”

OBS! När ärendet avslutas skall alla register av sådan händelse raderas för all framtid.

 

TS inramning.

TS-inramning ”Tor Svärdtorps visuella och röstberättigade säkerhetsformgivning för socialarbetare, vakter, livvakter, poliser, domstolar, institutioner för placerade och friberövade, militärer, skolor osv. (privat och offentlig sektor)”.
I korthet: EKONOMISKA FÖRDELAR: mindre skatt för underhåll av placerade barn vid institutioner. SOCIALA FÖRDELAR: en mer harmonisk samlevnad som en del av en starkare samhörighet. POLITISKA FÖRDELAR: stabilitet och kontinuitet för regerande politik. INDIVIDUELLA FÖRDELAR: de mänskliga rättigheterna uppnås.
OBS! Lagförslaget skall alltid följas vid skriftlig eller muntlig presentation med den ursprunglig upphovsman.
ETT NYTT MINISTERIET ”Familje Ministeriet (FM).
…gällande familjekoncept som ramar in ovan nämnda förslag, hälsa, uppfostran (privat och samhällig), samlevnad.
…familj och olika relaterade institutioner.
Min och vår önskan är att besöka dig på regeringskansliet och lämna över detta förslag. Vår tid som föreslås och är annonserad och beslutad med deltagarna från olika delar av Sverige och är den 30 april 2015 efter kl. 11,00 på Besöksadress Rosenbad 4 eller? En kort stund för informationsutbyte är bara konstruktivt och av gemensamt intresse. I princip kan vi inte förändra beslut pga. dels att medlemmar har långa avstånd och uppehåller sig i Stockholm till 1 maj. Några länkar som kan belysa omfattande allmänna engagemang i fråga.
Jag och en liten grupp representanter är de som du kommer att möta.
Tack på förhand Tor Svärdtorp

http://www.vi-pr.se/lagforslag.htm
http://vi-pr.se/
http://vi-pr.se/forsta_maj_kolla.htm
https://www.youtube.com/watch?v=v4RGuanXZz8
 

 

Alla till trottoar marsch KARNEVALEN 1/a maj 2015 i TRÄFFPUNKT Centralstation Stockholm kl. 10.00-senast 11.00 TA DINA FLAGGOR, dräkter eller kostymer och visa vad du står för den 1:a maj när du är med på trottoar promenad för icke våld. Visa att vi kan samleva utan våld. Just denna första maj 2015 kan du-ni berätta om våldet som ni blev drabbade av och tala om förslag hur det kan i framtidens avvärjas. Denna KARNEVAL är en glädjande början bland sorg.

 

www.youtube.com/watch?v=iHz3Ib9TgwM eller komplett version med tydlig innehåll www.youtube.com/watch?v=v4RGuanXZz8

"TROTTOAR PROMENAD är en icke våld problemlösning av individuellt initiativ som grundas på en spontan samling av folkrörelse. Har en startplats och bestämd riktning skapas av den som skall tala om eget problem som t.ex. själv kommer att tala om min egen privata händelse som har fått idén att blomma. Vi kommer att turas om och tala om egen upplevelse och tom. kanske flyttar oss som vinden till olika gemensamma riktningar där talaren behagar sig vara för att framföra sitt problem. RÄTT TILL TAL GRUNDAS PÅ ATT DU ÄR MEDVETEN TILL EN LÖSNING AV DITT PROBLEM OCH FÖRESLÅR DET." http://vi-pr.se/forsta_maj_kolla.htm
 

Angående 30 APRIL OCH 1:A MAJ 2015.

30:e april lämnade vi lagförslag VLFS (Vårdnad om barn, LVU, Faderskap och Syskonskap). För säkerhetsskäl alla brev och andra mottagnings material lämnas till mottagningsplats på Mäster Samuelsgatan 66 i Stockholm.
Möte med socialminister angående VLFS gällande ”familj” och jämställdhet, samt justitieminister gällande procedur vid skilsmässa och vårdnad om barn det blir som i tidigare fall vid tidigare regering där de hör av sig när det passar dem osv.1:a maj: de trogna var där men vi var för få och då bestämde vi att blåsa av dagens program.


Varför trottoarpromenad? Det var mening att utan tillstånd trotsa lagen... för en rättvis sak! Om vi var flera skulle vi promenera på trottoar och inte på gatan... för det behövs inte tillstånd och då var det lagligt! Utöver vår information till Media och föreningar av olika slag som har pågått på en lapsus av fyra månader i fyra omgångar före evenemang, var mening att spontanitet skulle bli del av det hela hör på
https://www.youtube.com/watch?v=v4RGuanXZz8


REFLEKTION

Om så få kom betyder det att politik, lagar och själva samhället är friskt och att inte finns behov av utveckling. Eller kanske är det så att dagens människa är splittrad i olika sammanhang att behovet inte är verkligt och inte ens när de själva är i problem. Man kan tänka sig att TID av stora ideologier som grundas på samlevnads förändring och överlevnad som t.ex. Kommunism, socialism, nationalism osv. har spelat ut sin roll och att IT är annat än befrielseprocedur som vi tror och upplever. Spekulationerna är många... jag kommer inte här att redogöra för orsakerna vare sig approximativa eller bevisade, det är ödet för de som tror på det, strävan till mål lämnar jag till var och en. Följ mig, oss via
http://vi-pr.se/

Tor Svärdtorp


30:e MAJ uppmanar jag er att skapa ett möte, marsch eller vad det kan vara för EN DAG FÖR ICKE VÅLD. Börja med att göra det där du bor ensam eller i gruppen. Information finns också på ovannämnda videoinspelning på Youtube t.ex. våld har tusen ansikten som i hemmet, könsrelaterad, etnisk och religiös, politisk och social, tillhörighet där orsakas och provoceras... TALA INTE OM VAD DU ÄR UTSATT FÖR OM INTE DU SJÄLV HAR DINA TANKAR OM VAD SOM EVENTUELL KAN VARA LÖSNINGEN TILL DET... eller efter din sanningsberättelse så stöd de andra som av samma orsak blev drabbade och föreslå åtgärder till det.

FUNDERA på att vare sig passivitet eller aktion i sina extrema faser är inte alltid en effektiv mekanism som kan legitimera dig till självförsvar i din mening eller en positiv utveckling i överlevnadssyfte och att du alltså måste söka dig till balans som inte gör dig delaktig till smärta, ondska, våld som tar mänsklighet till kannibalism och undergång.


Vi ses den 30:e MAJ varje år!


Tor Svärdtorp

 

Brev till Stefan Löfven angående 1:a maj 2015. VIKTIGT! Lagförslag, inbjudan…
Välkommen till 1:a ma
j http://vi-pr.se/forsta_maj_kolla.htm du som tar emot detta och Stefan Löfen. Var stolt svensk och socialist. Var SOLIDARISK med dina egna… felaktigt och orättvist omhändertagna små barn http://www.vi-pr.se/haparandafallet.htm och med alla barn som har farit illa pga. föräldrars nonchalans och myndigheternas maktmissbruk… http://www.vi-pr.se/varning_for_socialtjansten.htm gör det med följande http://www.vi-pr.se/lagforslag.htm se (familj om vårdnad, LVU, faderskap, syskonskap). Kom och bär ”Barnens flagga” du, du som inte har barn DU är ändå FAR för alla barn som tillhör Landet Sverige och andra som kräver solidaritet… eller… är det inte så när man talar för andras rättigheter… och styr landet? Så var sagorna i kungarnas tid. Jag kan tillägga att säkerhetsfrågan kring din person stärks pga. jag själv är utbildad 1983-85 som livvakt vid olika faser, IBA (International Bodyguard) ledd av James Shortt officer i Engelska SAS . Bjud in dina partivänner med, så att de också lär sig att improvisera mot politisk stress. Stå upp för barnen i Sverige, sen famnar rätten snart hela EU till att börja med. Lycka till under historisk 1:a maj. Tro Svärdtorp www.vi-pr.se  073-0678362 tor@vi-pr.se  16 Mars 2015 kl 18.40. Hej

SVAR
Tack för ditt brev till statsminister Stefan Löfven. Jag har fått i uppdrag att svara. Statsministern får många förfrågningar om deltagande vid olika arrangemang och tyvärr finns inte möjlighet för statsministern att delta vid arrangemanget du inbjuder till.

Med vänlig hälsning
Carl-Johan Friman
Regeringskansliets kommunikationsenhet
Allt i sin ordning... (så svarade vi till själva svar).


BREV INFO TILL OLIKA MEDIA etc...

Hej! Den 30:e maj kommer jag och förhoppningsvis några till att manifestera mot våld.

VÅLDET har olika avsikter och orsak. Vardagligt våld i familj, på skolor, arbetsplatser, ute i samhället, privat, grupp eller statens institutioner osv.

Uppmärksammas våldet skulle det vara i min uppfattning mer hanterbart än uppmärksamma PACIFISM som kräver större rörelseapparat.

Icke våld aktion på hemmaplan än stora krav på internationell nivå vill jag tro att det är frön till en väckelse som i länge kan täcka andra länder och inkluderar också pacifism i sin mening.

 

Allt är inte klart än klockslag och plats… t.ex. Gula Paviljongen kl 11,00? Hör av mig närmare om ni är intresserade att delta gällande ett och annat… KRAV gällande anförande är att det följs av alternativa lösningar.

Tor Svärdtorp tor@vi-pr.se eller 073-0678362

 

Se följande:  http://www.vi-pr.se/sverige_ryssland_nato.htm https://www.youtube.com/watch?v=eSh5se_PiL4 m.m. och https://www.youtube.com/watch?v=v4RGuanXZz8

 

Skickat till http://sputnik-norr.org/sv/  De har kontaktat oss men de ville inte vara med för ansvarige menade att händelse var politikiskt... (jag svarade att allt är politik tom. att inte göra politik är politik osv.)


 

EN DAG MOT VÅLD

 

Är du från

BODEN, LULEÅ, PITEÅ, ÄLSBYN, KALIX eller byar kring dessa städer? Var vänligt tryck nedanstående affisch på en A/4 med storlek 28 i Verdana. Sätt upp på anslagstavlor så att fler få veta om evenemang och kanske vill vara med. Vi ha bara 1,5 timme på oss för efteråt är Vänsterpartiet som får föra sin talan.

 

30:e maj kl. 11.00 Gula Paviljongen i Luleå: www.vi-pr.se

KOM och Lyssna eller Berätta: anmäl dig för eget tal om vad du blev utsatt för och föreslå åtgärder!

 

Blev du: mobbad? Slagen? Diskriminerad? Förföljd? Hotad? Tvingad? Kränkt? Förolämpad?

Det händer hemma, på arbetsplatser på gatan. Det är den närmaste, den okände eller myndigheter.

 

VI-PersonRörelses KRAV är all rätt till självförsvar utan juridiska åtgärder mot offer och KRAV på att provokation skall erkännas som allvarligt brott!

 

VI TILLSAMMANS GÖR SKILLNAD!

 

KONTAKTA OSS tor@vi-pr.se 073-0678362

 

 

Min talan om VÅLD

 

VÅLD har olika ansikten:

VÅLD kan göras av närstående som t.ex. i familj, av anhöriga, av kompisar, av bekanta och till sist av okända. VÅLDET kan göras av en person eller av en grupp. VÅLDET kan komma ifrån en eller flera privata aktörer, från myndigheter och alltså från Regering och Staten.

 

VÅLD präglas av onda, skapar trauma, skadar och dödar.

 

VÅLD drabbar dig, din familj och många fler när det handlar om KRIG.

 

 

UTAN PROVOKATION FINNS INTE VÅLD, finns inte krig.

VÅLD UTAN PROVOKATION är inte bara kriminellt det är GALENSKAP

 

Men, min fråga är: VAD ÄR DET SOM FINNS BAKOM PROVOKATION?

Det kan vara Girighet eller Maktbehov. Båda grundas på LÖGNER i samband med OKUNSKAP. Min familjetragedi t.ex. som skedde i HAPARANDA och som drabbade överhuvudtaget mina 4 små barn och en halvsyster till mina biologiska barn. Alltså, det handlar totalt om en familj av sju personer som drabbades av sociala myndigheters och domstolars felaktiga beslut och okunskap. Det skedde den 10 augusti 2010 och än idag pågår fallet, och är under resningsförfrågan!

Det är ofattbart! GOOGLA på nätet under beteckning HAPARANDAFALLET… och stöd oss… min kamp är din kamp, är föräldrars kamp, är barnens kamp medborgares och allas kamp.

 

VARFÖR min kamp är allas kamp?

FÖR, vi människor kan inte överleva ensamma.

Om inte det finns samhörighet, då, är det en långsam och smärtsam död som väntar på oss människor.

 

Min plikt som medborgare i samhället är att medverka aktivt med vilja och kunskap så att problem som t.ex. har drabbat min familj löser sig och därför har jag skrivit ett LAGFÖRSLAG angående Vårdnad om barn i skilsmässofrågor, om LVU (Lag om Vårdnad av Unga), om Faderskap och Syskonskap.

DET ÄR GALET ATT BIOLOGISKA SYSKON SEPARERAS PGA. FÖRÄLDRAR GRÄL! Det är våld!

DET ÄR GALET ATT TA IFRÅN FÖRÄLDRAR DERAS BIOLOGISKA BARN NÄR DET GÖRS MED HJÄLP AV LÖGNER OCH OKUNSKAP! Det är våld!

DET ÄR GALET ATT INTE ERKÄNNA MANNENS RÄTT ATT VARA FÖRÄLDER TILL SIN AVKOMMA NÄR EN KVINNA BLIR GRAVID! Det är våld!

DET ÄR GALET ATT INTE BIOLOGISKA SYSKON OCH HALVSYSKON FÅR KÄNNEDOM ELLER UMGÅS MED VARANDRA OCH MED DERAS BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR. Det är våld!

Dagens lag rörande familj bryter mot plikt och rättighet, det splittrar samhället, det splittrar människor och därtill är det kriminellt och därför STRAFFBART!

DENNA LAG ÄR INTE SANN DET ÄR EN SAMMANSÄTTNING AV LÖGN OCH OKUNSKAP DÄRFÖR ÄR DET EN PROVOKATION OCH SOM SÅDAN ÄR DET VÅLD… våld som drabbar oss alla!

 

Vi skriver och talar om PLIKT. Apropå det:

PLIKT och RÄTTIGHET kan inte skiljas från varandra precis som vi människor inte  kan leva eller existera utan den andra. Om vi tvingas till det är det våld!

 

Jag vill skydda våra naturliga rättigheter och stoppa PROVOKATION!

 

PROVOKATION som skapar desperation och DESPERATION innebär att människor under extremt lidande av t.ex. vanmakt tar lagen och rättvisan i egna händer.

Dessa desperata föräldrar kan skada eller dödar den andra föräldern och under galenskap kan tom. skada eller döda sina egna barn och sig själv! Ibland är en del myndigheter och orättfärdiga bekantskaper som stryker med.

Om det, håller media låg profil eller tystas ned av våra regerande politiker!

Det är våld!

 

Om våra regerande politiker anser sig ha RÄTT att bestämma och besluta, SÅ har de PLIKT att lyssna och agera utan tidsspillan när ett rättvist lagförslag mot våldet presenteras i deras led…

ANSVAR ÄR FRAMFÖR ALLT MEDICIN FÖR ETT ICKEVÅLDS SAMHÄLLE!
 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com