Demokratiska felaktigheter

Demokratiska felaktigheter, en blick över diktatur och VOM som lösning.

 

VEM ÄR POLITIKER och YRKESMAN?

Ett förslag över möjligheter för att skapa ett rättvist samhälle som innebär ”beteende integration fråga och lagförslag” som grundas i sin tur på möjligheter i realtid och framtid samt från intelligent individuell och grupp organisations förmåga.

”Kalle, Pelle, Bettan och Lotta. Några var utbildade och några var inte. En del var snälla och en del var bråkiga. I yrkesliv samt på politisk mark fick vänner som stöttade… av olika orsaker och intresse. De fick position i samhället, de fick makt!

Politiker roffade åt sig skattepengar från skattebetalare och yrkesman roffade åt sig aktieägares pengar med deras krav av ett orimligt fallskärmsvederlag. Dessa politiker och yrkesman fick andras livsöde på sitt samvete men ingen betalade skulden, de smet från ansvar och konsekvenserna!

EN DEL AV DESSA POLITIKER och yrkesman har burit med sig från början okunskap och andra har burit med sig smarthet, för andra var det en blandning av båda beteende. DET i samband med makt som fick från andras medborgares stöd, berusade sig till missbruk och felaktighet i representativ demokrati blev det ett faktum. Orättvisan uppstod.

FRÅGAN ÄR: vem skall straffas? De maktberusade politiker och yrkesmän eller/och alla medborgare som med val eller intresse har godkänt dessa människor och deras typ av missbruk? Går det att rätta till luckan i den representativa demokrati med t.ex. direktdemokrati, folkomröstning, med stöd av fysiologisk och samtals metodik via psykologi i alla sina olika former och entropi stöd vid maktutövandet eller politikers och yrkesmässiga kommittéer (som jag och vi i VI-PersonRörelse varmt föreslår) och vad mer?

FEL finns i vårt val, förtroende till andra och i våra onödiga behov. Det skall åtgärdas för oss människor så kommunikation och samlevnad blir till det bästa.

 

Följande kan hjälpa.

Direkt demokrati och folkomröstning bär samma lucka om kriminellt beteende som finns som inom representativ demokrati.

DIREKT DEMOKRATI

Det händer när flera människor tillsammans röstar. Då gäller det att frågan som det skall svaras till eller problem som man skall lösa inte är styrda av propaganda intresse. Denna allmänt medgivande praxis skall grundas på egen uppfattning som i sin tur grundas på kunskap och självständighet.

Alltså, gruppen via direkt demokrati representerar symbolisk makthavare politiker eller yrkesman som ovan beskrevs inom representativ demokrati. Istället att en bestämmer och gör fel så är det gruppen som gör det!

FOLKOMRÖSTNING

Det handlar om en mer distanserat val då tankar knyts ofta till upplevelse än kunskap, men det är lika påverkbara som inom direktdemokrati.

DIREKTDEMOKRATI OCH FOLKOMRÖSTNING grundas på allmänna fria val som man gör under politiska partiernas val, om vilka medborgare som skall regera landet. MEN SKILLNADEN inom ett land som styrs av en Regering som i sin tur grundas på REPRESENTANTER som oundvikligt slussar oss till en representativ demokrati, är att dessa kan utövas på nationell nivå gällande t.ex. naturtillgångar och säkerhet, samt på lokal nivå som t.ex. arbetsplats, kvarter osv. Dessa metoder medför direkt lösning till problem utan långvarig och kostbar byråkratis procedur. 

Människan ensam är dödsdömd. Gruppen samverkar för livet. Kollektivism (flera grupper) samverka för utveckling. KOMMUNAL-ISM (ofta relaterad till nationalism), REGIONALISM (ofta relaterad till nationalism), NATIONALISM (ofta relaterad till kontinenter), INTERNATIONALISM (relateras och kan begränsas till kontinenter och mer via sk. federalism) och VÄRLDSSAMFUND (multikulturalism). Alla dessa uppkomna mänskliga lagstadgade och allt mest diffusa samlevnadsformer som inte i sig behöver var lösning till livets överlevnad eller rättvis naturutveckling, kan fungera med representativ demokrati, direkt demokrati, folkomröstning eller dessa i samverkan med varandra efter behov.

Lösning

Viktig och grundlig lösning som jag anser är nödvändig vid oundvikliga kommunikationsbehov är att skapa support, hjälp, förebyggande former för att kunna i grunden hantera makten. Det, för att undvika maktsjuksyndrom. Makten är det mänskliga beteende som ringar in i sitt uppstående vår planet, världens livsgnista för människor, för fauna och flora och allt i sin tur relaterad till de livsviktiga fyra elementer vatten, eld, luft och jord.  En genetisk och samlevnads fråga som grundas på relationsförmåga som i sin tur grundas på kommunikationsförmåga som i sin tur grundas om igen på uppfattningsförmåga som i sin tur är dels av kunskap och medvetande i sin eviga förändrings aspekter.

Lösningen DET gör vi realistiskt med det som jag här definierar med all sin symbolik och koherens (överensstämmande osv.) i definitionen som jag valde bland många som rotar sig till ordet människan nämligen Homo och Omo: instabiles, immobil, impedit… med i att behålla etymologiska latinska relation, men som ändå inte har på svenska uppfyllt helt min mening, det är ”VIA OMO MAXIMUS (VOM, Vägen till högt utvecklade människan. Det grundas på 1) en sammansättning av livserfarna kunskapsfolk, kuratorer, psykologer, psykoanalytiker, psykiater och det i kombination med fysiologiska medverkar via entropi, andnings övningar, meditation, bönestund, avkoppling osv. 2) Anpassade lätta fysiska övningar. 3) Regelbunden fysisk hälsokontroll från födelse t.ex. en gång per år.
OMO MAXIMUS (maximum=den högsta) är nämligen en benämning för samhällets metod som här jag beskriver. Den faktiska och folkliga mening är "HOMO MAXIMUS".

DET GÖRS i alla samhällets nivåer från skolan till arbetsplatser, från idrottsförening till politiska organisationer, i makthavarnas allmänt kända kedja för yrkesman och politiker vid hantering och beslut, från individen till familjer.

OBSERVERA att VOM metodik kommer att främja hälsa genom råd om kostvanor och kommunikations problematik i sin allmänna mening, puffa intelligens utveckling via upptäckt av egna förmågor, effektivitet på arbetsplatser och under skolgång. Förebygger alla fysiska sjukdomar från folkliga genom vanor, sjukdomar skapade av arbetsförutsättningar, familjesjukdomar (genetiska) osv. och det för de upptäcks och behandlas därefter. Förebygger den mentala och därtill kallas beteende som t.ex. våld från den minsta då kallas misshandel till mord och den högsta som är krig samt galenskap i allmän mening.

Eller är det så att chips implanteras i våra kroppar, nano injekterade i våra kroppar, annat påhittat sätt att styra det cerebrala och våra kroppar utan fysiskt ingrepp, annan vetenskap överraskning eller av naturhändelse som gör oss den perfekta människan? I så fall skulle VOM vara det första steg som distanserar oss från den brutala primitiva varelse som vi är idag och öppnar ytterligare mänskliga egoistiska tankeställare och mål som tredje i klassen eller procedur nämligen EVIGHET.

 

BLICK ÖVER DIKTATUR I RELATION MED DEMOKRATI.

Det finns ingen demokrati utan makt och makt i demokratiska meningar inkorporerar diktamen, lagar, restriktioner samt utvidgning. Demokrati är kopia av diktatur när det exkluderar andra former av politisk samlevnad.

Diktatur är en annan mänsklig samlevnad form knutna till identitet typ kulturella, nationalistiska ofta följda av religiösa eller/och ideologiska (politiska) former. Kan vara också förenad av olika orsak och intresse av internationella och världsnivå.

Diktatur (POLITISK DIKTATUR, EN VILJA I RELATION), i sin strikta väg sikta på UNICITET, EN RÖST, EN VÄG, EN SLUTSATS, INGA MOTSTÅNDARE, EN UTVECKLINGSVÄG och som maktpolitisk för att rädda livet som vi ser det idag nationellt och på global nivå har lika rätt att finnas som de demokratiska. Diktatur kan vara en snabbare lösning till problem eller undergång, men som demokrati kommer den inte att vara fri från maktsjuksyndrom och deras faror därtill om inte de åtgärder som jag föreslår för demokrati integreras till systemet.

2014-04-05

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com