INFO och tankesmedia.

Det finns mycket gällande USA som aldrig kommer fram i media. Man mörkar för att framställa dom som de goda och Ryssland som de onda. Hur många bryr sig ens om att ta reda på sanningen om dessa två giganter?

Landet i väst har sedan 2014 och troligen ända sedan 90-talet då Ryssland föll sönder, legat i startgroparna att använda ett krig de visste skulle komma och som skulle ge NATO en framflyttad position och legitimitet att angripa Ryssland.

Västvärlden hejar på utan att ana de förödande konsekvenser som kommer att drabba alla medlöpare!

NATO bombade och dödade tusentals människor under kriget i balkan. Man tog ingen hänsyn man bombade skolor där barn dödades och det ledde till total förstörelse.

Ukraina är ett av Europas mest korrumperade länder där oppositionen tystats och även fängslats. De som nu kramar om Zelensky gjorde uttalanden så sent som 2021 då de varnade för att ha affärsförbindelser med Ukraina just på grund av korruption.

Att det finns nazister där är heller ingen nyhet och alls ingen propaganda av Putin. De 26 ÅRIGE begravs febr.2023(!) har under årens lopp hållit stora demonstrationer i landet och varit fruktade av många.

Fredssamtal är inte på agendan och stoppades av Boris Johnson i maj 2022. Trots att man börjat med dessa i Istanbul. Istället så sänder man ännu mer död och förstörelse genom nya vapenleveranser och ekonomisk stöd.

USA har dessutom över 80 militära anläggningar i andra länder och utökar dessa hela tiden. Man har även anfallit och invaderat länder där dom orsakat död och förstörelse. Vem har ens reagerat kraftfullt mot deras 20 år i Afghanistan som har i dagsläget gjort landet ännu instabilare och vidrigt?

Krigsindustrin gnuggar händerna och makthavarna häller mer bensin på kriget i Ukraina.

Man bryr sig inte ett dugg om att folket blir dödat och lider...målet är Ryssland och då offrar man gärna de civila i landet!

 
INFORMAZIONI e pensieri.

C'č molto sugli Stati Uniti che non appare mai nei massmedia. Nascondono le cose per ritrattare loro come i buoni e la Russia come 
i cattivi. Quante persone si preoccupano di scoprire la veritā su questi due giganti?
Dal 2014 e probabilmente dagli anni '90, quando la Russia č crollata, il paese in Occidente č stato ai box di partenza per usare una guerra 
che sapeva sarebbe arrivata e che avrebbe dato alla NATO una posizione avanzata e la legittimitā per attaccare la Russia.
L'Occidente esulta, ignaro delle devastanti conseguenze che ricadranno su tutti NOI!
La NATO ha bombardato e ucciso migliaia di persone durante la guerra nei Balcani. Nessuna considerazione č stata data nemmeno al 
bombardamento delle scuole dove sono stati uccisi i bambini e ha portato alla distruzione totale.
L' Ucraina č uno dei paesi pių corrotti d' Europa dove l'opposizione č stata messa a tacere e persino imprigionate.  
Che ci siano nazisti non ci sono nemmeno notizie ma qui noi proviamo che un 26 anni nazista morto si seppellisce (rapporto delle notizie 
TV.1 svedese  Queste fonti naziste nel corso degli anni hanno tenuto grandi manifestazioni nel Paese e sono stati temuti da molti.
 
I colloqui di pace non sono all'ordine del giorno e sono stati interrotti da Boris Johnson nel maggio 2022. Nonostante fossero iniziati 
con questi a Istanbul. Invece, inviano ancora pių morte e distruzione attraverso nuove consegne di armi e sostegno finanziario.
Gli Stati Uniti hanno anche oltre 80 installazioni militari in altri paesi e le stanno espandendo continuamente. Hanno anche attaccato 
e invaso paesi dove hanno causato morte e distruzione. Chi ha reagito anche con forza contro i 20 anni in Afghanistan che hanno reso il 
Paese ancora pių instabile e disgustoso?
L'industria bellica si frega le mani e chi č al potere versa altra benzina sulla guerra in Ucraina.
A loro non importa niente che la gente venga uccisa e soffra... l'obiettivo č la Russia continuando oggi a sacrificare la popolazione civile icrainica!
 
KRISTEN