MINA FÖRSLAG
 
 
 

MINA FÖRSLAG

Här får ni fröna som är knutna till mänsklig utveckling, en utveckling som grundar sig på idé byten utan krav på betalning. Ett glädjande besked för de människor som har makten, men få celler i hjärnan och som brukar ta för sig och göra till sitt vad andra kan. Ingen tacksamhet får vi, inget godkännande men äran är vår! I IT tiden har vi några exempel som Google, Firefox Youtube, Wikipedia, Openoffice, Kobuntu, Ubuntu, Linus osv och olika programvaror m.m.  I samhället nättvärk har vi frivilliga som deltar i olika föreningar, klubbar, kår, självdrivande osv... Ta för dig och bli KREATIV.

Det här är bara en bråkdel av alla lagförslag, remiss och kalla det du vill, som kan återfinnas i VI-PersonRörelse http://www.vi-pr.com  och som är möjligt i dagens samhälle och i en framtida vision om ett icke våldssamhälle.


SAMHÄLLIG

Samhällig (för alla)

Mitt Sverige är
: Upprätta allmänt ett ”samtaldeltagande” som innebär läran av kommunikation, upplösningsproblematik, på arbetsplatser, kvarter, familj och individ. Samhällets deltagande istället än straffsamhället då faller många tvångslagar till godo för social rättvisa och det gäller t.ex. ”Barn har rätt till båda föräldrar”. ”Självbestämmande kring testamentes problematik”. ”Sista tiden i livet få assistans där det mest behövs. Utdrag:
www.vi-pr.com


GÖR STRAFFBAR FÖLJANDE BETEENDE

Provokation.
Se följande länk: http://vi-pr.com/provokation.htm
Svartsjuka.
Se följande länk: http://vi-pr.com/svartsjuka.htm

 


 

FAMILJ

FÖR ATT VÄRNA OM FAMILJ GÖR BARNENS RÄTTIGHETER ETT FAKTUM FRAMSTÄLLA ETT HÄLSOSAMT, RÄTTVIST OCH GENETISK RENT SAMHÄLLE. TOTALA PROBLEMLÖSNING ÄR SOM FÖLJER:

Lag förslag för:

1.       A- SKILSMÄSSA KNUTEN TILL INTERIMISTISKT BESLUT OM VÅRDNAD OM BARN ”Tingsrätten domstolar civilmål och familjerättenRätt till sin biologiska familj! EN JUSTITIA SAK -CIVILMÅL. Domstolarna. Justitiedepartementet. Jämställdighets frågor.

2.     B- OM LVU (Lagen om Vård av Unga) ”Socialförvaltning och Förvaltningsrätten" EN SOCIALLAG AV CIVIL KARAKTÄR. Socialdepartementets ansvar!

3.     C- FADERSKAP ”FörvaltningsrättenRätt till sina biologiska barn och rätt till sina biologiska föräldrar! EN SOCIAL PROBLEMATIK AV JUSTITIA KARAKTÄR. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT

4.     D- SYSKONSKAP "Förvaltningsrätten" Rätt till sina biologiska syskon och halvsyskon! EN SOCIAL PROBLEMATIK AV JUSTITIA KARAKTÄR. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT.

 

AKT I

Grunderna

TINGSRÄTTEN

VÅRDNAD OM BARNEN

 

A  

1) Från födelse skall vårdnad av biologiska barn tillfalla automatiskt till båda föräldrar som föder på naturlig väg och även för barn som blir till genom t.ex. sperma och äggdonatorer, provrörs befruktning, genetisk forskning och allt annat tidsanpassat.

2) Föräldrar som skiljer sig (gift eller sambo), de skall vara aktivt delaktiga under ett års betänketid till samarbetssamtal vid familjerådgivning o dyl.

3) Barnen skall ha egen bostad*A-3,1 på minst storlek anpassad till syskonskara där föräldrar turas om till besök, uppfostran och umgänge*A-3,2. Socialförvaltning för utvärdering.

4) Under amningstid skall pappan ha rätt till att närvara halva tiden med barnet där barnen vistas*A-4,1.

 

Tillägg nr1

FAMILJERÄTTEN

OLIKA ÖVERENSKOMMELSE

1: Särbo förhållandet. 2: Fall där andra föräldrar kommer överens att man skiljer sig men den andra föräldern har barn oftare. 3: Fall där en eller båda föräldrar inte vill veta av sina barn. 4: Föräldrar som väljer delat boende.

 

B

Socialinsatser vid individ och familjeomsorg med LVU i följande beskrivning.

1) Efter generella upplysningar av familjs missförhållande och misslyckandet av upprättelse via sociala insatser * B-1,1.

2) LVU aktualiseras med bevisning i flera olika former *B-1,2.

3) Barnen omhändertas för att skyddas men ska aldrig erövras sin rätt till sina biologiska föräldrar*B-3,1.

Tillägg nr 2

Placerade barn i foster hem: "Lämplighet för medborgare som vill vara delaktig i sådana enorma livsuppgifter skall vara mer kompletterande A) djupare och bredare information om personen i fråga med B) Styrkande lämplighet från socialt nätverk C) kurs i pappas och mammas roll med intyg därtill D) Där små barn skall placeras: gäller att paret har dessutom varit, gifta i minst 15-20 år, haft barn som har flygit ut och att harmoni föräldrar -barn kvarstår."

 

C

FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Faderskaps Begäran.

Det görs automatisk för alla nyfödda medborgare i Sverige.

 

 

AKT II

Detaljerna i ärendet

 

A*

A-3,1 Bostad* BOSTAD FÖR BARNEN MED OLIKA BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR

Bostad för barnen med olika biologiska föräldrar. Dom föräldrar 1- Var de bor och 2- arbetar på 3- olika ställen med 4- olika avstånd från 5- barnbostad. Familjrätten skall justera detta genom att välja en kommun och bostadsområdet där barnen är trygga i sin uppväxt via oftare  kontakt med olika föräldrar.

A-3,2 Uppfostran och umgänge*. Man eller kvinna som har flera barn med olika partner SYSKON OCH HALV SYSKON BOR TILLSAMMANS

Problematiken med föräldrars besökstid med barn löses genom att alla olika föräldrar turas om veckovis. För de biologiska barnen kan nackdelen teoretisk bli att möte med föräldern reducerar i antal. I praktiken kan biologiska barnen få träffa sina föräldrar utöver den bestämda tiden.

Tillägg nr 3

A-3,2 BB

Barnbidrag och bostadsbidrag (BB) förändras genom att barnbidrag delas dels lika till båda föräldrar och dels lika till alla syskon på deras enskilda bankkonton.

A-4,1 vistas* dvs. att ny partnerskap för modern blir inaktuellt.

Lämnade kvinnan mannen under graviditet och är med en annan partner då gäller ovannämnda formulering. Socialförvaltning ordnar det genom att förmå moder och barn med en jourbostad.

 

B*

B-1,1 insatser *.

Socialförvaltning inom individ och familjeomsorg har rätt till inkallning och besök till utpekade personer efter upplysning om missförhållanden i relationen.

*-1 Med insatser vid svåra föräldrarelationer och familjeförhållande menas kallelse till socialförvaltning där samtal i olika former kan komma till slutsatsen att peson-er i fråga erbjuds terapeutisk förmån.

Där det finns misstankar att barn far illa.

*-2 Lagstiftat om föräldrars ansvarstagande till möte på socialkontor skall följas med rätt för socialtjänst att besöka familj som är utpekad eller visar illvilja till samarbete.

LVU

*-3 LVU kan komma i fråga om föräldrar motsätter sig kallelse och vägrar inträde till bostad osv.

*-4 Barnen skyddas med omhändertagande vid privata och offentliga platser där stöd för barnen finns.

*-5 Med stöd menas närvaro av offentligt anställda, släkt eller förtroende person för barnen som närvarar vid omhändertagande.

*-6 Omhändertagandet skall ske i milda former med behöriga myndigheter i första hand i civil klädsel med närliggande skydd av tydliga lagrepresentanter i omgivningen.

*-7 Hela förloppet dokumenteras via TS-inramning för dokumentation och som bevisningsmaterial insatt till skydd av alla parter och involverade.

*-8 Omhändertagande innebär att föräldrar och barn uppehåller daglig fysisk kontakt som upphör med omedelbar verkan när föräldrar anser sig själva vara mogna till samarbetssamtal med berörda myndigheter.

 

B-1,2 olika former*

TS-inramning, föräldrarna hjälpsökandet, föräldrar erkännandet, barns berättelse, levande vittnesmål.

B-3, 1 Rätt till sina biologiska föräldrar*.

Med det menas den fysiska kontakt och med det raderas den kontroversiella definitionen av ”emotionella ägandet”

OBS! När ärendet avslutas skall alla register av sådan händelse raderas för all framtid.


Medicin som läker alla sår kan vara som följer.

1, Återinföra tjänstemannaansvar.

2, Förhör av barn med talförmåga upp till 7 år skall göras inom en ram av en och halv timme eller högst tre timmar efter händelser oavsett skillnad från barn till barn, så är det efter den tiden som barn tvekar eller kommer helt enkelt inte ihåg.

3, Oavsett myndighets framträdande inget barn under 10-12 år skall förhöras. Deras berättelse kan påverkas av olika intryck från olika tider så att dessa störande momentet gör det svårt att bedöma berättelsers trovärdighet. Förhöra barn mellan 12-15 har samma problematik knyten till minne och kontrastupplevelse ju mer tiden löper. Från 18 till 26 år är falska minnen resultat av olika intryck uppenbart oavsett kulturskillnader, DET skall tas till beaktande av utredare dvs. arbete skall ske under saklig samarbetsviljaDet gäller sociala myndigheter, polismyndigheter, domstolar.

4, LVU skapar omedelbart trauma hos barn och posttrauma hos föräldrar, syskon, släkt osv. därför skall omedelbart omvarderas!

5, ”Riskbedömning” hos socialutredare skall inte väga mer än logiken som sammanfattas av bevis.

6, EMLIGSTÄMPLAD och sk. PRIVAT är motsägelsefull med tanke om HÄNDELSER till mer än 1 person där överenskommelse inte sker eller kopplas till allmänhet oavsett naturligt skapat av privatpersoner eller myndigheter ÄR AV ALLA FOLKET - MASSAN och individens - medborgares intresse. 1, Det vill säga, t.ex. att när en domen faller skall det tillåtas all information för kännedom till media som t.ex. texter, bilder osv. 2, I relation med "händelse" där EFTERLYSNINGS av påstådda brottslingar och problematik skall ha rätt till att offentliggöras i sin helhet så långt det går med eller utan anklagads deltagande med upplysningar om saken. 
Notera t.ex. regerande ansvarigas 
slarv, okunskap, bedrägeri när det idag finns mediala angrepp när man på Internet och andra vägar blottar personintegritet när t.ex. publiceras en persons födelsedatum m.m. UTAN att FRÅGA till medborgaren eller de inskrivnas tillåtelse. Mer exempel finns i olika fronter. 

7, Placerade eller adoptivbarn skall bibehålla sitt biologiska familjenamn och skall ges ut i alla sammanhang.    

8, A- Familjehem skall strykas som definition och kallas istället ”översynsperson eller översynspar” B- Deras positiva känslor prövas av att de verkligen vill göra bra för LVU placerade barn när civilkurage inträder då dessa tar emot ekonomisk kompensation som är densamma som föräldrar har d.v.s. barnbidrag och inget annat utöver det. CÖversynsperson måste ta emot myndigheter, föräldrar eller släkt samt bekanta till föräldrar i oanmält besök som är reglerad med överenskommelse. D- Översynsperson måste ges en utbildning i fråga.

9, automatisk gemensamvårdnad av barn vid skilsmässa eller separation se vidare på http://www.vi-pr.com/lagforslag.htm (första spalt FAMILJ och sista1999 Leila Freivall - 2011 L. Lindberg).

10, A, genomför vårdnad för alla medborgare och föräldrar retroaktivt dvs. alla domar där en förälder eller barn har förlorat rätt till det måste det återgå till sin rätt. BLeta efter alla barn som t.ex. från 1920 och som ännu är i livet och blev omhändertagna, adopterade mot biologiska föräldrars vilja eller andra orsaker och återställa IDENTITET med balans i relation ”föräldrar barn.”

11, Bättre fria än fälla? Gör sakliga utredningar.


TS inramning.
TS-inramning ”Tor Svärdtorps visuella och röstberättigade säkerhetsformgivning för socialarbetare, vakter, livvakter, poliser, domstolar, institutioner för placerade och friberövade, militärer, skolor osv. (privat och offentlig sektor)”.
I korthet: EKONOMISKA FÖRDELAR: mindre skatt för underhåll av placerade barn vid institutioner. SOCIALA FÖRDELAR: en mer harmonisk samlevnad som en del av en starkare samhörighet. POLITISKA FÖRDELAR: stabilitet och kontinuitet för regerande politik. INDIVIDUELLA FÖRDELAR: de mänskliga rättigheterna uppnås.

kärnfamilj

INTRODUKTION TILL LAG FÖRSLAG

För att hålla kärnfamiljsstruktur i första hand, konsekvent skulle radikala åtgärder tas som t.ex.

1.      Ansvarige politiker och myndigheter bör stödja och använda vetenskap för att skapa ett sätt att undanröja möjligheter till fortplantning tills tiden är inne att medborgare bestämmer sig för att föröka sig.*1

2.      När barn i sin uppväxt närmar sig till förståelse kring födande då skall den praktiska och teoretisk uppfostring påbörjas och det skall sträcka sig långt efter puberteten.

3.      Inte viga folk utan minst ett till två års betänketid (förlovning).

4.      Utomstående råd, familj och myndighet (stor undersökning) skulle delge sina synpunkter kring ansökan om giftermål som medhjälpare och stöd för ett mer ansvarsfullt beslut.

5.      Ett intyg presenteras före vigsel att paret har inskolats kring ansvaret som framtida föräldrar.

6.      Medicinskt certifikat med hälsokontroll skall också vara med för att garantera frisk avkomma.

7.      Skilsmässa borde förbjudas som princip men möjligt tillåtas av olika orsaker inte minst p.g.a. personförändringar.   

8.      Familjeproblematik borde kunna lösas med hjälp av myndigheter, eller t.ex. råd av storfamilj eller medborgare villiga att medverka för en lösning som gagnar barnen.

9.      Kvinnor eller män som inte vill har kontakt med sina biologiska barn borde gälla som ovan se identifikation.

10.  Kvinnan i första hand som vill ha barn men inte vill ha en partner bör starkt undersökas av familjesamhällets ansvariga för att hjälpa personen i fråga för att förstå orsaken till en sådan onaturligt behov. För person som redan har begått sådana steg gäller också som ovannämnda se identifikation.

 

*1 Ärftliga psykiska som fysiska sjukdomar som man vet kommer att blomma i tidig ålder och kommer att vara en pina för den som ska bära en börda för familjesamhället skulle då den medvetna personen begränsa sig själv för att föda om inte nödvändigtvis familjesamhället kan ta itu med frågan.

SISTA ORDET

Med dessa synpunkter vill jag lägga fram några förslag som inom ram ”människors beteende” sträcker sig utanför den lilla familjen ”kärnfamilj” och som kan vara grund till ett bättre fungerande familjesamhälle i dessa moderna men primitiva tider.

Vi vet att vetenskap är på gränsen till att lösa dels dessa frågetecken kring hälsa och angriper urvalet. Inte minst redan under graviditet har samhället delvis möjligheter att angripa urvalet. Inte minst mina förslag som har delvis läckor, men som kan i och för sig gränsa till att bryta mot urvalet.

PÅ Grund av dagens lättvindiga sätt att skiljas. Konsekvenser kan bli följande:

Nu finns tusen och tusentals syskon och halvsyskon som inte har en aning om andra syskon, halvsyskon, biologiska föräldrar, släkt av första grad. Dessa människor, dessa svenska medborgare kan träffas eller bli grannar med varandra. Hata eller dela idéer med varandra. Blir kära i varandra eller slå ihjäl den andra. Eller, aldrig återförenas över huvud taget... så onaturligt. Frågan är: Hur kan man reglera och slippa sådana konsekvenser? Vad är vitsen med att skapa lagar som bryter mot naturen och mänskliga rättigheter? Svar. Se över det sociala rättsväsendets lagar. Välj en mer demokratisk och  radikal väg eller uppgörelse med rättvis politik…t.ex. som följer:

BARN NÄRA TONÅRSÅLDERN SKOLAS IN I EN SPECIELL DEL AV UNDERVISNING SOM INNEFATTAR TEORI OCH PRAKTIK. DET FÖR ATT UPPFOSTRA DEM SOM FRAMTIDA FÖRÄLDRAR I ÄMNEN FAMILJ OCH ANSVAR” ”DAGENS VUXNA SOM VILL SKAFFA BARN OCH BILDA FAMILJ MÅSTE SKOLAS IN SÅ ATT ALLA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FINNS KLARLAGDA”

BIOLOGISKA FÖRÄLDRARS ÄGANDERÄTT

Föräldrars rättighet och skyldighet.

1, föräldrar äger barn till mogen ålder.

2, mognadsålder är vetenskapligt bestämd utan hänsyn till olika personlighets mognad.

3, tjugofem års åldern är barnet fysiskt och psykiskt mogen.

4, barnet måste konsultera med föräldrar när det gäller behov och omständigheter vid allvarliga beslut.

5, föräldrar överblickar barnens ekonomiska flöde med insikt till egen plikt och hänsyn till barnens underhåll inklusive olika bidrag, gåvor, lön m.m.


BARN SKOLA och verksamhet.

NU

Barn-Skola-Samhället

Ett sätt att engagera ungdomar kan vara en följande formgivning som med variationer kan gör sig funktionell vid gator, kvarter, området m.m. Följande är originalutdrag från http://vi-pr.com/det_sjalvstandiga_halsingland.htm


BYA- SAMRÅD: Bya- samråd, det består av tre sammansättningar: 1) Äldre: med bestående ordförandepost, medlemmarna är pensionärer, 2) Vuxna: inga företagare, 3) Unga: bya- samråd består av två fraktioner: A) från 9 –13 år och B) från 14 –18 år. Dom unga meddelar önskningar och medverkar personligt för realisation. Meddelar från unga och vuxna som går vidare till äldre bya- samråd som vidare bifogar till företagare. http://vi-pr.com/det_sjalvstandiga_halsingland.htm


RÄTTSVÄSENDET

DOMSTOLAR

GÖR Rätt för den anklagad att närvara vid nämndemän och domares granskning av eget fall. Socialnämnde och alla instanser som överklagas, omprövas osv. Syfte är att den anklagad skall närvara när t.ex. dokumenten som i sin omfattande mening granskas. Anklagade rätt att ser med sina ögon att ansvariga gör sitt plikt, läsa genom allt som måste för kunna förstår innebörd osv. DET GÄLLER CIVILA SÅVÄL BROTTSMÅL

RADIKAL FÖRÄNDRING...

Rättvist är där yttrandefrihet och deltagande är grundpelare.

Med yttrandefrihet menas att medborgare har rätt att yttra sig med allt ansvar därtill som t.ex. i en domstolsförhandling, deltagare skall framhäva allt de kan i frågan med skriftligt, muntligt samt material och vittnesbevis, utsaga utöver andra myndigheters utredningar med samma lagliga och trovärdighets fördelar som myndigheter har utrett.   

Med deltagande t.ex. i en domstolsförhandling menas att tingsrätten skall fungera som rådgivare i första hand och dels beslutfattare i slutändan, se följande. ”Domare med sina följare och målsägande skall ge en dom eller ta ett beslut, men då, skall det finnas plats för drabbade eller intresserade involverade att agera efter deras viljor för att skapa det slutgiltiga beslutet. Dvs. att när ett beslut överklagas gör man det genom att lotta fram det slutgiltiga beslutet. Är målsägande och motparter ändå inte överens, dessa skall ha rätt att inte lyda vare sig domstol eller lottens utslag. Denne eller dessa har rätt att agera därtill med egna beslut genom att framhäva sitt egna beslut (gör ändå vad dessa vill) med alla konsekvenser därtill typ konfrontationer och ansvar för konsekvenser med juridiskt beslut som avgörs av samma domstol och som då inte sedan går att överklaga.

Det handlar om en radikal förändring i domstolsväsendet som förkortar avsevärd slutgiltigt beslut. Överklagande i olika nivåer försvinner och allt avgörande börjar och avslutas i en domstol.

När man är i arresten eller fängelse.

Än idag 2014 är Sverige långt ner på skalan i Europa gällande respekt för den intagne men inte definitivt dömde. Under utredning och efter den första fällande domen, hålls intagna isolerade mer än ett halvårs tid med halvtimmes promenad, så kallas rast. Inga mänskliga kontakter under lång tid under frihetsberövande sker. Därefter den psykiska tortyren lättas med ev. fångar (besöker varandra en halv timme) och andra fysiska aktivitet under en kort tid då och då under veckan kan förekomma. Familjebesök utan insyn är det enda positiva inslaget.

Lättnad när en dom tar laga kraft och en intagen flyttas till fängelse, där råder friare rörlighet och mänskliga kontakter.  

Fängelse:

Vistelse i svenska fängelser är inte att hylla som det verkar. Utvecklingen går vidare men ibland långt sämre än Europeiska länder där till ex. intagna kan röra sig fritt upp till halva dagen i grupper på rastplatser, träningsplatser, besöka varandra i egen cell osv. Men Sverige kan glädja sig att intagna får vara med i olika program av rehabilitering som går från den fysiska t.ex. arbete m.m. och mentala som t.ex. psykologbesök, valmöjligheter till civila kläder osv.

Olika brott straffas i olika grader och den intagne hamnar på olika anstalter med förflyttningar till öppna anstalter efter gott uppförande och tidsbestämt straff.

Själv skulle jag tycka oavsett brottet, så skulle den intagna kunna få möjlighet till att leva ett värdigt frihetsberövande liv på så sätt att kunna ha en hobbyaktivitet som måleri, ha sällskapsdjur, utöva hantverk, laga dels egen mat osv. En fristad, liv, i ett isolerat område. Allt för att upprätta så liten skada som möjligt för de oskyldigt dömda. Alltså, straffet med mening att pina, tortera, förtrycka intagna det är det som är omänskligt, primitivt, outvecklat.

LÖSNING
Finns en lösning till brottslighet? I så fall det innefattar en del strukturella och konceptuella förändringar i samhället och hos människor. VI ÄR ALLA OFFER! Du som är drabbad av fysiskt våld och du som straffas för det. De strukturella utöver ovannämnda se du dels på följande länk http://vi-pr.com/rattvisa_och_domstolar.htm  och på http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm tredje ögat och länk med domstolar tvinga slant. och konceptuella på http://vi-pr.com/provokation.htm  och på http://vi-pr.com/svartsjuka.htm  och http://vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm

 

Beteende samhälle

Kriminella, missbrukare och de psykiskt sjuka skall behandlas och inte förtryckas. Därför bör den traditionella synen och behandlingen av dessa tillstånd ses över. Istället skapar vi levande bysamhälle. Området, öar där samhällets vardagsliv är normalt men det innehåller all tänkbar hjälp till en radikal samvetes förändring för behövande. Brottet ser vi inte bara som själva skadan, det ser vi som ett beteendemönster, en individuell och samhällsdelaktighet. Därför ska alla domslut medföljas av en icke bestämd tid för återvändo. Principiellt, efter tidsbestämt straff, kan man välja att starta ett nytt liv där man är numera bosatt eller, man är tillbaka i det stora samhället efter att ha återfått förtroende för det.
http://vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm

 

Förebygga brott!

Ett nytt samhälle innebär nya idéer och ny kunskap dvs. att det är nödvändigt att lära oss denna nya struktur precis som man lär sig att läsa, skriva, cykla, leka, arbeta osv. Därför kommer det att finnas tillgänglig en obligatorisk kurs för alla medborgare från skolålder till 50 år. DET ÄR DET FÖRSTA STEGET FÖR ATT FÖREBYGGA BROTT. http://vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm

 

 MEDBORGARGARDET

MEDBORGARGARDET till alla medborgare.

Rätt att angripa när brottet sker oavsett storlek.

A, Rätta till muntligt (råd) när en händelse sker som t.ex. störande granne, nedskräpning, spottning och annat mot etik och fara för hälsa bötfälls, fotboja, olika strafftjänster och andra metoder som möjliggörs i framtid, kortare symboliska frihetsberövande som kallas ”ringa” brott.

B, bötfäller ringa brottet på plats med låga summor.

C, Rapporterade brottet med bevisning via vittne, inspelning, fotografering medför högre straff.

D, Rättelse av ett utbildat medborgargarde innebär ännu högre straffskala.

 

TRE ENKLARE STEG FÖR EN EFFEKTIV KOMMUNAL, REGIONAL, KONTINENTAL OCH GLOBAL POLITISK VERKSAMHET STYRS DÄR AV LAGAR ELLER DÄR VERKSAMHET KRÄVS

FÖRSTA

PÅ (Polisen Åklagare) Ny betäckning.

. Åklagarmyndigheter skall slås ihop med polismyndigheter.

. Åklagare som har polisens befogenhet och vara med i de allvarligaste händelser på fältet, kan besluta och leda undersökningar omedelbart t.ex. vid mord, terroristhot osv.
Polisen
Då som idag skall polisen ha beslutsfattande
rätt att avslå en anmälan som inte har någon mening eller där det inte framkommer bevis samt andra omständigheter som styrker anmälan. Polisen som avslår anmälan skall stå för redogörelse inför ÖM översynsmyndigheter om offer överklagar beslutet.
Summa summarum
Positivt med denna reform är snabba och säkrare samt ekonomiskt billiga lösningar dels att polisens verksamhet avlastas.
Påverkan är att det sker en förbättring i olika avseenden inte minst genom att polisens utövare prioriteras för vidare juridisk utbildning knutna till verklighet .

ANDRA

ÖM (Översyns Myndigheter) Ny beteckning.

.Slå ihop alla dessa olika enheter IVO, DO, JO, JK o.s.v. i s.k. ÖM.
.
Grundprincipen är i sin enkelhet att anmälan som ett offer gör,skall riktas till personansvariga till ett beslut så att minister, verksamhetschef, på ansvarig myndighet oavsett position, skall kallas till ansvar och beslut därtill från ÖM ansvarige som beslutar för åtgärderna.
.
Ansvarige ÖM skall i sin tur överses av politikerna som utbildats i ämnet.

TREDJE

POLITISK

Ordning och reda med enklare förändringarna som är varken nya eller gamla.

Stat och nationell politik skall styras av ansvariga Inrikes-minister och utrikes-minister samt ordförande-sekreterare-president-ledare som kan avsättas med omedelbar verkan när befogenheter överskrids.
Ansvariga som anmäler ”överskridning” via ÖM skall själva stå för konsekvenserna om deras anmälan inte fylls med krav till bevisning. kan anmälaren dömas via stiftat brott ”terroristverksamhet.”


FRILUFTS AKTIVITETER

Grundregel för fotgängare är att de går mot mötande trafik. Högerregler för rullande fordon.

Djursällskap i ordning med lagen där t.ex. hundar oavsett storlek under plats och tid är bestämt. Hund eller häst skall vara i koppel på vänstersida om föraren och skall säkras med två händerna. Orsak är men och livsfara för allergiker, djurrädsla, medicinska komplikationer osv.

Trafikskyltar visar vilka provisoriska eller permanenta trafikerade stigar eller områden som t.ex. fotgängare med eller utan djur, cyklister, motordrivna.  

Skidåkare, fotboll, klättring, simning, kampsporter, kulturevenemang, marknader osv. samt alla andra fysiska aktiviteter där det är möjligt skall skyltas med information om ensam eller grupputövning.

DET RÄDDAR LIVET.


ARBETE
Minimum 25-30 timmars arbetsveckahttp://vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm


PENSIONER
Ålderspension
från 50, m.m. http://vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm  


BOENDE
 

HYRESLAG

LAGFÖRSLAG OM ETT NYTT RIKSTÄCKANDE HYRESKONTRAKT FÖR BOSTAD

Lagen skall täcka alla nuvarande bebodda bostäder och framtida byggnader.

 

Överenskommelse.

A

A.  Hyresvärden måste bli godkänd som sådan av myndigheter med ett företagare intyg. Det skall intygas att hyresvärden har följt sin plikt att till hyresgästen leverera en bostad med garanti.

Garantin består av:

1. Företagets intyg.

2. Myndighetens godkännande av företaget.

3. Myndigheten skall lämna ett bevis att de har besökt och inspekterat bostaden före hyresgästens tillträde till bostaden.

4. Under första dagens inträde till bostaden skall myndigheten, hyresvärd och hyresgäst tillsammans inspektera bostaden.

5. Hyreskontraktet består av företagarens intyg och som på plats undertecknas av myndighet, hyresvärd och hyresgäst.

Väl fungerande bostäder i olika avseende medför en trygg hyresgäst i en skyddad miljö.

Hyreskontrakt.

1. Hyreskontrakt formuleras utan begränsad tid.

2. Hyresgästen bestämmer själv när hyreskontraktet säges upp och skall meddela hyresvärden senast en månad i förväg om sin flytt.

3. När en hyresgäst framför intresse till en bostad gör frågan automatiskt bindande till annonserande hyresbostad.

4. Hyresbostad som inte underhålls efter bestämmelser förändras automatiskt till en insatts bostad för en krona. Det gör man via lokala myndigheter knutna till hyreskontrakt och avslutas via allmän domstol i fråga.

5. I alla hyresbostäder inkluderas bara en typ av kontrakt s.k. Varm hyra.

B.

Hyresvärden.

Husexpertis består av.

1. Vattenanalys intygar att vattnet är drickbart.

2. Elsystem moderniserat och anpassat till modern tid.

3. Välfungerande ventilation.

4. Att avlopp som inte läcker varken in eller ut på bostadsområdet.

5. Bostadsbyggnad i sin helhet är fri från inre och yttre skador som t.ex. inga hål eller spruckna golv, väggar och tak. Takränna i ordning osv.

6. Bostaden inne alltid nymålad och renoverad efter tidigare hyresgäst.

7. Bostaden utvändigt i topp skikt, ständigt fräscht målad som t.ex. inga föremål och andra konstigheter hängande på väggar eller kring bostaden.

8. Bostaden skall innehålla förebyggande åtgärder mot mögel, råttor, sorkar, insekter, myror osv. och med föreskrift att bostad samt allmänt utrymme underhålls och kontrolleras 2 ggr per månad av en godkänd städfirma med kunskap som Anticimex och materialbyggnad för att undvika hälsorisk och byggnads försämring.    

9. Bostads isolering skall vara väl fungerande så att inne temperaturen håller värme utan någon energiförlust med minst garanterade 18 plus grader.

10. Fönster och dörrar skall vara tätade och i bra skick.

11. Bostaden skall vara barn och handikapp anpassad som t.ex. Elspis med skydd mot brännskador. Ingången skall vara så att man lätt kan ta sig in med barnvagn, rullator.

12. Vitvaror: Spis, kylskåp, frys, tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin.

13. Kommunikation: Telefon, tv, radio och IT kommunikation anpassad till bostadsområdet och dvs. att hyresgäst kan kommunicera och har möjlighet att sköta sina privata ärenden eller jobba från bostaden.

14. Energi lampor i alla rum.

15. Brandvarnare – Brandsläckare i alla rum.

16. Första hjälpen skåp med lås.

17. En bostad med övervåning eller flera våningar förstärks med tydlig och lätt tillgänglig nödutgång.

18. Hyresvärden förpliktar sig att besikta bostaden i sin helhet varje år för att täcka eventuella större renoveringars behov.

19. Skador på grund av normalt slitage förefaller till hyresvärden.

C.

Hyresgäst.

Hyresgästen förpliktar sig att underhålla bostaden i befintligt skick inne/ute som det skulle vara sin egendom. Skador provocerade av hyresgäst förefaller helt på hyresgästen. Handikappade, pensionärer och personer som lever på existens minimum befrias av all plikt och kommunen står för underhåll av samma nivå som hyresvärden.

Vem hyr en bostad i allmän mening? För det mesta är det låginkomst tagare.
 
Vem kommer att hyra efter en sådan strukturering? Alla samhällsklasser som ser dessa fördelar.
 
 
Delvis ekonomiska prognoser om en sådan förändring.
 
Nackdelar:
Hyreshöjning
Tillfällig bostads brist.
 
Fördelar:
Bostads ökning kring stora förorter.
Under färd.
Bostadsmarknaden saneras när byggnads firmor med investerings möjligheter köper in.
Prekära byggnaders firmor som inte kan åstadkomma nya förändringar.
Stabilisering.
Tillfällig bostads brist i dessa sammanhang tillför en ökning av konsumtion och produktion av alla parter kring intresse frågan på bostads marknad.
Mer jobb åt alla inom t.ex. byggbransch, transport, omsorg, utbildning, industri osv.
 
Effekt av stabilisering.
Högre riks välfärd och det innebär också e direkt ökad socialisering.
Slut effekt och en början om igen som en långsiktig effekt.
Bostadsökning om igen ute på landet och med det vidare sysselsättning.

VÅRD och HÄLSA

SJUKVÅRD

Gratis, från sjukresor till inbokning, från läkarbesök till medicinering, från operation till rehabilitering, från förlossning till graven. I dagens Sverige 2014 med privatiseringens takt som det ser ut idag, skulle inte förvåna mig att en avgift kommer att krävas vid förlossning!

Könssjukdomar
Gör det brottslig och därtill straffbar vid spridning. http://vi-pr.com/visp_vi_svensk_partiet.htm

Rökning
Förbjud att rökning på gator och andra ställen där det är brandfara men extra viktigt gällande sommar när det kan vara stor brandfara. Man röka på speciella anvisade ställen.


IT (Internet osv.)

AVSKAFFA ANONYMITET PÅ INTERNET och GÖR INTERNET till ett PERSONLIGT ANSVAR 12-12-29, kl. 7,17. Vad är det som skulle vara bra med avskaffandet av anonymitet? NEGATIV: Vi slipper trakasserier, förföljelser, lögner, rykten, missförstånd, förolämpningar, förnedringar, våldupptrappning, psykisk misshandel, mänsklig psykisk och fysisk degenerering. POSITIV: Utöver det FRÄMJAS ansvar, kommunikation, höjer kunskap, ärlig och konstruktiv information, individuell frihet av högsta grad, annan individuell och kollektiv positiv utveckling, det stigma som vår tids rättigheter är av en positiv framtid i dagens tid.  AVSLUTNING: Var börjar och slutar ANSVARET för Internet leverantör och politiska regeringar? De får inte censurera upplagda informationer som har som syfte att motbevisa tvivelaktiga granskningar, argumenten, domar (beslut av olika slag), obevisad information när information har samma syfte som ovan beskrivits i ”NEGATIV”. Att kräva anonymitet i deklarerade diktatoriska länder är absurt. Då gäller nyanseringar i argument som skall framhäva de mänskliga rättigheterna, fred och friheten för det personliga ansvaret. FRÅGAN ÄR: Vem kan stoppa makten (synlig och osynlig) styrd av personer i maktposition, situationer eller pengar?


TIGGERIET och REKLAM

Tiggeri samt reklam angriper vårt samvete, de gör oss till en del av dem och utgör hot på vår stabilitet: Båda är nödvändiga för att påminna vårt goda samvete (vi har hjälpt och varit med i solidaritet) och där det behovs finns (konsumtion med sitt företag och annat, vad och när). De är inte nödvändiga pga. påminner oss om att fattigdom (här och nu, misslyckande) och beroende (onödig konsumism, missbruk) är själva spöket av det vansinniga mänskliga lidandet.

I ett land där välfärd är hög och där fattigdom är bortraderad är det inte konstruktivt att tillåta t.ex. tiggande som plåga att komma tillbaka. Gällande reklam skall missbruk avvärjas.

Därför alternativ finns:

Dagens EU regler om invandring skall stadgas så att rörelsefrihet inte angriper andra samhällens välfärd och att invandring gäller för yrkesutövande.

Begränsa reklam till speciella reklamkanaler för det i alla hänseenden, tidningar, TV, IT osv.

SPLITTRING i den individuella och massans psykiska mening (se på Logistiska Samhälles Psykologin) är att välmående kompliceras via försämrad fokusering och helhet exempel är som följer: Tusen olikfärgade små prickar enad i en massa exponerade till ett visst avstånd blir som en grå massa (splittring), men, enfärgad prick av samma storlek med tusen prickar i samma avstånd som gråa massan kvarstår tydligare (målet).

  R E L A T I O N E R


RÄTT TILL ATT BÄRA VAPEN

Startsida /Lagar och regler /Vapen - regler och tillstånd /

Knivar och andra farliga föremål


Lagstiftningen inom det här området behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats om inte innehavet är befogat. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Personer under 21 år får inte ens äga, låna eller använda springknivar eller springstiletter.

Brott mot knivlagen kan ge fängelse i högst sex månader. Handlar det om ett grovt brott mot knivlagen kan det ge böter eller fängelse i högst ett år. 

Exempel på farliga föremål

·                                 Butterflyknivar

·                                 Sablar

·                                 Springknivar

·                                 Stiletter

·                                 Svärd

·                                 Karatepinnar

·                                 Kaststjärnor

·                                 Knogjärn

Exempel på undantag från förbudet: (när kan innehavet anses befogat)

·                                 Militär som bär kniv till uniform

·                                 Hantverkare som använder kniv i arbetet

·                                 Svampplockare som under vandring bär ändamålsenlig kniv

·                                 Normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg

Överlåtelse av farliga föremål

Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas.

Det är alltså förbjudet att sälja alla typer av farliga föremål enligt exemplen i listan ovan. Det är även förbjudet att överlåta (till exempel ge eller skicka föremålen till personer under 21 år). Om du ger eller säljer farliga föremål till en person under 21 år kan du dömas för brott. Även du som är under 21 år och köper eller får ett föremålet kan dömas för brott.

Införsel av farliga föremål

För införsel av farliga föremål krävs tillstånd. (Det gäller inte sablar och svärd.) Du kan endast få tillstånd för införsel av föremål som är avsedda att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.

Tillstånd prövas av polisen på den ort där införseln sker, det vill säga där du passerar gränsen. Tänk även på att du eventuellt även måste förtulla föremålen.

Pepparspray

Tårgas, pepparspray och liknande omfattas av vapenlagen. Därför behöver du tillstånd av polisen för att få ha sådana anordningar. Att införa dem i landet kräver införseltillstånd, som du ansöker om hos polisen. Tillståndsgivningen är mycket restriktiv.

Polisen kan inte ge svar på frågan om en viss produkt omfattas av vapenlagen eller inte, utan att det gjorts en analys av substansen. Det finns en mängd olika så kallade självförsvarssprayer på marknaden. Vissa omfattas av vapenlagen medan andra inte gör det. Du är själv ansvarig att se till att den produkt du köper inte är tillståndspliktig. Om du bär en sådan produkt utan tillstånd kan du misstänkas för brott enligt vapenlagen.

Relaterat innehåll

Vapenlagen (SFS 1996:67) på Riksdagens webbplats

Lagen om knivar och andra farliga föremål 1988:254 på Riksdagens webbplats

Förordning om tillstånd för införsel av vissa farliga föremål 1990:415 på Riksdagens webbplats

Granskad 01 februari 2021

 

RÄTT TILL ATT BÄRA VITVAPEN

”Vitvapen” kallas generellt de s.k. stickvapen typ knivar osv. och också kallas ”kalla vapen”.

Rätt för allmänhet till att bära vitvapen i självförsvarssyfte, som arbetsredskap och i konstnärligt syfte.

Egentligen behöver vi bara kräva den naturliga rätt för att bära knivar, yxor, svärd, alfomor, stav och annat som gläder oss.

 

SVAR TILL NÅGRA FRÅGOR

KAST ÄR BROTTET

I- Vid händelserna där konfrontation sker gör straffbart bara där skadade är resultat av kast. Varför är frågan? Därför när ett OBJEKT (VITVAPEN ELLER ANNAT) kastas kan inte styras vare sig för den som försvarar sig eller den som angriper och med det målet kan man missa med konsekvenser därtill. DET ÄR VÅLD.

PROVOKATION ÄR BROTTET

II- Vid en provokation som extremt och generaliserat exempel är att någon angriper en utan att vara själv provocerad. Det är ett klart tecken om ett onormalt mentalt tillstånd vare sig sporadiskt eller latent.

FYSISK STYRKA OCH SKICKLIGHET

Fysisk styrka och skicklighet samt motivation (mental och fysisk träning), är grund till överlevnad och dvs. för att förverkliga målet t.ex. I självförsvar.

VILJAN är grund till allt.

III- Gör sig kvitt med myndigheters och politikers okunskap eller lögner.
FAKTA: Om du blir angripen med vapen då är det DIN RÄTT att skydda dig med LIKA VILLKOR. Notera att under anfallet har man varken en skyddsängel, polis eller en frivillig medborgare som kan vara med och hjälpa till. Du blir skadad eller dör pga. våldets galenskap. Det är just i stunden vid upptäckt till hot eller anfall som JAG-vi har rätt att bemöta händelser till självförsvar med all rätt att bära vitvapen! Myndigheters utredning kan sedan fortgå medan jag-VI än lever mot alla odds!
 

VITVAPEN ÄR EN PALLIATIVT VAPEN

VÅRT SYNSÄTT AV ORDET: genom att alla vi människor obotligt döende är ordet ”palliativ” symbolisk och som styrker våra krav till lagförändringar om förbjud att bära vitvapen, men som istället ger rätten att bära vitvapen är faktiskt vår rätt till egen vård!

PALLIATIV

Palliativ etymologisk är ”Palliativ vård (från latinets pallium, "mantel" och palliatus, "bemantlad" där manteln symboliserar omsorgen om den döende människan) omfattar vård av en patient med icke botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång.
… Palliativ vård benämns ibland helhetsvård eller lindringsvård.

Med rätt att bära vapen så fyller vi alla palliativa varianter som t.ex. en provokation kan vara av ett sjukdoms tillstånd. Detsamma är det ett sjukdomstillstånd när aggression uppstår och är ett sjukt mentaltillstånd. Det gör att den sista utvägen för den angripne, är att försvara sig oavsett medel.

Därför i samhället som styrs av representativ demokrati (dvs. utvalda politiker som bestämmer hur de vill) finns ändå en s.k. FOLKOMRÖSTNING (en typ av direkt demokrati) och det är det som i viktiga frågor som folket skall säga sitt med rätt till förverkligandet! Alltså, en folkomröstning är ett sätt att vårda tillståndet.

 

SKJUTVAPEN (varma vapen)

Skjutvapen är ”mördarvapen” just p.g.a. kastet (skjuta) via skottet och det sker med olika svårigheter att hantera ett sådant vapen som alltså inte går att fysiskt styra rätt till målet!

Bombning detsamma så är det terroristiskt mördande.

Människor som använder dessa vapen utan rätt till självförsvar ÄR MÖRDARE!

 

VÅRA SLUTORD

VI ger inte vika för okunskap och för en del feghet där ansvariga politiker tar ut sin vinst för egen maktposition och intresse.


 

INTE AKTUELLA

LAG FÖRSLAG

En skilsmässa innebär psykiskt trauma för barnen, oavsett orsaken i händelsen!
Ensam vårdnadshavarens oansvariga maktmissmissbruk, accentuerat av en grym omänsklighet mot små barn, kan lösas för barnens bästa på ett smidigt och enkelt sätt:
Termen ” Ensam vårdnad ”upphör helt. Bibehåll enbart” GEMENSAM VÅRDNAD ” med lika stor rätt för barnen att vistas hos båda föräldrarna.

1.    I fall där föräldrar inte punktligt lämnar ifrån sig barnen, bör s.k. ”...hämtning...” ske.

2.    Där barn visar sig fara illa, hos den ena eller den andra föräldern, kan i grövsta fall hjälpåtgärder ifrågakomma. Kontaktperson eller dylikt, men som inte fråntar barnet dess rätt till umgänge - uppfostran och övernattning.

3.    Eller: ger en bostad till barnen där skilda föräldrar turas om att bo.

Tor Svärdtorp

Svaret blev från REGERINGSKANSLIET Justitiedepartement Justitieministern: 1999-08-05, Ju1999/3486

”Tack för Ditt brev.

Fråga om gemensam vårdnad och barnets boende efter en skilsmässa har som Du vet nyligen övervägts. Ett av syftena med de genomförda ändringarna var just att bereda vägen för en ökad användning av gemensam vårdnad. Det finns i dag inte några planer på att utmönstra möjligheterna till ensam vårdnad. Ett växelvis boende fungerar sannolikt bra för vissa barn medan det fungerar mindre bra för andra barn. Jag delar helt Din uppfattning att det vore bra om man kunde ordna det så att det är barnet som bor på ett ställe och föräldrarna flyttar fram och tillbaka. Tyvärr är det nog så att det är svårt för de flesta föräldrar att genomföra en sådan lösning.

Med vänlig hälsing.

Leila Freival


INTE AKTUELL

Tue, 1 Feb 2011 13:55:04 +0100 [2011-02-01 13.55.04 CET] S2011/611/Sr
Tor Svärdtorp
tor@vi-pr.com Tel: 073-0678362
Bäste Tor,
Tack för ditt brev som du har skickat till Socialdepartementet! Du skrev ursprungligen till socialminister Göran Hägglund, men då ditt brev närmast berör barn- och äldreministerns ansvarsområde inom regeringen har det överlämnats till mig för brevsvar.

I ditt brev frågar du om det finns möjlighet att personligen få överlämna ett skriftligt förslag angående LVU m.m. till statsrådet. För att vi ska kunna ta ställning till din förfrågan, skulle vi uppskatta om du har möjlighet att i skriftlig form dels precisera vad ert förslag går ut på i mer detalj; dels klargöra vilka det är som står bakom förslaget och som önskar överlämna det. Kommer exempelvis förslaget från en eller flera organisationer/ föreningar (vilka i så fall)?
Du är varmt välkommen att återkomma till barn- och äldreministerns politiska stab med mer information om ditt ärende. Vi kommer därefter att gå vidare i ärendehanteringsprocessen beträffande din förfrågan.
Stockholm i januari 2011
Med vänlig hälsning,
L. Lindberg Brevsvarare för barn- och äldreministern...

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com 2001-2021