https://www.nordfront.se/

   

2017-09-20

SLUTA HATA!

Den 30 september kommer det att bli en stor manifestation med nationalsocialistisk rörelse i Göteborg. Tusen (1000) deltagare räknas och mer från Norge  och Finland osv. av samma rörelse "Nordiska motståndsrörelsen" kommer att delta.

Massmedia rapporterar redan att det kommer att finnas tiotusen (10 000) anti-demonstranter. 

 

I Sverige är yttrandefrihet en lag (juridiskt bindande)!

Alltså, att protestera mot rätten till yttrandefrihet är en olaglig och antidemokratisk handling.

Men vad betyder nationalsocialism i Nordiska motståndsrörelsen efter tjugo år från deras grundande idag 2017 i sekel XXI?

Det finns grundläggande hänvisningar till den svenske statsmannen Rudolf Kjellens tankar född den 13 juni 1864 i Torsö och dog den 14 november 1922 i Uppsala och andra tänkare av samma slag som t.ex. . Referenser också till Danske tänkaren och författaren Povl Riis-Knudsen född 1950 .

Vi har därför analyser som börjar från den autokratiska nationalistiska och militära principen till tysk nationalsocialism och marxistisk kommunism! Det är oundvikligt att inte tala om Adolf Hitler som också nationalsocialist.

Det ideologiska kognitiva tänkande för "nationellsocialism i betydelsen" Nordiska motståndsrörelsen" är GEOPOLITIK! https://sv.wikipedia.org/wiki/Geopolitik

Låt oss titta på två exempel som ger rätt till existens och respekt för "Nordiska motståndsrörelsen".

 

Det första.
Som tänkare själv har jag kämpat i 50 år för att få folk att förstå att anarkismen (socialist Pierre Joseph Prhudon)
(med många fler) inte betyder kaos eller våld, men det är en ren politisk ideologi som behandlar principerna om individ och samhällsliv och ekonomi, arbete, religion och filosofi! Samma sak händer idag med "Nordiska Motståndsrörelsen" . Ännu värre, i Sverige är symbolen för svastika och romerska hälsningen ..."Som ni kanske vet så är det olagligt i Sverige med hakkors och den typiska "heil hitler" hälsningen med armen utsträckt..."*  förbjuden! Så, utan att ta hänsyn till att politiska tankar som dels eller mer relaterar till historien är händelserna idag annorlunda än då! Idéer som t.ex. nihilism är kanaler som enar   den som vi tro är motsatsen varandra och med det (nihilism) Friedrich Wilhelm Nietzsche ... vidare och vidare relation med Keltiska rötter mf. i alla delar av världen! Jag anser att FÖRBJUD ÄR IGNORANS. http://www.vi-pr.se/svastika.htm

 

Det andra.
Partiet, rörelsen, organisation osv. från höger till vänster osv. har ett mål. MÅL är orörligt men genom att vi är så olika från människa till människa kan vi önska bli olika fast de ramas in i samma mall. Det kallas pluralism.
Dvs. ett folkets parti Nordiska motståndsrörelsen precis som alla politiska partier utvecklas säkert och påverkas, förändras genom nya tider, lokala eller globala händelser, personligheten hos deltagare eller ledare och med individuell mental utveckling, en del av betydelse formas på nytt för att överleva och leva i dagens tid.

Så, även om historia guidar oss, kommer idén att påverkas för den tid som partiet medverkar.
 

Sammanfattningsvis: Respektera dessa aktivister, trofasta, kämpare, tänkare och ledare. Detta är en enkel ideologisk, politisk, 
demokratisk och 
mänsklig RÄTTIGHET! 

www.vi-pr.com

 

Nation Europa

Natio Europa http://www.vi-pr.se/europa_natio.htm Come uno sguardo sulla vecchia europa unita è parzialmente una geopolitica. En blick över om vad kan vara en form av geopolitik .

   

* https://www.reddit.com/r/svenskpolitik/

 

 

Boden Svezia 2007-09-20

Smettela di odiare!

Il 30 settembre ci sara una grande manistazione con i nazionalsocialisti nella citta di Göteborg in Svezia. Si calcola mille (1.000) partecipanti e di piu parteciperanno anche i norvegesi e fillandesi aderenti al medesimo movimento “Nordiska moståndrörelse (Movimento partigiano nordico)”.

Il massmedia rapporta gia che ci saranno diecimila (10.000) anti dimostranti.

In Svezia è l’espressione un diritto stipulato dalla legge! Protestare contro il diritto di espressione è un atto illegale ed antidemocratico 

Ma che significa “nazionalsocialismo nel senso del “Nordiska moståndrörelse (Movimento partigiano nordico)” dopo ventanni dalla fondazione e dunque oggi nell’anno 2017 del secolo XXI ?

Ci sono riferimenti basici ai pensieri dello svedese e uomo di stato  Rudolf Kjellén nato il 13 giugno 1864 a Torsö e morto il 14 novembre 1922 a Uppsala. Riferimenti anche al pensatore e scrittore danese Povl Riis-Knudsen nato nel 1950.

Abbiamo dunque analisi che partono dal principio autarchico nazionalista e militare fino al nazionalsocialismo tedesco ed al comunismo marxista! Inevitabile non accennare ad Adof Hitler come anche nazionalsocialista.

La contatazione ideologica per il “nazionalsocialismo nel senso del “Nordiska moståndrörelse (Movimento partigiano nordico)” è una geopolitca! https://it.wikipedia.org/wiki/Geopolitica  

Guardiamo due esempi che danno il diritto di esistenza e rispetto per il “Nordiska moståndrörelse (Movimento partigiano nordico)” è una geopolitca!  

Il primo

Come pensatore io stesso mi som battuto per allmeno 50 anni per far capire alla gente che anarchismo non significa caos o violenza, ma si tratta di una pura ideologia politica che concerne i principi di vita individuale e sociale riguardando l’economia, il lavoro, religione e filosofia!

La medesima cosa succede oggi con il “Nordiska moståndrörelse (Movimento partigiano nordico)”. Ancora peggio, in Svezia è il simbolo della Svastica e come il saluto romano sono vietati “! Movimenti politici che se anche si riferiscono parzialmente o piu alla storia sono pensieri e fatti di oggi e non del tempo che fu!

Il secondo.

Il fine di un partito, un’organizzazione, un movimento o che sia è un punto di riferimento degli aderenti. Però, essendo l’essere umano differente dell’altro (pluralismo), fa si che per circostanze di tempi nuovi, coincidenze lokali o mondiali, personalita dei dirigenti o del responsabile e evoluzione mentale individuale sta il fine immosso ma i metodi e principi vari possono modificarsi. Dunque, anche se la storia ci guida l’idea sara influenzata dal tempo che si vive!

In conclusione: Si rispetti dunque questi attivisti e combattenti, credenti, pensatori e dirigenti. Questo è un dritto ideologico, politico, democraico e umano!

Tor Svärdtorp