SOCIALISM KAPITALISM FRI FÖRETAG

Om SOCIALISM, NATIONALISM, PATRIOTISM och FRI FÖRETAGSAMHET.

 

En grundläggande analys skall för att betecknas trovärdig förutse rötter av själva beteckningen. Den etymologiska litterära förklaring är som följer, med reservation av andra varianter som finns på olika ordböcker osv. och för att vara opartisk tog jag innehåll av en slumpmässigt etymologiskt ordbok.

 

 

SOCIALISM

 

SOCIAL

Samhälls, samhällig: över ty. och fra. (efter Rousseaus ”Contract Social” 1762) av lat. sicia’lis sällskaplig, bildn. Till soc’ius kamrat, bundsförvant (jfr associera sig, societet), eg. ”Följeslagare”, besläkt med seq’ui följa; se 1 sekt, konsekvens. Härtill socialisera förstatliga; socialis’m (1848):av fra. Socialism (1830-talet); socialis’t.

 

SOCIETET

Sällskap, sällskapskrets: över ty. och fra. av lat. soci’etas gemenskap, samfund; bildn. till soc’ius, se social.

Den etymologiska cirkeln avslutas, men till ordet kan vi tillägga den närstående relaterat genuin besläktad former av samhörighet, deltagandet, kommunikation, identitets gruppering, kontrakt, ansvar, nation, patriot, manchuovist, släkt, familj, val, fler osv. Alltså, samfundet, societet, samhälle och för att kunna själva existera under betäckningen socialism måste man ha en definierad ekonomiskt struktur.

Formeln av sådan struktur är som följer: En grundläggande princip inom socialismen är att arbetarna får betalt för den tid de arbetar. Profiten från arbetarnas ansträngningar koncentreras till arbetarmassorna.

Formeln av en sådan ekonomiskt beteckning ger ett klart besked hur samhället som följer den socialismen grundläggande princip innebär. Enligt VI-PERSONRÖRELSE makrofilosofin, om man arbetar och tjänar efter sin egen arbetskraft är möjligheter till rikedom lika som noll, så är kärnan till socialism. Möjligheter till rikedom för den enskilde och i den ekonomiskt samarbetande t ex via kooperativet, det läggs i samhällets banor som t ex spekulation med grundläggande oreglerad frimarknad där frågan av köp och sälja florerar.

För att ge en bredare och allmän kännedom vill jag här förklara med enklare detaljer skillnaden mellan kommunism och socialism, sådana definitioner är ofta till grund av allmän okunskap och därtill skapas oriktiga politiska förutsättningar under partipolitiska val. Ett kommunist samhälle har en reglerad marknadsföring. Vi talar om den enda kommunism förmer möjliga som är den centraliserat t ex marxistiskt, den decentraliserat t ex anarkistiskt, frihetlig, kollektivistiskt och vi talar om att ”profit delas ut lika till massorna utan skillnaden mellan de som arbetar mer eller mindre” Se vidare politiska och filosofiska analyser i VI-PR i ”Vad är politik”?

 

Socialism Planetarium.

Socialism i världens perspektiv är oundvikligt nationalistiskt och inte internationalistiskt.

Under den 1: a socialist internationalen och de senare, då fattigdom, desperation, okunnighet skapade den historiskt felaktigt princip en att socialism skulle vara internationalist…! Internationalism grundades på den moraliska princip en sk. solidaritet. Internationaliserings process föddes dessutom i maskopi med dem taktiska och strategiskt nödvändiga strids insatser, de röda socialisterna skulle då kunna nå ett maktskifte.

En noggrann ekonomiskt och sociologisk analys visar klart att socialism existerar bara vid av lokala syften eftersom för det grundar sig på den individuella arbetsförmågan som i sig motverkar  rikedom. Medan de röda socialister som syftar på den international proletariat diktatur och jämlikhet är kommunister.

 

Här vill jag tillägga  vidare ett historisk okunnighet, missförstånd, makt missbruk och liknande som skapat ett felaktig syn på saker, nämligen den symboliska utseendemässiga portparollen för Socialism, alltså... flaggor. Detta exempel kommer att underlätta förhoppningsvis andra delar av analysen. Röda socialister, t ex marxister från leninister till maoister som vill ha en centraliserat och statlig socialism, som egentligen syfta till kommunism, har en röd flagga. Politiska partier som t ex i svenska Socialdemokraterna (sossarna) har inte med röda flaggor att göra än den symboliska mening att de säger representerar kamp mot massornas förtyck. Röda flaggor med eller utan intryckta symboler tillhör bara proletariat, bara kommunister och bara de är representanter till internationalism. Svarta socialister har en svart flagga och de är Anarkister de Frihetliga och där finns röda inslag pekar till kommunistiskt tänkande. Alla anarkisterna vill ha samma sak en decentraliserad socialism eller kommunism utan den statliga apparaturen.

 

I en nation där politiska partier kallar sig socialister skall det vara en nationalflagga som symbol med betäckning nationalsocialiste. I Sverige t ex den rätta betäckningen för ett sådant parti som till 100 % kan representera svensk socialism, skulle det vara i de varianter som följer: Svensknationalsocialister, Svensk – demokratiska – national - socialister.

Frågan är: skapar socialismen klasskillnader och rikedom?

I den korrekta ekonomiskt perspektiv, vinst fördelningen för den enskilde, för dem krafter inom och utom kooperativ; för lokalbefolkning och inom själva nationen, blir nivån olika och olika blir fördelningar. Det innebär att det är svårt att se tydliga klasskillnader i en mindre samhälle, men blir tydligare i ett större samhälle. EU utvidgning t ex skapar den sista citerade fenomenen, klass skillnader.

Socialism skapar en allmänt högre ekonomiskt välfärd men inte en rikedom som finns i den kapitalistiska meningen. Gränser mellan socialism och kapitalism är väldigt svåra att dra i en öppen marknad i en superstat som t ex USA, EU eller Världsmarknaden.

Sammanfattningen är att i en mindre socialistiskt samhälle skapas en mer tydlig jämlikhet, i en Nation ger vinst en större skillnad, i en superstat se vi redan att gränser till socialism suddas och i en världsmarknad kapitalism blir ett faktum. Men så vi kan inte ens påstå att kapitalistiska möjligheterna, i helhets politik finns andra faktorer som spelar roll som t ex den demokratiska principen med sina egna variationer och därtill olik regerande sätt. Se vi t ex i Sverige Socialdemokratin genom att stödja Sverige anpassning till EU har skapat en fördel för en liberal politik mot den traditionella socialistiska nationalsolidaritets anda. Fattigdom har fått rötter i Sverige, klasskillnader blir tydligare, rika blir rikare och fattiga blir fattigare, så enkel är sanningen, så lever jag och så lever ni.

För bredare allmän kännedom som relateras till klasskillnad och rikedom vill jag tillägga, att det finns en kedjeförändring som höjer ”skillnader” som tar oväntade former. Det kan blir orsak till nya sociala, politiska och kulturella förändringarna i Sverige. I VI-PR studier klargörs att medvetenhet hos människor har en långsamt mognad och risk att djupa förändringar hos massorna angående makt skiftet kan dröja mer än man väntat och VI-PRs 2004 misslyckade rop till Utvidgad demokrati forum är tyvärr ett dystert bevis. Men EU:s utvidgning är och kommer att vara en nackdel för Socialdemokraterna. Till exempel, medvetande om skillnader mellan representativ demokrati (uppifrån), direktdemokrati (nerifrån), utvidgad demokrati (förverkandet av olika politiskt tänkande), sprids hos missnöjda medborgare och ut till massorna. På andra sidan den radikala delen av socialism den identitets rika nationalistisk känslan också med allt rätt förstärks.

 

Ett familjesamhälle

Socialism betyder lokalt och det är samhället. Den knyts strukturellt till en del på planeten där lever en slags folk, människor med sin kultur, gränser och kan man med statens uppbyggnad kallas nation.

Nation och socialism kan definieras nationalsocialist, en mycket högtidlig betänkning, naturlig. Definition i sig kan vara olika som t ex fascism, nazisocialism, socialdemokrater, nationalsocialism, mf. Dessa definitioner pekar ideologiska såväl strukturmässiga varianter, MEN det är av och för samma slags folk bosatta i en begränsad plats som vi pratar om, för det definierar jag de som ”falanger” i ett familjesamhälle.

En förlängning av denna analys är nödvändigt för förtydliga innehållet.

Alla som kallas socialister har samma grund identitet.

Socialism olikhet är t ex att ideologin i sig innehåller varianter som liberala, reaktionära, konservativa, monarkiska, republikan, kulturella, national solidariska mer eller mindre, utåtriktad med internationella allianser mer eller mindre solidaritet principer och bidrag, tydliga och andra otydliga, reformist, revolutionära, demokratiska.

Dessa principer och praktiken förverkligas genom varierande former som t ex: En mans diktatur Libyen Gaddafi, Kuba Fidel Castro.

Oligarki med styrande klass samhället i Europa som t ex vinnande från olika fascistiska stridande fraktioner Mussolini i Italien och med nazismen i Tyskland för Hitler säger inom nationalsocialistisk kår.

Demokratiska representationer av olika slag som vi har sett tydligt i Tyskland och Frankrike med sina republikanska förändringar.

En mycket kontroversiell men möjlig tolerans och kompromiss politik mellan monarkin och socialism som vi ser t ex i Sverige, Belgien, England, Holland.

Vidare vi kan notera den Svetsiska federation som närmar sig till utvidgat demokrati, princip propagerat av VI-PR, med etniska, nationalistiska pragmatik.

Så var och är det i ett familjsamhälle.

 

 

FRI FÖRETAGSAMHET 

 

Är fri företagsamhet grunden till kapitalism och individuella friheten, eller viceversa, eller… eller?

 

KAPITALISM

KAPITAL

Kapita’l (grund) förmögenhet: av lat. capita’le, substantivering av adj. capita’lis; se 1 kapital. Här till kapitalisera; kapitalis’m; kapitalis’t.

Dagens realitet talar och ger klart besked vad kapitalism är. Det är nästan onödigt att ta upp det, här med många hemförelser, spekulationer och kritiker i den negativa och positiva meningen. Ser vi istället kortfattat den etymologiska kärnan i sina bindande former.

En förmögen person eller kollektiv, är det kapitalism?

Förmögenhet i sig är äldre än många religioner eller politiska idéer. Det har funnits hos grott människor under individuella och kollektiva former utan att de själva vet om det, eller vad det var… sinne, men känslan var det (!)… besläkt med lat. senti’re förnimma, känna. Maktens rötter, kan man säga. Sinne, kunskap, ha; äga… (verb): isl. no. eiga; gemens. germ. ord (eng. vara skyldig), trol. med släktingar i sanskrit; jfr egen, egentlig; ätt. Ätt släkt: isl. släkt, stam, gemens. Germ. Ord, i got. Och väst-germ. språk med bet. ’egendom’, bildnin. till äga.

En form av godkännandet och tom. av Lag. Så är många varianter och finesser i dessa relationer till Kapitalism. Men, godkännandet är relaterat till makten i singulär och pluralis form. Ordet flera i en utvecklat analys av ett logiskt resonemang slussar oss till ordet konflikter. Kapitalism är en repression av den andra sin lika… släkt eller ej, en medvetet känsla. Att ha är att ta, ta ifrån… det är våld när det inte handlar om överleva. Då, att vara förmögen i dagens läge fast kapitalet inte förvaltas är att vara ändå kapitalist!

Var grottans man kapitalist eller t ex kommunist… eller? Ingen definition är rätta för det var en ständigt korsande mellan behov av individuella och kollektiva krafter. Istället här vi kan säga att dagens relationer till kapitalism finns i kommersiella spekulationer, obegränsad produktion, centraliserade politiska makter med sin inre kärna av ständigt utnyttjande. Vem är egentligen en kapitalist som person? En väl kortfattad psykoanalys av personer som är drabbat av kapitalistiska tankar, beteende och är kapitalist skulle ser ut som följer. Här har vi att göra med en totalitär beteende, äga, äga och äga… Äga är Gud, äga är den Absolute inne i människans kropp, för människan kapitalist äga är liv eller död. Inom varianter av kapitalt behov finns den ”autoritära jag” som redan ser vi i den Gudomliga och Politiska helheten.

I kapitalisten, finns den gudomliga för strategiska själar, den är t ex viktigt för att rädda sig själv från dåligt samvete, t ex dålig samvetet att ser misär som själv har provocerad fram. Denna förkastade känsla medvetet eller omedvetet, tillhör inte bara kapitalister, under andra tider med eller utan kännandet och godkännandet av demokrati var människor som imperatorer, kungligheter makthavarna av olika slag drabbat av den Absoluta, som kapitalister.

För kapitalisten, i bilden av den Absoluta uppstod också de praktiska själar, alltså Kyrkan som verktyg för att ha under kontroll troende, massan som själva är hans finaste verktyg och garanti till hans obegränsade exploatering och som vidare låga till egenmäktige makt.

Den politiska som är den taktiska är att Förvärkliga Makten via Regering inom kollektiv, nationen eller världssamfunden. Vi ser idag som levande exempel och kan definieras ny era för kapitalism är att Nationen förlorar sin betydelse för kapitalisten. Kapitalistens själ är värre som kan beskrivas.

Om man vill fantisera. Här vill jag säga att kan tänka dig mänsklighet, jorden, universum, livet som skulle vara människans kropp och se kapitalisten som cancer början. Tänk dig Gud, det tror kapitalisten att han är. Ta och ger… tyranners metodik. Staten från början lierad till nationalism och patriotism känslor med vriden realitet var för många generationer i vår epok ett fäste för kapitalisten. Idag, godkännandet via lagar inom super stater är kapitalistens styrka. Världssamfund har redan speglat i dödskallens skuggan inom kapitalistens morgon strävan! 

Har kapitalisten någon fiende eller någon like…? Kapitalistens värsta fiende är den totalitära kommunisten för själva behov om Auktoritet med den totala världs ägande som kan höjas till Gudomliga behov, finns hos denna typ av kommunist och människan.

De andra själar som spökar på jorden som har sina allmäktige behov av kompensationer som kapitalisten och totalitära kommunister har är Tyranner av olika slag.

Ett ursinnig individuell friföretagsamhet… det är kapitalism.

Mer information om maktsjuksyndrom kan du läsa på http://www.vi-pr.com och VI-pr http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm  politiska, filosofiska och psykologisk analyser som t.ex. http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm  

 

Individuella friheten.

Individuella friheten är som beskriven på VI-PR inom makrofilosofi relaterad till en VI-samhället (att läsa den nuvarande skriften om VI-samhället grov presentation). Det vill säga, att individuell frihet som grundas på en överlevnadspraktik, alltså, skapa en produktion anpassat till samhället minimum grundbehov som innebär ett produktionstak som grundas på mätning av individens egen arbetsförmåga fysiskt olik i sig, kan aldrig komma att ge en produktion sk rikedomlig. Individuell frihet som går i symbios med naturbeståndet på jorden gör att en balansgång skapas mellan dessa realiteter och livet går vidare på jorden med en framtid som inte går att utse för oss en för själva Evolution.

Friföretagsamhet är oskiljbar från en sådant pluralistiskt samhället där produktion är så olika från olika individer produktionsförmåga. En fri företagsamhet är grund till ett VI-samhälle där teknologi och behov harmoniseras genom individuell frihet som är själva livskraften i helhet. Individuell frihet med friföretagsamhet är ett intelligent - liv.

 

 

PATRIOTISM 

 

PATRIOT

Patriot fosterlandsvän: närmast av likbet. Ty. Patriot, fra patrioter; ytterst av grek. Patrio’tes landsman, inföding; till grek. Pate’r fader,se pater. Härtill patriot’isk, patriotis’m.

Denna betäckning, patriot, behöver inte fördjupas mer än de första introduktioners mening ovannämnd: PATRIOT är en FOSTERLANDSVÄN.

Vilka känslor skapas i DIG som läser detta ord och får klart för dig dess innehåll… fosterlandsvän? Avsky… eller lyser den bleka förtyckta sanningen… att du har en värd t ex som svensk? Vidare frågar jag mig, jubilerar jag över för att vara svenskt och den styrka jag får gentemot mina egna rädslor för oroliga tider som då och då härjar här på jorden eller är det för att jag förstår min inre styrka?

Patriot känslor är som ett inre väsen och det följer sin utveckling i tidernas gång. Den klassiska synen om patriot är att patrioten tror på gestalter, kungar, ledare, nationen, redo till krig om det behövs. Religion i de flesta fall var att räknar med och en fantasi bön som bär dels sanning skulle låta ungefär som följer: Tack och lov att fins detta familjsamhälle som garanterar mig att går vidare troligtvis lycklig på denna jord. Tack Sverige att du gett mig identitet, tack svenskarna för att ni finns också för min skull, det är bevisat att ingen kan leva utan den andre!

Dåtid, som idag, talas inte om personligt rädslan, det handlar mest om realitet att inte kunna leva undanför samhället.

Man föds inte patriot, det lär man sig och det är en nödvändig övertygelse.

Som i en religiös tids anpassade tro av sin egen version, vill jag säga att Nationen är anden som brännmärkte mig genom att har gett mig en identitet som t ex svensk. Familjen lärde mig att föredra kollektiv intresse där jag är född och bor, by, stad som är barnen min. Jag är far, pater, och därtill ledare för jag vet vad individuell frihet betyder (individuell frihet se du i VI-PERSONRÖRELSE makrofilosofi). Där har vi den heliga trilogi och mer…

JAG ÄR PATRIOT med en ny, aktuell, framtids tänkande bana och som mentalt utvecklad patriot får jag rätt för mig att förklarar vilka inte är medlem i svensk familj. Ser vi t ex Nazister, Fascister, Leninister eller Stalinister, de Internationalister, de pro USA, pro Australien, pro kines eller japan, de ansvarige till att Nation Sverige drabbas av EU invasion: de gör ett utländskt intresse, de säljer sig själva och Sverige med! Precis som Svenskarna som inte bry sig om Sverige de har inget att hämta i Sverige, alla dessa människor är… vandrare… vill jag säga att dessa vandrare får gärna vandra vidare ute i världen, de som har sålt Sverige, de som säljer Sverige, de som strunta i Sverige och lämnar Sverige till att driva i ett osäkert öde är förrädarfolk!

Ovan mening får mig tänka om invandring som världs problematik.

Invandring i Sverige: du är välkommen i Sverige och får levnadsmöjligheter för uppehåll från dem som bjöd dig att komma… du konsumerar och det är bra för oss.

Välkommen att arbeta för och med oss men inte för att ta ifrån oss.

Välkommen och bli svensk… gör oss starkare med nytt blod, nya tankar och erfarenhet, du skall vara räddning inte en förlust… Om du är en förlust är du inte välkommen och om du redan finns här… får du gå!

Så låter dels av sanna nationalistiska och patrioternas tankar och inte för det, behöver vi patrioter blir stämplade med negativ bemärkelse rasister. Men, kalla oss rasister om du menar med den positiva bemärkelsen under vår slag ”Sverige framför allt”!

Du som läser detta och inte är patriot, var självkritisk, visa det, ditt första steg till person utveckling mot den positiv riktning och jämför rasist och förrädare med följande:

·         Från början på 1900 talet har den styrande socialdemokratiska ideologin hunnit mycket att fortplanta sig i människor beteende och ta död på patriotism.

·         Landsbyggen töms och stora städer blir ännu större med ett säkert hantverk och traditions död. Våldet ökar och det pga att människor inte hantera relation i överbefolkat området, dessutom våldet sprids över landsbygden.

·         Än talas klart språk vilka som favoriseras i samhället, är du inte socialdemokrat…

·         De sjunger Internationalen och det säger allt.

·         Obegränsad invandring med bemärkelse humanitär själ och politiska flytning, så att svensk identitet som Nation och medborgarkänslan splittras

·         Liberalisering av marknads ekonomi helt i kontrast med egna ideologiska och ekonomiska principer, ser vi opportunism, socialdemokrattiska politiska manöver som drabbar de svaga i samhället.

·         Avskaffandet av Svenska Försvaret därtill gör Sverige lätt byte av olika beväpnade och infiltrerade angrep utifrån, från kriminalitet och imperialistiska intresse.

·         EU deltagandet, är ett konkret försäljning av svensk svett och blod!

Frågan är, varför finns Sverige över i huvudtaget?

Avslutningsvis vi kan säga att en svensk patriot t ex, har klar för sig att en international stat t ex EU inte är sitt folk tal. Alltså, det är klart att allt sägs emot en positiv utveckling för Sverige som redan beskrevs i denna analys, inte minst i samband med VI-PR makrofilosofi står klart att en världs stat är en utopi, om inte så reduceras människan, världen och livet till en sk. chip…

”Patrioten vill bevara sin identitet under alla möjliga förhandlingar, inre och utomlands!” Det är patriotism!

 

 

NATIONALISM

 

NATION folk; landskapsförening: av lat. na’tio (gen. Natio’nis) födelse; släkt; folkslag; jfr naiv, nativitet, natur. Härtill nationell’; nationa’l-; nationalite’t; nationalis’m.

NATIVITET

Nativite’t födelseprocent: bildat till lat. nati’vus född, uppkommen; jfr naiv.

Så låter igen den etymologiska julen.

Jag tror i min djupaste mening att vi människor ser oss som en enda slag djur, liv, kalla det vad du vill, som lever på denna jord med all grundlig likhet. Ser vi på Människan, Man, karl från dessa isländska och germanska etymologiska rötter, ser vi att Mänsklighet är fast på en neutral definition. Men, sträcker vi oss längre med reflektion hamnar vi till definition Folk och Ras och därtill olikhet med ett enda slut Nationalism.

RAS

Ras folkslag: över tyska av fra. race med samma bet.; av ital. razz’ a, ytterst ett germ. ord. Härtill rasism.

Cirkeln stängs med en förvirrande men ändå tydlig betoning av likhet fast olikheter i den kulturella frambetoningen, vi är alla Människor per definition, men ändå så olika… kulturellt. Kultur betyder odla, odla idéer, beteende, personlighet, identitet, kunskap osv och skillnaden går vidare, med det geografiska och klimatiska området. Vetenskapligt bevisat att vi människor är biologiskt lika men vi är ändå olika utseendemässig som t ex hud färg osv. Varje individ är unik men lika i hjärna uppfattningsförmåga för den normala. Kommunikations problematik, beteendemässig därtill skapas när människor lever skilda i olika kulturer. Vår hjärna registrerar och FORMAR OSS… sakta men säkert, gör oss annorlunda genom tiderna. Så, tro på en värld bebott av jämställda och jämlika människor, en och samma hudfärg, en och samma ras, ett och samma renrasiga, är som att se framför oss en spöklik fantasi värld var alla är robotar skapade av hög teknologi, inte annat.

Nationalism i naturens mening är inte nödvändigt, men för ett falkslag och mänsklighetens överlevnad är nationalismsyftet i dagens tid oundvikligt! Denna realitet är att upptäcka t ex genom läsning av ”Maktsjuksyndrom” i VI-PR makrofilosofi där man i den helhets analys framhävs att problemet är människan som inte kan behärska makten, att utvecklade makthavarna i den politiska meningen är för få för att driva makten till att skapa ett harmoniskt liv på jorden. Ledarskap, Nationalism, krig i självförsvarssyften är de tragiska öde som väntar oss, läs vidare på Krig eller Fred. Läs vidare i Öppet Brev till Politikerna http://www.vi-pr.com/brevpolitiker.htm och reflekterar över angående de demokratiska principer som inte står för den mening som de uppfanns för.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com