VI-PRs politiska block. Så röstar du för ditt politiska parti.

Kärt barn har många namn, så även vi inom VI-PRs politiska block: VI-parti rörelse, VI-Svensk Partiet, VI-T.O.R.A., VI - det självständiga Hälsingland. VI- VI- VI- VI- VI- VI- VI- VI- VI- VI- osv. Och detta bör du ha i minnet när det blir dags att rösta, för då kommer du att upptäcka att det endast finns ett VI-PR på vår röstsedel. Och detta fastän du kanske är medlem hos en eller fler av våra lokala partier, rörelser eller separatistfederation etc.

 

Som djup tänkande inom humanismen, utgör VI-PRs politiska block ett klart bevis på att alla, trots extremt ideologiska kontraster och motsatt politiska idéer, ändå kan nå sitt syfte utan att förtycka andra. Ett så ståtligt resultat, smärtfritt och helt rättvist, är möjligt med en transitiv samlingsregering som språkas i VI-PERSONRÖRELSE genom utvidgad demokrati.

 

Alltså, det handlar inte om att du tvingas lämna ifrån dig din tro, idé eller parti, det handlar enbart om att använda en annorlunda arbetsmetodik för en gemensam nationell omstrukturering av stora Sverige. KOM MED! VAR MINDRE EGOISTISK OCH TÄNK PÅ ALLAS BÄSTA. DIN ÖNSKAN ÄR VÅR ÖNSKAN! RÖSTA FÖR VI-PR.

 

PARTIPROGRAM

FRÅGARSTÄLL OCH TRANSREFORMISTISKT POLITIK

1 - Transreformistisk.

VI-PARTIBLOCK har en transreformistisk mekanism som gör att problem, förändringar och beslut går till övergång med omedelbart verkan.

2 - Frågarställ.

Anledningen till en sådan politik är frågor med gemensamma lösningar. Det innebär också att inget lämnas till slumpen, alla förslag, reformer och lösningar tas upp och avslutas.

 

Partiprogrammet innefattar en fusion av alla demokratiska definitioner som t ex representativ demokrati, parlamentariskdemokrati, direktdemokrati, folkdemokrati, utvidgad demokrati, personliga eller presidentiella demokrati. Många av dessa definitioner betyder samma sak eller skillnaden är obetydlig i det större sammanhanget.

 

Vi tar ett exempel: Exempel nr1.

Representativ demokrati: är ett erkännande, att samhället är ett klassamhälle dvs. rika, fattiga osv. Det innebär ett behov av olika politiska partiers medverkan för att samhället skall fungera enigt i sin totala olikhet är nödvändig.

Olikheter

För att dessa olikheter skall fungera använder man sig av en eller flera representanter. Dessa representanter är inte nödvändigt valda av just dig, de kan vara till ex valda av en styrelse. Styrelse i t ex en fackförening.

Fackförening

Fackföreningen har sina anställda s.k. ombudsmän, representanter, anställda, som förhandlar med motparter om t ex lönekrav, säkerhetsfrågor osv. Dessa representanter talar för dig, de framföra kravet från arbetskategorin som du representerar som t ex byggnadsarbetare eller läkare till arbetsgivare . Eller skyddar dig i ett eventuellt tvistemål med arbetsgivare.

Politiska partier

Du väljer ett parti med riktlinjer som behagar dig. Inom statspolitik, maktpolitik, partipolitik väljer du representanter som talar och beslutar för dig.

Valet

Val av representanter gör du genom att rösta. Inom politik behöver du inte binda dig som medlem i det parti som du röstat på. Medan i fackförening måste du vara medlem.

Inom fackförening eller ett politiskt parti är det de anställda, alltså, medborgare som engagerar sig inom branschen, som vill lära sig, som vill specialisera sig eller som bara vill delta aktivt som väljs. Det de i principen gör från början är att vara med på möten osv. Valda representant/ter kommer att talar för dig på andra möte i högre nivåer upp till ett riksmöte av samma parti eller fackförening.

OBS! PÅ FACKFÖRENINGSNIVÅ avslutas saken och organisation fungerar vidare med den gamla eller den nya styrelsen.

PÅ PARTPOLITISKA NIVÅ, i fall att partiet som du är medlem i vinner valet, är det den hela nationen som lyder på partiets krav, partiet som är i majoritet gentemot andra politiska partier som är i minoritet.

Demokrati. Omvandling nr 1.

PÅ DEN PARTIPOLITISKA NIVÅ FÖRVANDLAS REPRESENTATIVDEMOKRATI TILL PARLAMENTARISKDEMOKRATI och det sker, när alla dessa olika majoriteters representanter möter politiska minoriteters representanter i sina förslag av olika regeringsformer.

 

Exempel nr 2. Folkdemokrati.

En annan aspekt av representativdemokrati som håller sig till exempel på lokalnivå s.k. på rätt eller fel basisk definition FOLKDEMOKRATI. Det är när du blir medlem t ex i en lokal ideell förening typ idrott, kulturell, social osv.

Där du som aktiv medlem påverkar förening, dvs. att du är med att regera denna lokala förening och på denna nivå har vi den rätta definitionen av folkdemokrati. Det kallas så pga. att DU påverkar direkt i föreningslivet, med dina idéer och egna röst. Just på detta sätt sker en demokrati omvandling.

 

Demokrati omvandling nr 2.

Direktdemokrati

Folkdemokrati med din direkta påverkan DET ÄR JUST DÅ I DETTA SAMMANHANG NÄR FÖRENINGEN BARA BESTÅR AV AKTIVA MEDLEMMAR, SOM EN ANNAN DEMOKRATISKT MEKANISM TRÄDER FRAM, DET KALLAS DIREKTDEMOKRATI.

Men föreningen funktionellt styrs av en representativ demokrati när alla medlemmar som inte kan deltar i möte skalla sedan följa beslutet tagen av styrelse. Orsaken av en representativ demokrati är när medlemmarna tillhör en centraliserat organisation utan lokala enheter eller i de lokala enheter medlemmar är för många och inte alla av olika orsaker kan vara aktiva, eller att medlemmar bara vill begränsa sig till ett pennings bidrag.

 

Om direktdemokrati.

En direktdemokrati är en bestående demokratisk dynamik utan behov av representanter. Det vill säga att själva föreningen eller samhället fungerar på dagens beslut och personer som inte har kunnat vara med får själva besluta vad de vill, som t ex klara sig på egen hand eller följa de beslut som togs då. Ingen lag och ingen tvång. Du behåller kvar ditt samvete, för att fritt bestämma ditt öde. *1

I det praktiska sammanhanget som t ex dagens möten drivs av medlemmar som spontant träder fram och ställer upp för dagens drivkraft som t ex moderator (ordförande), skribent (sekreterare), kassa informatör (kassör) osv. Det praktiska har sina varianter anpassat till plats och behov.

 

EXEMPLET FORTSÄTTER MED EN KORT ANALYS OCH LÖSNINGAR DÄRTILL.

 

REPRESENTATIVDEMOKRATI OCH TRE NEGATIVA EFFEKTER.

Första effekten.

Representativ demokrati i alla nivåer skapar mutationer via människans svaghet för pengar och makt som t ex kan definieras demokratioligark (fåmannaväldedemokrati). Det är när en styrelse t ex på riksnivå reduceras till få medlemmar eller ofta är samma gamla omvalda styrelse som valds om och om igen. Ser vi t ex på dagens politiska ledare som är vald igen och om igen ofta livet ut.

Sekundera effekt.

En sekundär men farligare effekt som slår med direkta konsekvenser i det praktiska sammanhang mot alla underordnade är att i längden gör dessa omvalda representanter sig till hegemoni som innebär diktatoriska fasoner.*2

Tredje effekt.

Tredje effekt blir en maffialiknande.

Ovanciterat former av oligark/hegemoni inom representativdemokratin driver sig till överbeskyddandet av sina egna och det ser vi ofta på toppen politiskt nivå, myndigheters nivå, på privata arbetsplats inom ansvariga personal, gäng osv 

 

Oligarki, hegemoni och korporativism hos fackföreningar.

Annat fenomen som lieras mera eller mindre till en demokratioligark riktas till fackföreningens liv och det så kallade korporativism. Det sker när dessa organisationer uppstår yrkesmässig som t ex metall, pappersarbetare osv.

Korporativ, korporations samfund, kår, kroppen får latinska ordet cor’pus.

Sammanslutning alltså, som innebär att fackföreningar har samma riktning eller är en variant av den styrande politisk parti eller ideologin.

 

OBSERVERA (Fjärde effekt)

Alla dessa negativa impulser speglar sig vidare med fjärde effekt: A –i politisken talar vi om en reformism i slowmotion som skapar en konservativ stagnation = indirektdiktatur. B – orättvisor i högsta grad som skapar sjuka människor och som ger C – ett sjukt samhälle. D – ett sjukt samhälle som i sin tur skapar falska behov som t ex höga drog konsumtion *3, våld av olika mönster med oändliga nya behov som t ex problemlösare, upp igen till pyramiden i den politiska osv.

 

ANPASSAR MUTATIONER TILL OVAN CITERADE ANALYS.

1) Styrelse.

Enkel lösning är kort omval av den nya styrelse som t ex efter max ett år.

Denna möjlighet är knuten till personlig utveckling.

2) Multiyrkesfackföreningar.

Fackföreningar har olika betänkningar men kan fritt samla olika yrke.

3) Fackförening som ett minoritetspolitisktparti.

Fackföreningar som kallar sig maktpolitisktobundna skall framtå som en förhandlingsyrkesorganisation, ett syndikat, eller till t.o.m. en minoritet politiskt parti.

4) Yrkesansvar

Yrkesmässigt går det att turas om en del av sysslorna med större eller mindre ansvar eller se till att flera medverkar i bedömningar och beslut.

5) Samhälligs.

Socialt. Finns inget demokrati som motsätter sig en annan demokrati. Lösningen ligger i den mänskliga VILJAN. Det är med sund förnuft, att om en demokrati visar sig skadligt, så skall den elimineras eller anpassas.

 

EN SAMARBETSPOLITIK. Det förutsätter en gemensamarbetsvilja. VI-PR PARTIBLOCK är ett parti som flagga utan färg, ett parti som söker lösningar och värkställigheter.

Guldkorn piedestal av denna globala demokratiska rörelse som VI-PARTIBLOCK är görs via REPRESENTATIVDEMOKRATI, DIREKT DEMOKRATI, REFERENDUM, UTVIDGADDEMOKRATI, LOTTARDEMOKRATI *4. Medföljer inslag av andra koncepter som Ledargestalt, Vetenskapsdirektiver, Filosofiska Rådgivning, Minoritetsassembler, osv.

Ekonomiska och sociala strukturer som centralisering och decentralisering flyter samman, går i symbios med varandra och i andra fall utesluter den andra, inte minst, finns en mening med utrymme till anpassandet av nya former.

Vi förespråkar nya partier eller rörelser typ Gata -partier, Hyresgästpartier, Läkarnas -partier, Skolpartier, Militärs – partier och freds – partier, Skogshuggarepartier och arbetsgruvornas partier, Stenålderspartier och tidernas partier, Fauna och Flora Partier, Återinförandepartier, Kärnfamiljepartier, Religionspartier, Utslagnas -partier, Extraktionisk politisk partiet, Intellektuellas -partier, IT -partier osv.

Mål som ”Rädda Livet För att Rädda Sig Själv och Rädda Sig Själv För att Rädda Livet” Med klar täcken att inget som är väsentligt lämnas till slumpen.

Till exempel:

  • Når mål med kort varsel av ett reella noll arbetslöshet i Sverige i samband med världens ekonomiska expansion.

  • Vi kommer att omedelbart sätta upp studier med konkreta utförandet av små samhällen via konceptet av extraktionisk politik m.m.

  • Ser över koncepter och realiteter av världens mänskliga fattigdom.

  • Vetenskap i sin helhet, i spetsen för den mänskliga överlevnaden.

  • Nationell identitet i den traditionella meningen, Nation i den nya EU utvidgnings form, Nation med överblick över världspolitik för identitetsanpassning, Nationell överlevnad, Mänskliga identitet osv.

VI TROR PÅ DET!

 

Tor Svärdtorp

 

*1 Direktdemokrati, läs mer i VI-PR politiska och filosofiska analyser.

*2 Denna analys är dels av samhälle logistiska psykologin grundade och propagerad i VI-PR. Alltså, individens beteende (den psykologiska) som resultat av den politiska och sociala (den sociopolitiska) formgivningen.

*3 Läs mer här i VI-PR plattform om Droger.

*4 Lottardemokrati dvs. att resolutioner lottas där majoriteten finns i en tveksamt eller röster är lika. Mer du kan läsa t ex på VI-partirörelse partiprogram, se på direkt demokrati.

 

www.vi-pr.com