BARA VITA och LJUSA

 

Kartell för människor med karakterdrag vita, ljusa, blonda och röda.

 

MANIFEST

VI-ljusa människor skall vi ensas för att rädda ”fysiskt karaktär och beteende”.

 

VÄLKOMMEN

 

Vi VILL RÄDDA SPECIMEN som kallas däggdjur eller MÄNNISKAN med ljus hud ljusa hår (från födelse) och ljusa ögon.

VI skall samlas, vi skall ta hand om varandra, leva tillsammans och vi skall BEVARAS.

 

Tänk på:

TREDJE VÄRLDSKRIG, NATURKATASTROF, KRIS, utnyttjande- förtryckt ensamhet i dagens tid, det som var och som väntar på oss…

 

Principerna är solidaritet, syskonskap, identitet och mod.

 

Välkomna…

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

Källa

 

Hudfärg

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudf%C3%A4rg Hudfärg är färgen på främst människors hud.

Inom traditionell västerländsk konst avses med hudfärg vanligen en gulbeige färg som påminner om nordeuropéers hudfärg. En konsthistorisk term för hudfärg är karnation, efter carne, (kött).

Färgen på huden bestäms främst av mängden melanin som avgör hudens brunhet, men även mängden karotenoider som påverkar hudens gulhet. En person eller djur utan melanin kallas albino. Hudfärgen kan även påverkas temporärt genom att utsätta huden för ultraviolett strålning för att åstadkomma en så kallad solbränna.

Hudfärgen varierar mellan olika områden på jorden och är generellt sett mörkare i områden med starkare ultraviolett strålning från solen. I områden med kraftig sol skyddar den mörka hudfärgen mot hudcancer och solbränna, medan en ljusare färg underlättar produktionen av D-vitamin.[1]

Hudfärgen har också betydelse för att hjälpa kroppen hålla rätt balans mellan vitamin D och folsyra. Den mörka huden skyddar mot UV-strålning som förstör folsyran i blodet, folsyra är en mycket viktig komponent vid fostrets utveckling. Samtidigt behöver människan solens strålar för att bilda D-vitamin, när människan flyttade till områden med mindre strålning var en ljusare hud till fördel, då den mörka huden blockerade solens strålar och människor med för mörk hud fick D-vitaminbrist[2][3]

 

HÅRFÄRG

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blond ...röda blont hår kan därmed definieras som antingen liten mängd melanin oavsett variant, eller som hår med en hög grad feomelanin (feomelanin ger också rött hår).[1] Mycket feomelanin ger emellertid rött hår, inte blont.[2] Total frånvaro av melanin gör håret vitt, vilket förekommer under ålderdomen och vid svår albinism.

Förekomst och uppkomst

Blont hår i Europa är resultatet av en senkommen genetisk mutation för cirka 11 000 år sedan (då människan redan hade varit omkring 30 000 år i Europa), förmodligen i eller i närheten av de områden i norra Europa där den blonda hårfärgen är vanligast: Skandinavien, Finland, Baltikum och i de länder med slaviska språk som ligger längst västerut. Liknande studier av blå ögon visar att även denna mutation uppstått ungefär vid samma tid.[8] Mutationer som förändrar hår- och hudfärg har alltid varit framgångsrika bland människor[9]. Att inte denna eller dessa små mutationer försvann förklaras med bristen på män i det farliga jägar- och samlarsamhället. Blonda kvinnor ska enligt denna teori ha haft det lättare att locka till sig män än de mörkare kvinnorna i jägarsamhället, något som benämns sexuell selektion.[10] En teori forskare också tagit fram är att blont hår finns för att kunna fånga upp melanin eller D-vitamin[11]. Anledning till att andra folkslag, till exempel inuiter, inte utvecklat blont hår är att de fick i sig stora mängder fisk som innehåller rikligt med D-vitamin.[12] En annan anledning kan också vara att inuiterna migrerade sent, till Nordamerika för 4 000 år sedan och Grönland drygt 800 år sedan[13], medan europeiska folk bott nära isen i över 40 000 år i och med istiden[14]. En teori är också att neandertalarna hade ljusare hår och därmed spridit denna färg.[15]

 

LJUSA ÖGÅN

Det som gör att vissas ögon uppfattas som blåa eller gröna har med ljuset att göra. Det är mängden melanin, det pigment som även färgar vår hud och hår, i ögats iris (den färgade delen i ögat) som avgör hur ögats färg kommer att uppfattas av dig själv och din omgivning. Melaninet i sig är brunt, men beroende på hur stor mängd melanin som finns i irisen kommer olika mycket ljus att absorberas i ögat och reflekteras ut igen. Ju mindre melanin man har desto mindre ljus absorberas, men mer reflekteras och sprids ut. Ju mer ljus som reflekteras och sprids desto kortare våglängd har ljuset på den blå färgen i färgspektrumet. Det gör att ögat med lite melanin uppfattas som blåa! Det är också på grund av den lilla mängden melanin och dess betydelse i samspel med ljus som blåa ögon ibland kan skifta färg beroende på till exempel ljussättning. MIND BLOWN!

FOLK

Celter, skandinaver, finländare, slaver, folk från Baltikum och öst staterna.

 

GENETISK begrepp

Neandertalarna är en stor del av vita ras.

 

 

 
 
 
SOLO PER I CHIARI DI PELLE
 
UNIONE per persone dette bianche, biondi e rossi.
 
MANIFESTO
NOI bianchi dobbiamo unirci per salvare le nostre uniche "apparenze fisiche e di il comportamento".
 
BENVENUTO
 
VOGLIAMO SALVARE l’ESSERE che definirai come vuoi mammifero o UMANO, persone con pelle chiara, 
capelli chiari (dalla nascita) e occhi chiari.
NOI dobbiamo riunirci, prenderci cura degli uni e degli altri, vivere insieme per PRESERVARCI.
 
Pensa ai pericoli ed ai sensi piu aggiaccianti come:
Alla TERZA GUERRA MONDIALE, DISASTRO NATURALE, CRISI SOCIALI, solitudine, oppressione, 
sfruttamento di ieri e d’oggi come nel domani...
 
I principi sono la solidarietà, la fratellanza, l'identità e il coraggio.
 
Benvenuti…
 
 
Tor Svärdtorp www.vi-pr.com
 
 
Fonte
 
Colore della pelle
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudf%C3%A4rg Il colore della pelle è principalmente il colore della pelle umana.
Nell'arte tradizionale occidentale, il colore della pelle di solito si riferisce a un colore giallo-beige che ricorda il colore della pelle dei nordeuropei.
Il colore della pelle è determinato principalmente dalla quantità di melanina che determina il colore marrone della pelle, ma anche dalla quantità 
di carotenoidi che influenzano il colore giallo della pelle. 
Una persona o un animale senza melanina è chiamato albino. Il colore della pelle può anche essere influenzato temporaneamente esponendo la pelle 
alle radiazioni ultraviolette per produrre la cosiddetta abbronzatura.
Il colore della pelle varia tra le diverse aree della terra ed è generalmente più scuro nelle aree con più forti radiazioni ultraviolette del sole. Nelle zone 
molto soleggiate, il colore della pelle scuro protegge dal cancro della pelle e dalle scottature, mentre un colore più chiaro facilita la produzione di 
vitamina D.[1]
Anche il colore della pelle è importante per aiutare il corpo a mantenere il giusto equilibrio tra vitamina D e acido folico. La pelle scura protegge dai 
raggi UV che distruggono l'acido folico nel sangue, l'acido folico è un componente molto importante nello sviluppo fetale. Allo stesso tempo, l'uomo 
ha bisogno dei raggi del sole per formare la vitamina D, quando l'uomo si spostava in zone con meno radiazioni, la pelle più chiara era un 
vantaggio, poiché la pelle scura bloccava i raggi del sole e le persone con la pelle troppo scura diventavano carenti di vitamina D. [2][3]
 
COLORE DEI CAPELLI
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blond ...i capelli biondi o rossi possono quindi essere definiti come una piccola quantità di melanina indipendentemente 
dalla variante, o come capelli con un alto grado di feomelanina (la feomelanina dà anche i capelli rossi) .[1] Tuttavia, un'elevata quantità di feomelanina si 
traduce in capelli rossi, non biondi.[2] La totale assenza di melanina rende i capelli bianchi, cosa che si verifica durante la vecchiaia e nell'albinismo grave.
 
Successo evolutivo.
I capelli biondi in Europa sono il risultato di una mutazione genetica tardiva avvenuta circa 11.000 anni fa (quando gli esseri umani erano già in Europa da 
circa 30.000 anni), probabilmente nelle zone del nord Europa dove il colore dei capelli biondi è più diffuso: Scandinavia, Finlandia, Paesi baltici e nei paesi 
con lingue slave più a ovest. Studi simili sugli occhi azzurri mostrano che anche questa mutazione si è verificata nello stesso periodo.[8] 
Le mutazioni che cambiano il colore dei capelli e della pelle hanno sempre avuto successo negli esseri umani[9]. Che questa o queste piccole mutazioni non 
siano scomparse si spiega con la mancanza di uomini nella pericolosa società di cacciatori-raccoglitori. Secondo questa teoria, le donne bionde avrebbero 
avuto più facilita ad attrarre gli uomini rispetto alle donne più scure nella società dei cacciatori-raccoglitori e questo si chiama selezione sessuale.[10] Una 
teoria che i ricercatori hanno anche sviluppato è che i capelli biondi esistono per catturare la melanina o la vitamina D[11]. Il motivo per cui altri popoli, 
come gli Inuit, non hanno sviluppato 
i capelli biondi è che consumavano grandi quantità di pesce che contiene molta vitamina D.[12] Un altro motivo potrebbe anche essere che gli Inuit 
migrarono tardi, in Nord America 4.000 anni fa e in Groenlandia circa 800 anni fa[13], mentre i popoli europei vissero vicino al ghiaccio per oltre 40.000 
anni durante l'era glaciale[14]. Una teoria è anche che i Neanderthal avessero i capelli più chiari e quindi diffondessero questo colore.[15]
 
GLI OCCHI CHIARI
Ciò che fa percepire gli occhi di alcune persone come blu o verdi ha a che fare con la luce. È la quantità di melanina, il pigmento che colora anche la nostra 
pelle e i nostri capelli, nell'iride dell'occhio (la parte colorata dell'occhio) che determina come il colore dell'occhio sarà percepito da te e da ciò che ti 
circonda. La melanina stessa è marrone, ma a seconda della quantità di melanina presente nell'iride, diverse quantità di luce verranno assorbite dall'
occhio e riflesse all'esterno. Meno melanina hai, meno luce viene assorbita, ma più viene riflessa e diffusa. Maggiore è la quantità di luce riflessa e diffusa, 
minore è la lunghezza d'onda della luce sul colore blu dello spettro dei colori. Ciò significa che l'occhio con poca melanina viene percepito come blu! È 
anche a causa della piccola quantità di melanina e della sua importanza nell'interazione con la luce che gli occhi azzurri a volte possono cambiare colore 
a seconda, ad esempio, dell' illuminazione!
PERSONE chiare si è contatato che contengono geni provenienti in una gran parte dell UOMO NEANDERTALI ormai spentI come razza pura. 
Questo vale per i popoli scandinavi, finlandesi, slavi, popoli degli stati baltici e parte dell’ ovest.