La mia posizione in riguardo al GLOBALISMO mondiale.

 

La gente non pensa neppure di comunicare con altri nemici o amici che siano, inquanto SI È ABITUATI A PENSARE AL PROPRIO INTERESSE CREDO O CHE SIA=si vive con fissazioni mentali, si è un prodotto dei poteri incluso il potere proprio delle liberta.

 

 

DIRITTI UMANI E SOCIALI

Non è la gente che io son contro, è il loro comportamento.

I pericoli piu grandi che ci affliggono sono la contrarieta e la concorrenza che spicca per esempio dal MALE e dal BENE.

LA FAMIGLIA

I problemi centrali e ATTUALI sono due simbolicamente come genitori e prole:

Il primo problema sta nella proliferazione demografica e dunque UMANA che contiene la genetica che ci permette la fecondazione  come i piaceri, il libbido e gli l’orgasmi senza autocontrollo in opposizione alla coscenza sostenuta dalla realta che ci afferma CHE “essendo troppi sulla terrra da come conseguenza una catrastofe uamna!”

Il secondo è nei epiteti dell’ inganno che attraverso la confrontazione fra l’inconsapevolezza  (incoscenza) e la coscenza (sapere) crea il POTERE come terzo epiteto fra il bene ed il male che come conseguenza e dunque fine a sua volta DA il dualismo della reazzione e della passivita che sè stesse stanno nel mare del dire e del fare come il detto (dal dire al fare c’è dimezzo il mare.)

L’ingano dunque è succube all’egoismo attraverso la concorrenza che produce l’inequilibrio mentale detto anche sindromo del potere https://www.vi-pr.com/sindromo_del_potere.htm che poi è il MALE in persona. All’ opposto ci sta il BENE con l’atto che sta nel fare, combattere, creare la verita e dunque far giustizia nella prerogativa dell’evidenza (testimonianza) come fatto dal positivismo coscente.

DUNQUE

Si ad una umanita unita per il futuro della vita ma non quando il male infero ci porta alla pena e-o la distruzzione!

Oggi la mia coscenza mi guida nell’evidenza dei fatti e dei pensieri che la soluzione sta nel fatto geopolitico via il nazionalismo, confederalismo, regionalismo, comuni, diritto nomade famigliare ed individuale CONTRO il potere mondiale detto “GLOBALISMO UMANO E TERRESTE” che fino ad ora ha aggevolato il MALE attraverso la passivita e vigliaccheria contro il BENE che i coraggiosi, eroi e martiri dell’evidenza vivono le pene e la morte... senza fine.  

Io appartengo all’era internazionalista sostenuti dal bisogno umano della solidarita altruistica che dunque era senza frontiere e pretenzioni, ero un religioso e politico credente, ma ormai sono irrimediabilmente soggiogato dalla realta che questi valori umani sono sorpassati dal bisogno o necessita della sopravvivenza, capovolgendo cosi i miei ed i nostri principi non solo per il bene l’umanita ma la vita terrestre stessa vivo la realta ristretta fra frontiere e frontiere!

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

 

 

 

Min ståndpunkt om global GLOBALISM.
 
Folk tänker inte ens på att kommunicera med andra fiender eller vänner som är det, då de ÄR VANA ATT TÄNKA PÅ DITT INTRESSE JAG TROR ELLER ATT DET ÄR = du lever med mental fixering, du är en produkt av styrande krafter inklusive styrande krafter av friheter.
 
MÄNSKLIGA OCH SOCIALA RÄTTIGHETER
Det är inte människorna jag är emot, det är deras beteende.
De största farorna som drabbar oss är motståndet och konkurrensen som sticker ut till exempel från ONDA och GODA.
FAMILJEN
De centrala och NUVARANDE problemen är symboliskt två som föräldrar och avkomma:
Det första problemet ligger i den demografiska och därför MÄNNISKA spridningen som innehåller genetiken som gör att vi kan befrukta såsom nöjen, libido och orgasmer utan självkontroll i motsats till samvetet som stöds av verkligheten som säger att "att vara för många på jorden från hur följaktligen en mänsklig catrastofe!"
Det andra är i epitetet bedrägeri som genom jämförelsen mellan omedvetenhet (medvetslöshet) och samvete (kunskap) skapar MAKT som ett tredje epitet mellan gott och ont som som en konsekvens och därför ett mål i sin tur ger den dualism av reaktion och passivitet som själv är i havet av att säga och göra som sagt (från att säga till att göra finns havet i mellan.)
Bedrägeri är därför föremål för själviskhet genom konkurrens som producerar mental ojämlikhet, även känt som maktsjuksyndromet https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm som är ONDAN i sig. Å andra sidan är det BRA med handlingen att göra, kämpa, skapa sanningen och därför göra rättvisa i bevisets prerogativ (vittnesbörd) som gjorts medveten positivism.
Ja till en mänsklighet förenad för livets framtid men inte när den infernaliska ondskan leder oss till smärta och-eller förstörelse!
Idag vägleder mitt samvete mig i bevisen på fakta och tankar att lösningen ligger i det geopolitiska faktumet via nationalism, konfederalism, regionalism, kommuner, familje- och individuell nomadlag MOT den världsmakt som kallas "MÄNNISKA OCH JORDGLOBALISM" som han hittills har förvärrat ONDAN genom passivitet och feghet mot det GODA att de tappra, hjältarna och bevisens martyrer upplever smärta och död ... utan slut.
Jag tillhör den internationalistiska eran som stöds av det mänskliga behovet av altruistisk solidaritet som därför var utan gränser och pretentioner, jag var en religiös och politisk troende, men nu är jag obotligt underkuvad av verkligheten att dessa mänskliga värderingar är omkörda av behovet eller nödvändigheten av att överleva, och därmed störta mina och våra principer, inte bara för mänsklighetens bästa utan för det jordiska livet självt. Jag lever verkligheten begränsad mellan gränser och gränser!
 
Tor Svärdtorp www.vi-pr.com