Drivs av Google ÖversättÖversätt

 

Tor Svärdtorp, Hellgrensgatan 4A, 961 34 Boden tel 073-0678 362 tor.svardtorp@gmail.com

Tidigare förslag: Meddelades 22 november 2011, svar från Lars Lindberg (KD)Kansliråd/Deputy Director. Socialdepartementet/Ministry of Health and Social Affairs. 103 33 STOCKHOLM E-mail: lars.lindberg@social.ministry.se


Redovisad och förenklad förslag om FAMILJ

NU den 20-24 oktober 2022
 

Till socialminister JACOB FORSSMED

 

Ett lagförslag (proposition) som på tre fronter bekämpar det onda. Då, NEJ till människors övergrepp på de sina lika och JA för att värna medborgarnas mänskliga rättigheter och vara ett nationellt exempel för EU och omvärlden. Ber jag att ni tar i akt följande som är resultat med omvärdering mognad i flera decennier för äldre, unga, familj och barnens bästa.


Färg inlägg underlätta en snabbt relation i söcknig och meningar. Härmed "Tillägg" peka  ny förslag eller framtida...


AKT IavIV

Tillägg nr. 1

SAMLEVNAD MED MEDBORGARE AV MOTSATS SEX eller komplement sex skall deklareras via skatteverket med TILLÄGG att dessa har som mål att bilda en FAMILJ dvs. få  barn tillsammans. Det INNEBÄR att när kvinnan konstaterats gravid MÅSTE blivande föräldrar gå till "FÖRÄLDRAKURS" för rätt till "FÖRÄLDRABEVIS"

 

SKILSMÄSSA eller par i separation med vårdnad om barn i frågaLVU och FADERSKAP. Dessa tre enheter av samhällets dynamik är inte skilda från varandra.


AKT II


 Lag förslag för:

 1.                  A- SKILSMÄSSA KNUTEN TILL INTERIMISTISKT BESLUT OM VÅRDNAD OM BARN. Tingsrättens Domstolar civilmål samt familjerätten. AKT III A
 2.                 B- OM LVU (Lagen om Vård av Unga). Socialförvaltning. AKT III B-, och AKT IV     L     V     U
 
3.                  C- FADERSKAP. Förvaltningsrätten. AKT III E)


AKT III

TINGSRÄTTEN
VÅRDNAD OM BARNEN

1) FRÅN FÖDELSEN SKALL VÅRDNAD AV BIOLOGISKA BARN TILLFALLA AUTOMATISKT TILL BÅDA FÖRÄLDRAR som föder på naturlig väg. Angående barn som blir till genom t.ex. sperma och äggdonatorer, provrörsbefruktning, genetisk forskning och allt annat tidsanpassat skall biologiska föräldrars identitet fastställas. Det, pga. inom kontext biologiska föräldraproblematik så som  själv bestämda separationer, tvång, livets omständigheter, skall BARNENS RÄTT till deras förälder (de som gav gener till barnen) framträda så att barnen känner igen sin rot till beteende och sedan kunna hantera det. Samt rätt till föräldrars ursprungskultur.

OBS! Finns BARA EN FAR OCH BARA EN MOR men det finns flera uppfostran i dagens tid av högre grad som t.ex. vårdnad, samhällig, religion, politik och utanför dessa beaktas framtidens vetenskap.

 

2) Föräldrar som skiljer sig (gift eller sambo), de skall vara AKTIVT DELAKTIGA UNDER ETT ÅRS betänketid (det t.ex. bl.a. pga, psykologisk och personlig förankring  relaterad till beteende i olika slag) till samarbetssamtal vid familjerådgivning o dyl.

3) PAPPAN HAR RÄTT TILL ATT NÄRVARA HALVA TIDEN Under AMNINGSTID skall vara med barnet där barnen vistas*

 

 

Tillägg nr. 2

BARNEN Som SVENSKA MEDBORGARE SKALL HA EGEN BOSTAD från födelsen=sk. "EN ETTA = B.E." (se över riksmöjligheter till en sådan förverkligande) på minst storlek anpassad till syskonskara (ett barn=ett rum, tvillingar=två rum osv.) Socialförvaltning för utvärdering och där föräldrar turas om till besök, uppfostran och umgänge.

 

FAMILJERÄTTEN

OLIKA ÖVERENSKOMMELSE

A-

1: Särbo förhållandet LIKA RÄTTIGHETER som gifta par.

2: Fall där EN av den skilda föräldern pga. olika omständigheter har barn oftare.

3: Föräldrar som VÄLJER DELAT BOENDE..

4: Fall där EN eller BÅDA föräldrar inte vill veta av sina barn.

 

B-

Socialinsatser vid individ och familjeomsorg med LVU i följande beskrivning.

1) Efter generella upplysningar av familjs missförhållande och misslyckandet av upprättning via sociala insatser.

2) LVU aktualiseras med bevisning i flera olika former *B-1,2.

3) BARNEN omhändertas för att skyddas men ska ALDRIG BERÖVAS sin RÄTT till sina BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR *B-1,2,3.
 

 

Tillägg nr. 3


Placerade barn i fosterhem och dyl.: "
LÄMPLIGHET FÖR MEDBORGARE som vill vara delaktig i sådana enorma livsuppgifter skall vara kompletterande MED:

A) djupare och bredare information om personen i fråga med...

B) Styrkande lämplighet från socialt nätverk...

C) kurs i pappas och mammas roll med intyg därtill...

D) Där små barn skall placeras: gäller att paret dessutom har varit, gifta i minst 15-20 år, haft barn som har flugit ut och att harmoni föräldrar -barn kvarstår. Som kontaktpersoner eller kontaktfamilj eller ansvariga för institutioner. "

 

E) FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR
FADERSKAPSBEGÄRAN. Det görs automatiskt för alla nyfödda.


AKT IV
Detaljerna i ärendet


 
A

BostadBOSTAD FÖR BARNEN MED OLIKA BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR
 

De föräldrarna

1- Var de bor och

2- arbetar på

3- olika ställen med

4- olika avstånd från

5- barnbostad. FAMILJERÄTTEN skall justera detta genom att välja en kommun och bostadsområde där barnen är trygga i sin uppväxt via oftare eller ständiga kontakter med olika föräldrar.
 

A- Uppfostran och umgänge.

Man eller kvinna som har flera barn med olika partner SYSKON OCH HALVSYSKON BOR TILLSAMMANS

Problematiken med föräldrars besökstid med barn eller barn hos sig LÖSES genom att alla olika föräldrar turas om veckovis.

 

Tillägg nr. 4

BB (Barnbidrag och Bostadsbidrag).

BARNBIDRAG och BOSTADSBIDRAG (BB) förändras genom att barnbidrag delas dels lika till båda föräldrar och dels lika till alla syskon på deras enskilda

bankkonton.

 

Tillägg nr. 5

- Definition "ensam förälder raderas från lagboken".

Definition "...okänd far (pga. t.ex. gruppvåldtäkt, minnesförlust o dyl.) raderas från lagboken. Om inte det sker, erkänner man vetenskap, sociala-juridiska utredningar icke framställande (dels misslyckande).

 

- Person eller paret som bara vill föda men  inte vill ha ett partnerskap i samma adress (vill inte leva under samma tak) delas BB i två delar till föräldrar.

- Bostads problematiken vid skilsmässa o dyl. tillfälligt boende osv. kan lösas med att barnens etta (B.E.) kan brukas (se vidare .

 

B

B- insatser.

SOCIALFÖRVALTNING INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORG har rätt till inkallning och besök till utpekade personer efter upplysning om

missförhållanden i relationen.

-1 Med insatser vid svåra föräldrar relationer och familjeförhållande menas kallelse till socialförvaltning där samtal i olika former kan komma till

slutsatsen att peson ifråga erbjuds terapeutisk förmån.
 

Där det finns misstankar att barn far illa.

-2 Lagstiftad om föräldrars ansvartagande till möte på socialkontor skall följas med rätt för socialtjänst att besöka familj som är utpekad eller visar illvilja

till samarbete.
 

L     V     U

3 LVU kan komma ifråga om föräldrar motsätter sig kallelse och vägrar inträde till bostad osv.

4 Barnen skyddas med omhändertagande vid privata och offentliga platser där stöd för barnen finns (OBS! Föräldrar alltid underrättas och närvarar).

5 Med stöd menas närvaro av offentligt anställda, släkt eller förtroendeperson för barnen som närvarar vid omhändertagande.

6 Omhändertagandet skall ske i milda former med behöriga myndigheter i första hand i civil klädsel med närliggande skydd av tydliga lagens representanter i omgivningen.

 

tillägg nr. 6

7 Hela förloppet dokumenteras via TS-inramning för dokumentation och som bevisningsmaterial insatt till skydd av alla parter och involverade.

8 Omhändertagande innebär att föräldrar och barn uppehåller "daglig kontakt" och fysisk kontakt då möjlighet finns. Omhändertagande som är en form av MARKERING upphör med omedelbar verkan när föräldrar anser sig själva och terapeutiskt vara mogna till samarbetssamtal med berörda myndigheter.


AKT V

OBS! t.ex. BARNENS olika rättigheter och vidare medborgare rättigheter...

Angående LVU, skilsmässa och paret separation med vårdnad om barn, adoption...

...gäller...

                SYSKONSKAP "Förvaltningsrätten"Rätt till sina biologiska syskon och halvsyskon!En social problematik av ”RÄTTVIS SAK”. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT.

                SLÄKTSKAP Förvaltningsrätten "Rätt till sin släkt"En social problematik av RÄTTVIS SAK”. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT.

                RÄTT TILL FOSTERBARN RELATION då det har inte bevisats att det är skadligt för barn.

                ADOPTION Rätt till adoption utan pragmatiska frågor för föräldralösa barn. ”Förvaltningsrätten”.


tillägg nr. 6

TS-inramning, det  handlar om direkt inspelning i helhetsperspektiv allt till 100% spelas in kring fysiska kroppen. En direktinspelning som kan användas av vem som

helst i självförsvars syfte inte minst för alla olika myndigheter i utredning och som bevis. Avancerad kamera av högsta kvalitetsbild och ljud placerade på

strategisk plats på kroppen vid intervju, dialog, debatter, frilyfts aktiviteter. 


Tillägg nr. 7

https://www.youtube.com/channel/UChWgeHDLTU Att lyssna  min förslag.
https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm

 

Tor Svärdtorp
E-postadress: 
tor.svardtorp@gmail.com 073-0678362
www.vi-pr.com