https://translate.google.se/?hl=sv&tab=kT

Alla rättigheter reserverad (©)Upphovsrätt https://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt


 

...prefix:

A

Vad betyder forskning?

Behöver den praktik göras efter många år studier eller kan görs av vilken person som hälst som har stärka intresse och naturliga tendens för det? Och, kan en arbete  gjort av självlärda ger lika kvalitet som en person som har studerat i ämnen men inte ha stark intresse av det? Än idag i många kategorier är det JA! Medan i andra där kräver t.ex. kunskap för hur fungerar en instrument, en maskin, en sak som hjälpmedel går utanför  den mentala språkliga och tal synvinklar begränsas kunskap. Vetenskap som görs av s.k. amatörer, autodidakter inte sällan än idag där s.k. den fria kapitalism demokratiska samhället eller där diktaturiska centralisering som lever med skapad konkurrens breder sig oundviklig för korruption och andra sneda ohälsosamma vinklar som t.ex. inom tillit, när många medmänniskor saknar möjlighet till egen utbildning, där makten styr över sunt förnuft, dagens stress av ständiga massmedias påtryckningar som skapar mentalspritning osv. är ALLT FÖR FORSKNING en nedgång!

Ett svar som jag sökt via sökmotor google (krome) gällande om vad är vetenskap och etymologisk är från Melardalens universitet (MDU) och är som följer: ” Vad är vetenskap?

Ordet vetenskap kommer från latinets "Scientia", som betyder kunskap. Inom högskolan förutsätts att det vi håller på med är vetenskapligt. Men, vad innebär det? Eftersom detta är en central fråga för ditt vetenskapliga arbete ska vi här försöka reda ut begreppen något.

Kunskap och metod

Begreppet vetenskap kan innebära två saker:

Frågan är om allt man vet, d.v.s. alla fakta, är vetenskap och om alla sätt att samla in kunskap kan kallas vetenskapliga. Det är en komplicerad fråga, men i korthet kan den besvaras på följande vis:

Fem krav på vetenskap

Man skulle kunna ställa fem krav, som går in i varandra, på vad som är vetenskap:

Nyfikenhet är en god utgångspunkt

En viktig utgångspunkt för en forskare är nog nyfikenheten över att finna något som man inte redan vet. Därmed får man också leva med viljan att ifrågasätta existerande "sanningar". Detta är ofta besvärligt och problematiskt, eftersom så många människor redan kan ha investerat så mycket i de förhållanden som råder.

Alla frågor präglas av tankar och värderingar

Frågor uppstår inte av sig själva, någon måste ställa dem. Således finns inte några "rena", objektiva, frågor. Frågor är alltid präglade av någons tankar och värderingar.

Modeller hjälper oss att sålla intryck

Vetenskap kan sägas vara att utveckla kunskapsmönster, som hjälper till att avgöra vilken information som är viktig, hur den ska samlas in och hanteras. Det gäller att söka sammanhang och att kunna tänka i modeller och teorier. Modelltänkande är ett naturligt beteende och man kan i överensstämmelse med modern hjärnforskning hävda att alla människor alltid tänker i modeller, t.ex. i den mening att vi koncentrerar oss på det som är viktigt och bortser från det mindre viktiga. Detta innebär att hjärnan abstraherar, d.v.s. sållar bland intrycken. Ofta sker detta beteende intuitivt och omedvetet. Ingen mänsklig verksamhet vore möjlig om inte hjärnan gjorde sådana förenklingar.

Samma sak gäller förstås för den som arbetar med vetenskap. Företag, organisationer och omvärld är alltför komplexa för att kunna beaktas i alla sina nyanser. Då gäller det att kunna förenkla på effektiva sätt, d.v.s. att konstruera modeller som med få faktorer ger en tillräckligt bra bild av verkligheten som underlag för beskrivning, förklaring, förståelse o.s.v. beroende på vilket syfte man har.

Hög medvetenhet ger bättre modeller och resultat

I det praktiska livet har ordet modell -- och ännu mer ordet teori -- ofta en negativ klang. Personer som arbetar med modeller anses emellanåt som "opraktiska", till skillnad från "praktikerna" i näringsliv och förvaltning. Men faktiskt är det så att alla människor alltid använder någon form av modell i den meningen att de medvetet eller omedvetet rensar bort faktorer som i ett visst sammanhang uppfattas som oväsentliga. Den viktiga skillnaden är om detta förenklingsarbete sker medvetet eller omedvetet. Ju högre medvetenheten är, desto bättre blir modellen och därmed också utredningsresultatet. En god utredare är alltså en person som vet vilka förenklingar som gjorts och varför de gjorts.

Syftet avgör modellens lämplighet

En viktig fråga i sammanhanget är hur man ska kunna avgöra vilka faktorer som ska finnas med i en modell och vilka som ska rensas bort, d.v.s. vad som avgör vad som är en bra modell. Det finns inte några allmängiltiga svar på den frågan. Svaret beror nämligen på vad modellen ska användas till, d.v.s. vilket syfte forskaren har med den.

Sammanfattningsvis...

Sammanfattningsvis skulle en mycket kort (och ofullständig) definition av vetenskaplighet kunna vara:

Vetenskaplighet är förmågan att kunna bygga och utnyttja medvetna och effektiva modeller.” Se vidare och mer på https://libguides.mdu.se/c.php?g=678062&p=4832674

B

Läsning i olika sammanhang kan verka ovanliga, svart att förstår, för komplicerad och andra för banala, men som i olika yrke har vi olika och unika utryck som är okända för de flesta. Dessutom kan vara på olika kultur grunder som formar tankesätt och yttryck mer eller mer effektiv, ny eller bara annorlunda och då svar faller på DIG SJÄLV som du är idag invaggat eller uppväxt som skapar begränsningar på förstånd nivå. DU kan lösa det genom att anstränga dig via att använda dig av din vilja genom tänka bredare och djupare och med det höjas din analysförmåga.

C

Naturbalans förstördes när människor har använt kunskap i realtid genom intelligens och dvs. när människor exploaterar naturresurser och krafter tills idag i den värld som vi känner till. Alltså efter att vi lämnade plockning och samlingstid, då vi använde skydd mot rädslor som t.ex. grottorna osv. utöver behov till kläder som skyddade oss mot extrem kyla, värme och skador. Då vatten blev exploaterad utöver nödvändigt behov som t.ex. dricksvatten och transportmedel. När vi gick längre med upptäckt av eld för begränsade dagliga naturbehov. DET VAR DÅ som vi tog vägen till mord och massjälvmord. IDAG kan vi använda oss av samtal, undersökning, upptäckt och praktik via positivism alltså en psykologisk gemensam resa för att dämpa och hantera SMÄRTA. LSP är del av allmän och individuell självbehärskning.

D

LSP https://www.vi-pr.com/logistiskasamhallets är bara en metod för att kunna arbeta mänsklig beteende och hålla det i balans.

2023-11-04-5

STRATUM är mer än neurovetenskap, studier om hjärnan, magen och andra delar av kroppen som i sin mista del syns eller inte syns samarbeta så at människan fungerar.

Det är också mer än filosofi med sina knyta samhället variationer och visuell del.

Det är mer än materia kärnfysik och kvantvetenskap.

MER och annat som du kan tänka dig.

STRATUM är själva hastighet som relateras till expansion, det är epicentrum i själva penetration med alla sina delar och själv är en FUNKTION. Tänk dig t.ex. en manlig penis i sin HASTIGHET projekttera sig i kvinnlig slidan som är själva STILLHET. Händelse (m.m.) är penisen med sitt bagage av spermier som gör epicentrum för expansion och är själv i sin helhet funktionen dvs. stratum. Allt det kvarstår än idag som den OKÄNDA. Allt, är som har att göra om SEX i vår medvetet och som sådan är Universum centrum a propå ser relaterad studien https://www.vi-pr.com/centro_universo2.htm

GÅTA

Ibland är det stopp i maskineri för det FINNS INGET ORDET som förklara… dom t.ex. ordet radera i många meningar sammanhang inom t.ex. vetenskap skulle inte användas pga. existerar inte vare sig fysiskt eller i sin kontroversiella meningslöshet.

Inte heller självgenerering skulle användas. Se formulering som följer.

Allt finns i stratum som är VI som i sig är den tredje del av själva kroppen och själen som i sin en form av dualitet eller dualism i andra av mina sammanfattningar eller studier är själva ”UNICITETdessa två dvs. är samma sak.

DET är som inom början och slut samt är den ”absoluta som stillhet och rörelse i evighet eller inte som fråga vad är det och att vara eller icke vara. Är faktiskt som skulle vara i självgenereringsprincip som effekt efter en orsak som blir och ger EXPANSION mot som är del av REGRESSION samt viceversa en evigstillhet =allt och inget. Här finns stopp i maskineriet.

Min tes med andra ord är bara som en tillägg i redan utformande studier gällande livet början som vi känner till i olika vetenskap och kunskap i sin helhet

Alltså, DÖD som stilla –BÖRJAR som rörelse –EXPANSION generering -självs (själva, jag eller du, en så som en tanke som en sak eller gud) och tillsammans självgenerering –REGRESSION = TREENIG -L I V E T-slut (död och färsvinnandet)! Det finns en slut av allt påstående.

E

LOGISTISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN (LSP"LSP blev bl.a. med mening att utrota vald och som definitiv är alternativ möjligt via HOMOGEN SAMHÄLLET http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm".

OBS! Angående gen-sax! 2020! Psykoterapier utöver sin funktion som vi känner idag och kan spåra hjälpa och dels lösa människors beteendeproblematik, UPPTÄCKT kommer definitivt att bidra i de värsta fall även rädda det eviga lidande för obotliga patienter.   

F

LOGISTISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN (LSP) 

Bland socialpsykologin, generella psykologin och utvecklingsstudier i de gamla och nya rön har vi Logistiska samhällspsykologin (LSP).

Våra insatser för förändring, anpassning osv. grundas alltid på ett års tid, 4 säsonger observationer, råd, bearbetning, upplevelse… och revidering efter med slutsatser.
LSP se "Individen i sig, individen i relation med samhället, individen och livet och därför är POLITIKEN i stora sammanhang som t.ex. analyser i del nr. II=2 i www.vi-pr.com VI-PersonRörelse en nödvändig kunskap som del av avbelastning och INTEGRATION."

LSP enkel - (folkligt) psykologisk metodik som grundas på åtskild treenighet : 1) Explicithet, Trovärdighet, Potentialitet via 2) UPPTÄCKT, ANALYS, KONFRONTATION, AVSTÅND, RIKTNING och allt detta via 3) POSITIVISM


 

Allt startar med individen

Individen föds av det s.k. lilla samhället, man och kvinna möte och samlevnad. Sedan individen har skapat det bredare samhället, där små samhällen kallade familjer av olika varianter och individen har en utvecklad byteshandel, arv mm. Tillsammans, familjen och samhället, skapar individen socialbeteendet. Det är i det bredare samhället som den nödvändiga byteshandeln uppstår, som för de flesta individer förvandlas till ett kugghjul av beroendemönster. Beroendet som uppstår mellan makter, behov, nyskapade utvecklingsbeteenden hos individer är nyckeln till  socialbeteenden och personliga tragedier. Socialbehov som vi ärver är inte onda i sig. Individens ärftliga socialbeteende söker sig till att behaga och fastän att skillnader i uppfattning mellan vad som är att behaga ”just mig” är en tragedi för individen och en fråga för samhället.

 

Du som läser detta, ha alltid i åtanke att analyser grundas alltid på personbeteenden som uppfattas som normala och det innebär en mänsklig kropp som fungerar utan medfödd eller skapad sjukdom. Den psykiska uppfattningen är i samförstånd med den allmänna samlevnadsmiljön utan avvikelse för dom extrema seendena, vilket kan vara en fara för andra.

 

–Analysering av en händelse, som till exempel, hur VI - Logistiska Samhällspsykologin ser på problemet, saken, händelsen. Vi tar t.ex. våldet inom sexualiteten. Enligt de sista rönen är våldtäkt en drift i den mänskliga mekanismen som undermedvetet syftar på ett stort fortplantningsbehov, detta gäller män och kvinnor i alla åldrar; se vidare.

 

OBS! NOTERA.

Dels OMSTRIDD PRINCIP som är stödpelare och ”ensamrätt” i LSP och till allt psykologi rötter definition är STRATUM.

 

LSP teoretiska psykologin:

STRATUM
Ett substrat eller vi kan definiera under arbete ”
STRATUM” finns i det omedvetna som skiljer sig från undermedvetna och submedvetna.

Submedvetna där finns minnen  hos nyfödda och barn från före och efter till 5 år och transiton till 7 åriga. I de åldrarna dominerar glömska, glömska som i medvetet tillstånd inte kan visa bildminnena upp till 99,9%. Kvarstår känslomässiga variationer och nivåer som inte går att mätas som i bildfenomen. Vidare, fragmentariska och icke bindande meningar kvarstår i minne långt inne på pubertetens slut.

Undermedvetna är plats där det finns magasinerade minnen och som vuxen man minns eller påminns. Dessa är i relation med stratum.
 

Stratum, submedvetna (nyfödda stadium -före efter), undermedvetna i sin funktion som ”omedvetenhet” samt själva medvetandet är det som i mänsklig form inte syns men det skapa känslor, vi kallar det ”själ”.
Vetenskap i sina olika former kommer att kunna hantera själen… men vi har långt kvar till det. Just nu vi kan säga att Instinkt exkludera STRATUM för stratum det tillhör Intelligens vid bearbetning, läkning och lärling som stimuli vid procedur eller utveckling.

 

För att hitta dels 99,9% av minnet från undermedvetet kräver en lång behandling i den s.k. psykoterapi med samarbete via 1) praktiska konfrontationer i olika form och stadium definierade ”flash” i LSP, 2) telepati och annan suggestionsmetodik och 3) medicinering. Det leder dels till avslöjandet av levnadshistoria (Curriculum vitae) som vuxna är det helt glömt. 

STRATUM
 är ett lager där minnet registreras ständigt tom. under vår formation som embryon från allra första stadium när minnet börjar forma sig.

Jag avfärder tankar att upplevelser dör, jag anser att kroppen kvarstår med allt sin energi i form av fysisk kropp, så kvarstår också registrering. Fast mitt förstånd rätt eller lurat tar mig tankarna till en möjlig förändring eller död som kan finnas i en levande mänsklig kropp. Jag anser att acceptans av ”stratum” är i sin totala objektivitet en del att undersöka vid relationer med drömmar och ”visioner” som tredje och fjärde sättet som uppmärksammar oss i sin okända tid, rum, plats och form. Det är som att tolka ett abstrakt måleri i sin komplexitet. Just nu ser jag i färg och form, har bilder och alltså medvetet, omedvetet, undermedvetet, submedvetet och stratum samt själen är! VÅR hjärna är inte en utvecklad för att förstå allt innehåll av vårt registrerade liv. Att glömma är t.ex. som flimmer i vårt hjärta en ofärdighet som stör stabilitet i vår utveckling till möjligheterna för att nå mål, och allt som är minne i STRATUM skulle vi kunna läsa upp, minnas, känna om igen osv. Vi kan säga att vår okunskap än är bevis för att vi är som barn under utveckling. Sanningen är att vårt aktuella liv som under ras ännu, hinner döden ikapp OSS och utveckling bryts. Svårt att säga att det är pga. naturlig system reglering i evolutionistisk mening eller en oklar utveckling eller anomali.

MED ANDRA ORD I EN GLOBAL MENING och alltså individen och samhället är som följer:

Stratum innehåller allt från INTET till den första atomen och hela människan i sin treenighet och dvs. Livet, Kroppen, och Själen. Vi människor som arbeta med dessa frågetecken VI KAN BARA LÄR UT HANTERING av PROBLEMATIK. Saken är att problem, trauma, syndrom osv. lämnar inte stratum och finns alltid där oavsett nya förändringar som en del vetenskap menar raderas till glömska eller skapar egna neuroner spegelbilder , reella i oika former, går att klippa med genetisk sax osv. så att en ny JAG uppstår.

Sanning är att vårt sjukliga beteende till dess inte kan konfronteras kan aldrig hanteras i de kognitiva parametrar av dagens bhov.

Hela mänskligheten lever i en sjuklig sätt att vara och det grundas på PLURALITET som är själv olikhet som inte går att förena med UNICITET och kalla det den absoluta, eller en person, eller ser det som att alla beter sig lika i den mening att olikhet i sin FORM har samma MÅL och alla i sina olikheter inte skapar kontraster som förändrar massan som är UNIK- UNICITET!

Sen, fråga är: vad är vi på väg? Står vi stilla? Vad menas med att existera? Alltså, par samlevnad bland könsskillnad, familj eller grupp som t.ex. samhället är en form av enighet av olikhet och för att skapa lyckan, glädje, positivism eller annat i den mening är som att träffa den RÄTTA som gör två olikhet i ett för de passar ihop i sina olikhet där möte följs i harmoni vid nya skapelse eller beteende vid denna union -fusion.

Kärnarbete i den psykologiska är att upptäcka och gör skillnaden om vad beteende är påverkad om vad som är naturlig eller skapad av yttre i relation vid samhället, massan eller gruppen och händelser samt följa så klart om vad vi kan kallar real –kaos som sker inom oss som egen regenerering eller orsak till när vi ser, hörs eller doftar, andas och som just då formas alltså den ”NYA” som t.ex. jaget, evolution osv.

Min uppfattning är att varje par eller union under schemat könsskillnaden är att det skulle följas av en yttre maskineriet som kallas i mina studier REF (reflektorerna) Se på https://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm som är kuratorer, eller psykolog –LSPare.

 

Vi grundar vårt vetenskapliga arbete genom tron att i människors beteende finns det goda och det negativa. Vi har som syfte då att bevisa det. Se bl.a. t. ex.” enkelt diagram om Narcissism”.

Med LSP i dagens vetenskap ger oss en ny inblick och utveckling som revolutionerar samtal och medicinska i helhets mening samt bidrar att strukturera en plattform som konkret bidrar till att hjälpa människor i vår samlevnads problematik via en högre kommunikationsförmåga.

  

En blick över unika definitioner i arbetsmetodik för en LSP:

MENTALSJUKT SYNDROM (MSS)

Mentalsjukt syndrom är vår LSP språkliga definition för att definiera ett beteende som tillhör RELATION från människan till samhället eller miljö där individen eller gruppen befinner sig och påverkas av.

Ordet ”mental” är att föredra istället än ”psykiskt”.
”Mental” ordet pekar på beteende som i sin tur relateras till kroppen (rörelse, kemiska sammansättning, genetik, osv.) och ”psyket” (medvetet, omedvetet, förståelse, drömmar osv.) som utöver själva dynamiken med ordet ”syndrom” har fördel att folk som inte har vanan till specifika definitioner och begripa innehåll.

T.ex.

MENTALSJUK JESUSKRISTSYNDROM. Relateras till exempel:
1, att ständigt förlåta, tro på ickevålds lösningar, se livet utan bekymmer osv.
2, exponera sig till ett medvetet lidande utan tanke om hämnd, osv.
3, resignation och hopp osv.

MENTALSJUK FEMINASYNDROM (kvinnligt). Här har vi ett beteende med inriktning för fredlig gemenskap, omtänksamhet, ansvar, bekvämlighet, altruistisk.

MENTALSJUK MASKULINSYNDROM (manlig). Han är den som strider (skyddar, virilitet, beslutsamhet, impulsivitet osv.)

MENTALSJUK ANIMALSYNDROM (djur). Relateras till fanatiker s.k. djurälskare. Dessa som grannar kan vara ett bekymmer.

Blindhet eller fixering som styr dessa individer gör att de lätt kan anmäla folk till behöriga myndigheter för det ena och det andra som realteras till det som de uppfattar som djurplågeri, de gör det utan att ta hänsyn till fakta. Relation till sådan extremism kan relateras till kemisk sexuell attraktion som sodomi i naturliga meningar, fenomenen i relation med den genetiska som finns hos homosexuella eller frambringad av livets olika omständigheter.

Alla dessa MSS (Mental Sjuka Syndrom) gör sig påminda via MAKTSJUKSYNDROM

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

KOMMUNIKATIONSPROBLEMATIK

http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm osv.

"Patienten är inte bara en underkuvad individ men också en motståndare i grund och botten.

Den bästa försvar är anfall så vänta in tid som ger energi förlust. Tiden har en strategisk sak utöver den nödvändiga som behövs för känna till

motståndare.

Skapa UPPROR hos motståndare och det görs alltid i samband att du lämnar ifrån dig riktlinje till en lösning som gagnar…"

 

 

LSP anpassade metodik (äldre och nya strategier och taktiker).

Dygn rytm = mellan sömn - vakenhet med ev. positionering–liggande ställning osv. + tid.

Själv - hypnos via – vila - självs suggestibla procedur med språk och formulering som stärker medvetande vilja. – tid och rum – färg och ljud (tiggande klocka osv.) – belysning i färg och form. Kombinerade processer.

 

Fysiska aktiviteter

Råd av kommunikations inritning = gymn., andning, löpning, lyfta vikter - önskade arbete och studier osv.

Belönings problematik: föda (mat - vatten), socker, salt, syr, berusningsmedel, lugnande medel, fysiska övningar, sex osv.

 

Alla dessa separata eller mixade efter behov. Anpassade efter önskningar och terapeutiska bestämda riktningar (samarbete = deltagare – ledare –m.fl.)

 

Hela kroppen är med på naturliga sätt i kombination med behov av specialister och andra form av medicinering.

 

Dessa sker vid bestämda tider eller varierande med tid och plats som t.ex. besök rum på studieplats hos ledare, privat hem hos behövande, ute i natur osv.

 

Deltagande vid uppbyggande kurser som inriktning i självförsvar, överlevnad, fiskar osv.


 

VI delar  LSP skolan i ”BLOCK”

 

BLOCK I och BLOCK II m.fl.


 

BLOCK I

 

Härmed gör jag en konvergens av olika sociala händelser som i synnerhet fröas av individens (singel) beteende (roten). Sociala (gruppen) konsekvenserna är inte annat än resultat av problematiken som finns i individen själv och som en nät formas från arv till nuvarande realitet som bollas ständig från individen och relationer i pluralis mellan individer och saker (materiella, spirituella = fisiska och psykiska) som är ständig i utveckling (reella = medvetna) och omvandling (okända = vibrerande).

 

Våra studier eller följer – slagande är som en resa bakom i tid och den absoluta = stratum till nu tid samt vision med mål i positivismanda för LIVET i sin helhetsmening.

 

SJÄLVKRITIK kommer före KRITIK och FÖRSLAG.

 

Språket som vi använder kan ha sina svårigheter pga. LSP metoden är för studenter, forskare samt tillgängligt (så lång det går) om ansträngningar följs av läsare, amatörer, nyfikna, i själv lärnings syftet och går att förstår i sin egen takt och förmåga.

Tack och lycka till.

 

 

LSP block I (singel)

A

VÅLDTÄKT

 

EN MAN

Våldtäktsmän i sitt djupa fortplantningsbehov ser inte det gudomliga som finns i ett heterosexuellt samlag, alltså, att det kan leda till att skapa livet, att det innebär att föda en medmänniska. Ansvaret, är för de flesta våldtäktsmän en blek fläck i händelserna. Njutning, det är det, den fysiska och psykiska känslan som kommer först. Våldtäktsmännen SER INTE KONSEKVENSERNA AV AKTEN och det gäller för dem som är längst av alla gångna in i sitt sjuka beteende.

Efter en våldtäkt, finns det våldtäktsmän som ser över händelserna och accepterar ansvaret. Finns även dom som accepterar att underhålla ekonomiskt för barnet, andra även att uppfostra det nyfödda barnet. Det finns dom som förnekar konsekvenserna. Det finns dom som flyr eller inte tar ansvaret, varken det ekonomiska, juridiska eller uppfostringsrätten som en plikt. Andra kan tex. förneka våldtäkten, vilket ger tecken på en mental förvirring.

 

EN KVINNA

Lika som en man, våldtäktskvinnan kan inte se konsekvenserna. Kvinnan belastas dessutom fysiskt av händelsen med mer eller mindre nio månaders graviditet. Händelsen kan vara glädje för en del och för andra ett tvång av olika grad. 

Våldtäktskvinnan kan vara den som gifter sig och skiljer sig ofta samt får barn med olika män, eller kvinnor som inte gifter sig alls men ändå vill ha barn. Kvinnor som föder och säga ifrån sina barn eller/och starta en familj till osv. Finns i modern tid kvinnor som i synnerhet föder många barn av ekonomiska intressen som barnbidrag, bostadsbidrag eller kvinnor som gifter sig med syfte att ärva efter makens död m.m. Dessa kvinnor visar tecken på en djupare frustration.

 

VÄRLDENS VÅLDTÄKTSMÄNNISKOR 

Dagens världs realitet är relaterad till den explosionsartade mänskliga demografin, vilken är i kontrast för den möjlighet till en mänsklig överlevnad i symbios med naturen och dess resurser som skulle kunna ges. Detta är ett bevis av att födandet i sig är en våldtäkt.

Födandet är inte en våldtäkt, så är det i den allmänna meningen… men, i den djupa VI - PR analysen är själva det

sexuella förhållandet som inte är för att leda till att ”leva” (inte bara överleva) i nuvarande tid, är i sig en våldtäkt.

Våldtäkten förverkligas i tredje person via den mänskliga identitetsfrågan i första hand, dvs. att vi penetrerar eller vi blir penetrerade, vi insemineras, inplanteras i organen osv. för kunna sedan kunna föda. Alltså, du föder mot min vilja, samt att jag föder mot din vilja, eller, du föder utan att veta konsekvenserna. Vi föder genom att veta faran av dagens tid av den överbefolkade jorden, men inte ta ansvar för det. Vi föder barn med stor tveksamhet om en rimlig framtid eller utan en framtid för dessa nytillkomna. Idag FÖDER VI MOT NATURENS VILLKOR.

Vad menas då med att ”leva”? I djupaste av det allra djupaste, VI - PR:s tänkande ”leva” innebär individen som överlever med sin egen kroppsförmåga. Genom möjligheter till odling, bärplockning, jakt och fiske mm., lever den då i symbios i sin egen totala individuella frihet.Av andra extremiska synsätt, av det mänskliga beteendet inom våldtäktsfrågor, relaterad till självmordsbeteenden där rasen riskerar att försvinna.

Det är när människan ger sig till en sexuell njutning utan vilja att föda!

Individuell sexuell drift slussar oss till ren galenskap. Våldtäkten förverkligas i det omedvetna för en del, med nekande för andra och ett födande i dagens läge... DET ÄR EN DEL AV SJÄLVMORDS MEKANISMEN SOM DRABBAR MÄNNISKAN.

 

Våldtäktsproblematiken blir mer komplicerad när frågan utbreds och när vi påstår att vi människor är alla ansvariga för mänsklighetens förintelse genom födandet! Vi, de medvetna och du som läser denna analys och har förstått innebörden, medvetna politiker som i högsta grad inte agerar som ansvarfulla människor och reder ut problemet, vi är de högsta straffbara ansvariga av mänsklighets bortgång i framtiden!

Å andra sidan vill jag minska ansvaret eller tom. fria från ansvaret och våldtäktsbeteckning hos ”de medvetna”, vilka föder barn idag pga. att dom tror på att föda är en nödvändighet för rädda sin egen familj, den bredare familjen, samhället, nationen, gruppen eller tron. Att det är just dom som kommer att överleva och leva vidare efter mänsklighetens delvis undergång.

 

Alltså, - Analysering av en händelse (våldtäkt) ovannämnd, den individuella beteende i relationen med samhällets liv och vårt makrokosmos i huvudtaget speglar det logistiska (hastighet, position, tids... osv.) i problem bearbetning.

 

 

B

Personer som PRATAR FÖR MYCKET 1, blyga, stressiga, lagar, samlevnad och livet.

 

(OBS! Barn, vuxen och social psykologi)

 

1, ”Kaskad pratare (KP = pratar ständig, pratar länge)” Det börjar när man är bebis upplevelse bland andra framtida beteende i livet som kan skapa motsatts effekt och kvarstår hanterbara eller ej med tiden upp.

Uttryck för vuxna och barn i deras olikhet menad här, är att subjekten (person) pratar, talar om vardagliga händelser, andra saker om sig själv som är förståndiga. Fasade bakom dessa kaskader pratare det handlar om saker som kan eller inte vill talar om för sig eller för andra. Samma mönster ungefär finns hos de s.k. blyga 2.

 

3, Det är samma för personer som är rutinerad att talar ”repris” mässig om saker som redan vet, har talat om osv. Med det dessa kaskader pratare och reprismässiga (KPR) lever ständig i VAKT genom att flyttar framme kompensation position som under masker egentligen genererar destruktiv beteende. Alltså dessa KPR upplever utan att veta en konkurrens bland subjekten som kompenserar sig när man talar samt destruera (förstöra) sig genom att skapa negativa frustrationer (döva händelser som är motsats om adrenalin) och det festa i beteende vid definition grubbling eller vidare synonym bekymring under paraply extremism som ger oro.

ORO I NATUR MENING FINNS INTE. Saken är att beteende är replikerad till medvetet som är typiskt av människor och intelligens.

Vi se på det i vuxen ålder då det är ett sätt att anmärka sig, skapa en valör om sig själva. En kompensation styrda av olika orsak och intensiteter som vägs under samtal.

 

4, De blyga. Dessa, stänger dörrar, ungefär som om man fängslar sig själva eller bättre sagt låt sig fängslas av upplevelse. En form av ”ägande” som i det här sammanhanget gäller att bollas bland att behålla och delar med.

   

MENINGEN MED SPRÅK

Meningen med Språk är att kommunicera i olika sina ESSENTIELLA (nödvändiga) former som inkluderar överlevnad, uppleva en fara och glädje, konstruktiv för samröre och utveckling. ALLT annat över de nödvändiga meningarna är STÖRNING. Därför menar jag att individuella intelligenser (individuellfrihet) är MEDVETET av att inte talar, att vi människor skulle leva och bättre så lång det går om vi gör det i samma linje som INSTINKT.

 

Parallellt

Parallellt av kaskad pratare, är t.ex. de vuxna s.k. ”tusen konstnärer” eller de s.k. ”begåvade barn”.

Båda de (talang, snille) existerar inte som vi ser, som vi är vana att tro, som de ansvariga som styr visar upp till oss via media osv. Ja, fakta få oss, uppleva logiken att dessa klara mål är i verklighet lika för ”… alla FYRA”. ALLA (fyra) är symbolisk offer dvs. barn 1 och vuxen 2, angripare 3 som styr och dels som stödjer sammanhanget och upplevelse som gör nr. 4 bär i grunden när i första hand (podium) de ”genetiska” delar som våra föräldrar bär i deras numeriska och formation kromosomiska spiral dels kopieras till oss. En konvergens av mänskligt arv (etnisk) som finns i oss som en skugga, sedan kan blomma när som hälst i vårt mänskliga liv på gjorden och under tiden vidare gör sig färdig och eget i kombination med den ”memetiska” (vårt liv, våra upplevelser, vår kultur + våra beslut eller omständigheter). VI blir en UNIK formation där vi är de centrala aktörer i livets teater spel.

Sådana ”kändisar vuxna 2 och barn 1” är som en rest produkt där person blir fångade av vuxen egoism (intresse frågor) som skapar en OBJEKT med MÄRKET (extrem valör av sig själva) inom bord till person eller grupp i fråga. Sanning är för vuxna som styr och andra som hyllar det (huliganism i båda fall) är en form av beteende - splittring som dessa bär inom sig, ungefär som kapitalism behov se mer på https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm   

BÅDA första aktörer (1 och 2) är högt instängda i en omedvetet och medveten valör, upphöjda till en extrem som kallas ”negativ narcissism”. MEN om vi tillägger för dessa begåvade barn och tusen konstnärer i resonemang ordet ”naturlig” har vi då en förklaring av koncept som ger olika dimensioner som är del av ovan markerad vid ordet ”intensitet (rörliga dimensioner och fasta formationer)”.

Det finns en skillnad mellan ”infantil” och vuxna inom ”kognitiv”.  Det handlar om kunskap och dels fantasi. Förståelse som för tusen konstnär gäller och som ligger i skillnader, är bland annat ålderskillnad som binder möjligheter, TID, vilja och erfarenhet. Medan för infantil i de sammanhang då barnen som begåvade barn är den del då vuxna spegla sig i, då barn lever under utnyttjandet, i egen och andras berusande bland vuxna intressen.  I grunden är vi lika i utveckling men kommer att kvarstår livet ut skillnader som kallas också ÖDE (tidens omständigheter). Barnen få leva hans naturliga begåvning i den euforiska tid, vuxna njuta bland känslor av sin annorlunda intelligens i kognitiv anda, genom att blir berömd, i besvikelse att inte blir förstådd, att dels leva i frustration skapade av ignorans och blir offer för maktmissbruk.

 

 

Utvidgelse med två meningar till resonemang med relationer av ovan nämnd.

 

BARNARBETARE  

Här med vetenskapligt bevisar om att barn oavsett ålder i de meningarna att kroppen klara av uppgift att lyfta till ex. en arbetsredskap, ett vapen, leda ett gårdsdjur osv. i samband med förmåga att förstår direktivet (lärning) är möjligt att den lilla eller stor kropp med inte färdig utvecklar hjärna och som inte är en vuxen färdig person och alltså över 26 år, kan medföra positiva eller negativa akter, fakta, som t.ex. se barn soldater, barnarbetskraft m.m.

OBS! Här tränger sig i skillnader mellan skapade intressen av institutioner som t.ex. medborgarskap, arbetskraft, demografi, kapitalet mott sanningen som är grundlära, rötter, naturen som t.ex. förtidig födande relaterad till vår tids överbefolkade gjord som del av motsägelsefulla konceptuella, moraliska, etiska, som politiska realitet i relation med sexuelldriftkraft då kan man bli förälder som barn och andra sida realitet som dagens mänsklig överlevnad som binder sig till kunskap och makt. Med vidare andra ord vinkel med samma slutsatser är att det verka som NATUREN INTE STÄMMER MED VETENSKAP, för att båda inte är i symbios, inte stämmer med varandra eller så blev att naturen beräkning om sådana finns i mänsklig livets klocka FÖRKASTA vetenskap eller POLITIK (kunskap att regera sig). Vidare vinkel om så är att man är barn från födelse till vi är vetenskaplig och faktiskt mogna vid 26 år men realitet kvarstår att när pojke får sperma och flicka få menstruationer så finns möjlighet att föda, , 1 är naturen eller lagar (politik) som är den rätta och att följa eller finns en tredje vall? Är vi 2, del av en naturberäkning som bära oss till livet undergång pga. dagens överbefolkad området och att politiken i relation med intelligens som inte räcker till? Den filosofiska analysen 3, är att om naturen har gett oss möjligheter att föda tidig (NUMERISK) för att kunna få möjligheter till överlevnad gentemot gjordens alla och olika omständigheter och ÄR DET SOM ÄR NATURENS LAGAR OCH ORDNING som gällde i då tiden när födande var nödvändig?

Dagens realitet om vetenskap som menar att vi är mogna efter 26 års ålder, grundas på möjlighet till att INTELLIGENS skall ta plats via POLITIK i värdes nivå för att kunna balanserar att INTE FÖDA MER före 26 år ålder det går i samband med principen t.ex. att i tredje världen eller där svårighet till livets underhåll är omöjligt som t.ex. öken, bergs stoppar, öar osv. måste födande komma till noll! Är det ett acceptabelt alternativ eller skall vi stödja oss och förtroendemässig till AI (Artificiell Intelligens) kan blir vår räddning? OBS! Med AI försvinner skolor och föräldraskap

behov… m.m.

Om vi breddar ut resonemang, relationer bland börjar och slut, mening och konsekvenser, kunskap och händelser, saker och ting, 1 och 2, osv. i alla synonymer m.fl. uppstår sanningen att alla relationer bland t.ex. föräldrar ansvar, släktskap och vänner samt bekantskap, chef och gruppen, individ och samhället leder till samma slutsats att vi är alla delvis eller helt, direkt eller indirekt, omedvetna eller medvetna osv. att VI är ALLA SKYLDIGA och därför som redan jag menade i andra studier gällande våldtäkt och rättigheter, krig eller fred, våld eller frid, nu och framtid, vara eller icke vara att alla är med, involverade, deltagare, partiska, att i vidare utvidgad resonemang som t.ex. i ett defensiv överlevnads krig finns inga civilister! RÄTTIGHETER och SKYLDIGHET är en natur fenomen som ingår i vår existens, vårt liv, i den globala och inte heller går att radera, ingen är oskyldig och ingen skall förbjuda att inte göra… eller dömas för att man gör eller inte gör!

Se följande exempel.

 

TJUVERI

Från stunden vi blev medvetna om att ”vara två” agerar vi så att vi vill förstår vad den andra ha i hand. NYFIKENHET är grunden till personÖVERLEVNAD och socialUTVECKLING.

SÅ, vad vi idag anser vara ett brott så är i sig inte i de naturliga meningarna. Här faller av mening som en gammal rutten gren från en frisk trä med OMHÄNDERTAGANDE eller STRAFF i de livsfarliga och våldsamma slutsatser som innebär ett RÖRELSEFRIHET (LVU-lag om ungar, äldre och de belastade av handikapp, tvång till inskolning osv.) och två FRIHETSBERÖVNING för sk. kriminella!

Det som gäller för de allvarliga belastade i ”skillnader” till samlevnad och hälsa är övningar till förståelse och funktionell genom i första hand att vi som är ”MYNDIGA” förstår det (som jag skriver om, menar, önskar osv.) här och nu utan spillo tid. Gör vi DET följande som respekterar dem mänskliga rättigheter som är individ och familj (grupp) naturliga och alltså mänskliga rättigheter via https://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm = skapar mini samhället, där människor under anpassningsbara utveckling, process, omvärdering, gör om sig själv, reflektera, står upp (definiera som du vill) DÅ personer i fråga kan tom. gör sitt VALL som t.ex. stanna i det nya samhället med anpassade omständighet som förvandlas via absorbering till personligt och karaktär, med ett stöd från början psykologisk samt arbetsdeltagande, förståendet till realistiskt deltagandet av den nya omgivningen och framtid i sin spets. Med andra ord lägga fram förslag till personer som inte visa sig kunna harmoniserar till anpassade samhället där de är födda eller från det nya samhället till vidare samhällets alternativ så lång det går och pröva livets värderingar och att dessa fortsätta växa i sin takt i den nya mänskliga sammanhang.

ÅTGÄRDER menas, när visa sig vara nödvändiga om fara för andra uppstår. FLYTTNING för människor som genetisk bär arv av ”fysiska eller psykiska svårigheter” eller blir på grund av livet omständigheter handikappat i olika allvarliga sammanhang. VIKTIG är att korridorer till samverka, utveckling, deltagande kommer att finnas kvar bland dessa olika samhällen så att VI berika varandra i en lika rätt till mänskligt liv.

 

HÄRMED är via en omvärdering till aktuella lagar i vårt land och andra lika länder om STRAFF eller sätt att DÖMA t.ex. i domstolar. Se vidare i mina andra förslag och studier om sätt att döma via bevisning material, om vad är sanningen, beslut t.ex. via singelslant osv. DELS repeterar jag här med följande.

Allvarliga brott som MORD, KIDNAPPNING osv. uppstår rätt till offer att agera efter sina möjligheter och kunskap relaterad om vad är och bevisad som uppstår som sanna gör sin rätt i sin plats och kallas ”tänkt (upplevt, organiserad osv. = vendetta = hämnd) Skall Inte För Det Dömas. Lika gäller också reaktion av offer efter domen i domstolar av individ och grupper mot själv personlig som angriper denne utan bevis eller utan provokation av tänkt offer kallas det vid spontant reaktion under upplevelse självförsvar. Gäller då i de fall rätt till ”tand för tand, öga för öga eller också kallad vendetta (hämnd) = likhet och rättfärdighet”. Som jag skrev som citat ”Det är provokation som skall dömas…”

 

C

Kultur är politik och religion.

 

Händer dagligen i de negativa seende angående relationer individ och grupp styrt av makt i sina olika former som t.ex. allvarliga fall som mord, allvarliga övergrepp, föräldrar som lämnar sina barn efter ha född några tider efter bland olika orsaker med beslut att inte vill veta om sina barn, myndighet övergrepp på familjer när med okunskap omhändertas barn enligt LVU (lag för vård av unga), firmor i äldreomsorg som anställer invandrare som inte språket, ekonomis stöd för terrorist religion som muslimsk, media falsk information inom Rysk åtgärder mot Ukraina, svenska politikernas beslut att lämna neutralitet pakt för att välja USA linjen med anfall i atom allians NATO, svensk och utländska industriella fiske fartyg som härjar i vårt territoriella vatten utan begränsning av fiskekvot, Grovbrytning av kärnbränsle (uranium) osv. Då folket inte få rätt till folkomröstning i många av dessa nationella intressen och livsviktig folk integritet (identitet och säkerhet). Det och mer.

 

Dagligen ute i världen. Handlar med nationer och grupper söm än bruka lagliga avrättningar eller ha livstids dom då är bevisad att dessa regeringar tillåter korruption, brukar manipulation och förtryck mot individ, grupper tänkande och yttrande. Förtrycka sitt eget folk med pretentiösa demokratiska principer som visa sig vara och manipulerad tom. styrda av andra världs regeringar kända för deras imperialistiska uppförande, disponerar sig och bevisad att stödja anfallskrig med internationella krigsmaskineriet som t.ex. basket blå, även skickar pennigstöd och krigs material som stödjer dessa destruktiva och mördande beteende, importera våld genom öppna nationella gränser och sedan visa sig att inte kunna lösa problem eller sjukdomen.  Det och mer.

 

Skillnaden i de två basiska grupper i världen.

Skillnaden från modernt och industrialiserad världen och den tredje världen samt den gemensamma vägen i de globala aspekterna av AI. Vad menar jag med negativaseende och skenandeutveckling?

Svaret är att om finns den negativa som är en ”fasad måste finnas också den positiva sidan av utveckling och precis som principen (1), ordet (2) och mening (3) Dessa enhet ensamma kan inte existera eller inte finnas språkmässigt.  Precis som också t.ex. rätt kan inte uppstår utan plikt i den sociala mening, svart utan vit i den materiella objektiva osv. i olika fasade och tids placering.

Alltså, MENING som är numerisk summa av 1+1=2 som skapar 3. I realitet som inte syns i första beskrivning 1, 2, 3, och den numeriska 1+1=2 VAD? 1 vad? + varför? Och vad är 1 som följer för kunna sen ger = 2? Objektivt dessa är redan 3 nummer i sig inom räkning eller beräkning. Hur kan uppstå skillnaden i summan som verka mysko eller felaktiga? Vad är egentligen nr. 3? Nummer tre är både PRINCIPEN OCH MENING! Det är det som finns i FASADE som i sig formar nr. 4 i en annan nivå och dimension blir (förvandlas eller är, synonym eller ha eget identitet) i beräkning +, -, =, en kedjreaktion som går att lägga i andra sammanhang som t.ex. vid utveckling av samma ämne, eller som ett virus skapar en förändring (nyhet) för ett svar och genom det sker en expansion som kan eller är motsats med och utan dividering som en MINUS. I en annan sammanhand t.ex. upptäcktes universum expansion som RESULTAT, SVAR är det samma och aktuell som finns i vidare arbete inom MATERIA vetenskap som än inte kunna helt svara på vad är (konsekvenserna osv.) svarta håll? Vidare tänk du själv vad är uppmaningar som vänta dessa fysiker och DIN vilja eller behov föds eller inlärt ”varför det? Varför det? … frågade barnen” angående svar som inte går att besvara? Som inte går att besvara… till nyss. Så blir det en okänd och ständig början och slut (börjar – slut) en eller flera expansion i sin stillhet men det är ett svar för stunden till evighet = expansion… ?

 

Men, utveckling vad är det? Utveckling omfattar den som vi ser och den som inte vi vet än om och då resultaten eller svar till fråga eller händelse, + (plus) och - (minus) möts eller står stilla, gör sig om, delas samt upprepas som du se eller väljer för din medveten eller att lägga fram som fråga. De här är också en ”?

 

Om vi se vidare med enklare resonemang från fasad och mening, ligger jag här ett symboliskt exempel om Föräldraskap och vi själva som kropp och allt som medverka I vårt liv OCH T.EX. ÄR som följer.

 

Moder och far till NEGATIVA och POSITIVA (element, sak, start, släkt = mörkret – ljus - människor som inte finns långt inne, osv.) heter Makten. Makten som ovan beskrivit långt uppe vid ordet fasad är den negativa, en makt, den positiva är den mentala acceptansen till natur lagar som ödmjukhet, inga krav, inte för långdragna meningar med höga ljud, inga förvåningar, individuellfrihet då jag föredra instinkt som ledtråd istället än intelligens.

DET i symbios med ofärdighet gällande mening som i den fasaden är än fason typ OBESVARANDE I SIN MENING precis som i den bild ”(här är ingen menig menad)” om atom vetenskap som går vidare utan färdig mening gällande relation om ”svarta håll” i universum eller i flera universum.

 

VÅR KROPP

Vår kropp med sin hörsel - öron, tal - munnen, synen – ögon, känslor – apparat i sina olika kombinationer från rörelse, utdelning till uppfattning, händerna och armarna, bena och fötterna, huvudet, inne och ute organ, är EN (som ovan beskrivit 1= principen).

Som 2= ordet VÅR KROPP inom relationer vi är fånga i samhället vid modernism, arkaism, kan inte sätta gränser till matlust, äter varje dag när vet - ande att vi kan leva bra och bättre med fasta.

Vi köps av negativ reklam, vi är lurade eller lögner gör… som se vi principen av t.ex. ”VÅLDTÄKT (våld - som täcker) i den positiva form” som är en primitiv beteende som dra oss till behov av att GRIPA - angripa OCH GRIPAS som är ett fenomen av fortplantning i natur i sin stora mening som en princip av livet och utveckling = framtid; beteende som inte är att förväxla med ”övergrepp (bryta mot passande lagar = vall och tvång).

Plikten kallar efter en påhittad rättighet och där hamnar vi i nr. 3= mening som är relationer med samhället, gruppen, familj, flora, fauna, de fyra naturer element som tros vara 4 men jag anser att med oss det blir delvis 5 (tänk på AI).

Vi är fysik ned slavade ner slavade via arbete och mental styrda maskineriet av makterna + = vi är INTE FRISKA OBS! (…ni är inte …

 

Ikonen av lätt skratt passar här.

 

 

Sådana förändringarna eller princip om samlevnad skulle reducerar avsevärd ekonomiska och sociala belastning. En tänkt beslut grundas på intelligens medan en spontant beslut grundas på naturen.

 

Citat ”I den uppenbarelse är ordet som gör människa”.

 

 

STRESS

Stress är inte hela orsaken till kommunikations problematik som uppstår naturlig när vi är i flocken.

Stress är en led som än är obesvarad inom olika vetenskapliga studier som t.ex. hjärnforskning, anatomi, produktion och konsumtion, socialpsykologi, religion och politik, mikro och makrovärld, kunskap eller…

Det är i alla fall stressen som annat har en stor del knytning i olika former i general mening i sina former och nivåer. Intensitet är avgörandet hur pass och snabbt problematiken fördjupas, löser sig eller kan lösas.

FIXERINGAR

HÄR

Här relaterar mig till ovannämnda citerare grund fakta "B" men också typ av s.k. "FIXERINGAR" som i sig kan vara synonymer med fokuseringar, stillhet, omtanke och meditation i en och bredare meningar (flera och olika).

 

 

D

...intelligens

 

Samhället är pluralistisk dvs. vi människor är olika tom. en är unika (nykomna eller färdigställda unga och gamla).

 

Naturen, flora som fana har ungefär samma väg son vi, alla fyra grundelement till livet (vatten, eld, jord och luft) det samma som vi. Vidare, också alla andra tänkbara s.k. levande och kända formationer är som vi i den pluralistiska principen. Alla VI är flera och olika som t.ex. finns inte bara en luft eller doft, vind eller jord, solljus och dess styrka, vatten och eld, universum osv.

 

Här mitt resonemang svischa förbi panteistiska skolan, filosofi eller tro. Jag ser längre EN energi källa, jag blickar mot inkognito som finns längre inne i tänkande en hastighet. Hastighet som en susning i mina resonemanger gällande otydliggjort men vekling för mig och dels för nuvarande vetenskap inom fysisk att kontrast alltså med stillhet är något att ser närmare för att få dels svar till livet princip. För att gör resonemang enklare vi se vidare i vår sak om intelligens.

 

Vi människor har INTELLIGENS. Så, det finns flera intelligenser i grund och botten samt i skara; dessa är tre enlig mina studier.

Bas, folket som absorberar, lydiga, oförstånd väger mest, ENKLARE, lever här och nu.

Luft, de som gör sig uppdaterade, medvetet, realister, läser, kultur, utbildning med arbetsutveckling i sikte, DRÖMMARE osv.

Himmelen, är de kreativa, praktiska, analytiker, vetenskapliga, utvecklare, hantverkare, FÄRDIGA.

DESSA tre olikheter är blandade med varandra som en klumpig (ojämn) boll och bollen representera mänsklighet.

OBS! AI (Artificiell Intelligens) är som ny skapade av själva mänskliga intelligens är del av våra studier. Det, pröva att själva väs kommer att fortplantar och beter sig som den mänsklig och därtill se vi det som en integrerad möjlig studie i relation med olikhet dels som ovannämnda men också i ens inte definita stadium av egen generering (självständighet).  AI är den fjärde form av intelligens hos mänsklighet. Vidare …

 

 

Socialpsykologin

Socialpsykologin är i sig spetsen av den psykologisk och filosofisk tänkande i del av kommunikations studier som ringa in den mänskliga beteende om livet ”föd och fall”.

 

 

E

FRÅGA: en osynlig väsen kan konkretiseras?

 

PREMISS.

Hetärisk är som från ingenting (inte syns eller känns) till nästan att det känns och synsk. Hetäriska oljor det känns pga. deras molekylära koncentration om doft från materiella varor extrakter tills oljeaktiga när dessa som essens tas i bruk på huden och andra blandningar.

I följande resonemang väljer jag denna definition pga. passagen mellan det som vi inte se och känner till effekt (konsekvens) påverkar praktiskt under olika former som t.ex. rörelse (fysiskt), vad vidare stigmatiserar vid nätverket av händelser pga. av det (början bland orsak).

 

SVAR empirisk och spontant, enkel är som följer.

Om jag blir rädd, om jag blir oroligt, om jag fryser osv. allt som inte synd men det känns oavsett orsaker DET förvandlas i praktiska meningar att jag kan får en chock och svimma, ont i magen, kroppen reagerar med synliga och osynliga fysiska osv.

VAD BETYDER DET?

Betyder att den ”okända” förvandlas till hetärisk händelse (på väg… att blir) och avsluta med fysiska konsekvenser som t.ex. en frustration gör sig synlig omedelbart eller i tids genom att påverka (förändrar) våra fysiska förmågor. Konkret vill jag säga att förlora en kär närstående som t.ex. egen född barn det skapar ett fysiskt problem i hjärta fast en stund eller tids före var man helt frisk och i toppen form!

SÅ DET GÄLLER att ”många fysiska sjukdomar har i början MENTAL PÅVERKAN. Därför problem kan lösas via samtal och praktiska övningar utan eller med hjälp av medicinering, DET när blev inte möjligt att lösas med konfrontation (kommunikation), juridisk (laglig), politisk (ideologisk) och vad praktisk och Kognitivt.

 


 

BLOCK II

 

LSP andra  - II block metodik (singel och grupp)

 

LSP ser och skapar de praktiska upplevelser som metodologi, där problemlösningar sker utan nödvändig assistans av tal och andra praktiska element i frågan som t.ex. angrepp via medicinering och andra stress (m.m.) faktor osv.

Stumma empirism” vill jag definiera steget där DU kan förflyttas till andra vardagsliv och mönster utan t.ex. förutsättningar eller andra påtryckningar som gör att RISKFAKTOR blir en väg till återfall eller fortsättningsvis omedvetet eller medvetet påtvingad rollen.

Sättet, metoder passar inte för alla psykbehov.

A) Narkotika, alkohol och annat som stör t.ex. centrala nervsystemet i kombination med andra psykiska faktorer kräver medicinering och där är gränser för avvänjning. I de fall kan stumma empirism komma i fråga som alltså sekundärt steg.

B) Mönsterbrytning av olika slag som relateras t.ex. till sekter, sexfixering, mobbare och offer är placering till området (enhet, kvarter, grupp osv.) där rörelsefrihet identifierar sig, stabiliserar, radikaliserar och får människan att återgå till ”normala”.

OBS! Både A) - och B) ha en möjlighet till som tredje steg att återuppstå i det pluralistiska samhället.

C) Där hot av olika slag för den enskilde och samhällets karaktär (massan, stora grupper osv.) läggningar, ”livsnära-egot” som t.ex. HBT, religion, sociala samt politiska finns att välja identifikationssamhället som t.ex.

https://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm homogena samhällets eller beteendesamhälle.

Utan så kallad terapi är det möjligt via ”IDENTIFIKATION” att lösa del av psykologiska tillstånd som stör eller belastar mänskligheten.

 

Erkännandet och makterna.

Erkännandet av sexförhållandet som en våldtäkt, vilket här analyseras, innebär att tron, institutioner, makter osv. kan raseras, förändras osv. En sådan händelse, för medvetandet, verkar inte vara aktuellt att föra vidare i djungels djupare undermedvetna mänskliga mekanism, där RÄDSLA är en av sanningarna som bromsar och förbjuder oss att SE och AGERA.

 

ACCEPTANS

Acceptans är nyckelordet till en ny syn av mänsklighetens förändring.

Ekvation till ACCEPTANS

 

+ à  SER = ERKÄNNA = MEDVETET = VILJA = MOD: AGERA.

POSITIV. Konstruktiv.

- (minus) à BLINDHET – FÖRNEKANDET – OMEDVETANDET – MAKTMISSBRUK – RÄDSLA = PASSIVITET.

NEGATIVITET. Destruktiv.

 

Resultat: ÖVERENSKOMMELSE MED SIG SJÄLV 

 

Acceptans av detta slag som vi föreslår, förklarar, analyserar och ger (agera) en praktisk betydelse, och den motverkar även resignation, för resignation har negativa förankringar.

 

ERKÄNNA 

Ett erkännande av den goda sexupplevelsen och i den en motsägelsefull händelse o.s.v. är ett sätt att förändra färg, avseende att skapa med fantasin en ny värld som börjar just då när händelserna sker eller har skett, med eller emot vår vilja. Det är överlevnadsmekanismen som skall starta och inte självmordstankarna… Att acceptera händelsen och att vara med för att påverka att sådana händelser tar den positiva riktningen så att detta inte händer i framtiden. Människan formar med tiden det nya beteendet och skapar en ny mänsklig mekanism, där den s.k. våldtäkten inte kommer att finnas varken medvetet eller omedvetet. Att erkänna det är en befrielse, ett läkningstillstånd.

Idag behandlar VI-PR dom upplevelserna med s.k. acceptans (acceptanser). Vi ser inte händelser med plus eller minus, för eller emot, vara eller inte vara, vi tar händelserna som ett existensfaktum och följer vägen som inte skapar frustrationer, konflikter, motstånd eller provokation. Men vi löser händelserna genom att vara här och nu med förståelse för en anpassningsbar metodik.

Alltså, vi anser att det centrala problemet är KOMMUNIKATION, UPPFATTNINGSFÖRMÅGA, REALISATION AV HÄNDELSER I TID SOM VI LEVER HÄR OCH NU. Vi ser bara en väg till en upplösning, lösning och vidare existens. Ser händelser med en enda riktning d.v.s. den POSITIVA. Gör det medvetna positivt, optimistiskt, glad, alltså bara en tro: DIG och inte händelser. Det slussar oss dels in i den andra analysen i VI-PR av den icke tänkande individen, den individuella friheten.

 

Pedagogik, hjälp, terapi, upplopp, bearbetning (kalla det vad du vill). Detta sker genom att tänka positivt. Positivism, som i sig är ett val. Val, i tidens oförmåga till

 

KOMMUNIKATION, är räddningen, nyckeln, sättet, synen, vägen och ledandet till självförsvarsmekanismen,

omstruktureringsformgivningen, den FRAMTIDA NYA MÄNNISKAN IDAG OCH IMORGON!

Våldtäkt är i första hand då det skapas en fara för livet och i andra hand då den erövrar den individuella friheten.”

 

KONFRONTATION

LSP med konfrontation är att öva sig där det är möjligt som t.ex. enklare problematik som chock eller trauma efter en bilolycka, natträdsla m.m., missbruk och risk, påverkan, idé fixering enklare till djupare samt deras rot i utvidgning osv. Vid svårare händelse som drabbar barn som t.ex. LVU problematik, förlust av anhörig, integration, allvarlig personlighetsinskränkning osv.

Meningen är att spränga problem i bitar och sedan transferera medvetandet till en total återställning med inkorporerad självförtroende som grundskydd. Olika val finns som t.ex. återställa gamla, nya eller gemensamt vald riktlinje i en del eller helt självständig kontinuitet med eventuellt periodvis stöd.  

Se detta i relation t.ex. med block II på B.

Härmed ett exempel gällande homofobi, för att motverka dagens extremism kring HBTQ problematik är att själv utsätta sig till förändring som heterosexuell till annan entitet som bilden visar * Därtill är det lättare att kunna hantera frågan kring analyser, frågor och slutsatser. Kom ihåg att dessa "andra" har upplevt den andra sidan och alltså upplevt egen bild som heterosexuella och det vill säga allt annat kring det som gäller diskriminering osv. HOMOSEXUELLA extremister behöver i sin tur söka till bearbetning av deras identitet för att kunna i moderna samhället se gränser om vad som är acceptans...

* Jag själv i en konfrontation ställning.


 

 BLOCK III

 

ÅTERUPPBYGGNAD

Återuppbyggnad metodik med syfte att kanalisera relation så att samhället enas.

Det gör man genom att aldrig någonsin bryta familjerelation som t.ex. barn som säger sig inte vilja träffa sina föräldrar mer, skilsmässobarn som splittras, omhändertagna barn som manipuleras, arbetsbörda eller studier som delar ”behöriga” till långa avstånd med risk att kommunikation försvagas och dör ut osv.

Känslomässig dividering skall återigen återföras till det normala och dvs. återta kommunikation i den balansnivå som var skapats av biologiska  känslor från första början. Med det biologiska gäller föräldrar, syskon, släkt. Känslomässig relation med den okända som man delar livet med och starka intryck i livet som t.ex. den man gifter sig med, ny släkt, kompisar, bästis.  

Med det menas att relationens navelsträng klipps inte och genom det underhåller man SAMHÄLLETS grupp, osv. en CENTRALISERINGS anda som räknas nödvändig för identifikation, överlevnad, trygghet och viljestyrka.

De biologiska relationerna har ett värde. De ”Kära” har ett annat värde. Dessa ”värden” är för medvetandet själva livsenergin.

Båda skall följas av kurator med syftet att lära sig förstå mening och sätt att hantera det med t.ex. gränser, attityd, tidsmässigt osv.

 

LSP kognitiva stödpelare är att bygga en individuell anpassat självförtroende vid en positiv anda som inrama sig i det pluralistiska samhället där HEN befrias och omstrukturera påbörjas den andra födelsens fas i sällskap med den nya insikten. 


 

 BLOCK IV

 

UPPFÖLJNING och mer.

DRÖMMAR, STRATUM, MINNE, RENSNING, TRAUMA, STÖDPELARNA.

 

DRÖMMAR

Efter en dröm eller mardröm kan vi vakna och vara ängslig eller glad och tom. påverka hela dagens förlopp.

Abstrakta, metafysiska, surrealistiska och realistiska drömbilders sammansättning är känd att det påverkas av egna livsupplevelser från då och nutid. Vi tar några exempel av de allra närmaste upplevelser: dagens händelser när man har träffat en bekant på gatan, har sett en film, upplevt en rädsla eller en skräck, vid ett trevligt sammanhang upplever vi att det påverkar en del av nattens mardrömmar, tom. dagen efter i vaket tillstånd kan bilder av personer och händelser ses om igen och med nya ögon.

En DRÖM är aldrig en enkel resa som en historia, det är en fragmentering av bilder i vitt/svart eller i grå färgton levande osv. Händelser, alltså, är en KAOS.

När vi somnar kroppen skapar ett stadium av stillhet, kroppen går framme sakta och vi börjar frysa.

Då hamnar vi i det som jag kallar ”VILOR nivå 1-osv.” I den djupaste vila hamnar vi i sömnen, men där är inte allt stilla som vi tro. Sömnen innefattar dövade dynamik som jag definiera stadium och bilden som jag vill medla dig är som följer.

 

Tänk dig ett barns lekrum där finns lådor, mat skafferi, garderob, flera olika utrymmer som fyllds av olika anpassade storlek leksaker och så bra ordnad, kan vara kalabalik med olika leksaker av olika värd, hittade objekten som du har samlad eller redskap som gör dig nyfiken osv.

Rummet är sig själv som LUFT och som flyttar sig i olika hastigheter som i olika sort vindar inom STRATUM. En stabil definition (rum) med olika tidsrum (luft och stratum).

Stratum som börjar med hastighet och biologisk eller molekylär erkännande när vi människor formas som materia tills vi dör då tiden går tillbaka, expandera, gör om sig och att det är en helhet som håller fast mänsklig kroppen i det som behöver gällande utveckling inom kunskap och intelligens.

Rum med Komponenter eller massan har olika storlek för olika individer och är mättad t.ex. av kunskap, olika med mer kännbara kroppsdelar som funktioner och inte minst av intelligens slutresultat som skapar vårt agerande. Det är vi i vår helhet. OBS! Stratum är mer, men vi stannar till SÖMN som har drömmar och som är ämnen i dagens kommunikation med varandra jag som skriver och du som läser eller alla som lyssna.  

 

DRÖM är vårt mentala tillstånd som går i olika faser. Därför i vaken tillstånd när vi mins det uppstår sannolika och osannolika visioner som skapar lugn, glädje, skrämmande mardrömmar, belöningar av olika nyanser och förvåning at man kommer inte ihåg alla drömmar!

Alltså i detta rum som vi kallar ”VILOtillSTÅND (energi)” finns allt som sagt ordnad eller oordnad, kalabalik, rättade saker eller super ordnad. Dessa ORDNINGAR (oreda eller ordning osv.) ha samma mening, samma funktion som är unika för varje individ och likhet det samma och allt sker från tidigt stadium när vi blir del av livet.

Det är som att du, jag och vi gör egen kreation som ett konstverk gjort av universella grundpelare som finns i oss t.ex. VILJA, FORTPLANTNING m.m. Vi stöds av ett eko bland estro, snilleblixt, realitet kring oss osv. Summa summarum vi är lika i detta omöjliga rum eller livets fönster  * och lika drabbade med olika formationer som skall bläddras, avslöjas för att dels sammanfattar vår beteende.

Alltså, drömmarna är mer än ingenting men är inte annat än kemisk reaktion inom hjärna. Precis som skulle och är del av olika funktioner i kroppen som syns eller bara känns av hjärna.

Dessa utöver reaktioner som en kombination av olika delar av kroppen skapar under dessa möten eller som ha som eget liv som t.ex. en vävnad i vår kropp som har mening att hålla kroppen genom funktioner att använder sig av egen förmåga att forma sig genom att blir stor, läka och reproducera sig efter en bestämt naturlig rörelse - vana eller förändras efter medvetet format efter en träning så är den kemiska processen.

Alltså drömmen i sina olika faser och intensitet är resultat av alla upplevelse som stratum erhåller som RELATION (ett komihåg) i sina olika spektrum av flytande och transparenta samt stabila kaos från den tid vi blir kemisk formad som människan till den sista dagens eller stund upplevelse.

Repeterar att drömdynamik inte är annat än LEK som sker efter en vidare fysisk process relaterad till STRATUM och den fysisk upplevelse som minne registrerad och släppt i lekrummet för sig och livets fönster under äkta vara och andra nyanser. DRÖMMEN DOCK ÄR EN KEMISK REAKTION och inget annat.

Allt annat med olika symbolism är att avfärdas! EN dröm talkas efter behov under en behandling vid lång tids bearbetning kallas psykoanalys och annat i den mening men inte för andra meningar. EN DRÖM AVSLÖJAR INTE FRAMTIDEN.

DRÖM talar till talkare terapeuten om vad människan har upplevt och det genom omsorgsfullhet som hjälp kommer för varje bild avslöjade eller som inte går att tolka men som finns, som hittas, skall ordnas för tydliggörs för en klar bild eller bildsättning.  

Mitt i leken där vad man har hittad genom samtal och konfrontation den hittade blir återställt finns också som skall återställa i en nivå som talar om subjekten upplevelse som trauma, belöning och andra varianter som tillhör allmanna känslor (kunskaper) eller unika för den individen.

Metoder är olika inte minst hypnos i olika sina former som naturlig inslag. Den PROVOKATIV mot subjekt för att skapa reaktion som t.ex. efter rädsla, eufori etc. kan dels användas också utan subjekten medgivande och medicinering för nödvändig framkallande av reaktion skall komma i sista hand! Natur metodiken är vår ledning.

 

När jag beskriver det som kan tyda som gränser vid talkning av drömmar kvarstår för mig en obesvarad fråga och du kan fylla genom att kontakta mig: kan dröm vara en av själen som stratum av en större JAG i tidernas obesvarade eviga åtta?

 

* Konstnär GAM- (Tor Svärdtorp) detalj av en större måleri.


STRATUM

Människan är ett ”slutet system” med egen vilja, upplevelse, känslor och drömmar osv.

Allt som människan upplever fysiskt som känslomässigt, det som vi tror att vi skapar alltså tankar och händelser därtill, allt som vi lär oss, ser, hör osv., det registreras i stratum. Stratum som är den osynlig samlingsplats som relateras till psyket, medvetet, undermedvetet, submedvetet, dels av intelligens och drömmar. Stratum är som vi kan säga en konserveringsplats, havets botten och därtill fiskar vi upp saker och ting eller därifrån kommer saker och ting oavsett vi vill det eller ej!

 

MINNE

Minnen är nästan som man säger en form av komplex metabolism som transporterar vårt ”JAG (jaget) med hastighet som själva bestämmer tiden i magasinet stratum.

 

RENSNING

I del av metabolism ingår rensning, förnyelse osv. Som dagens psykologi står för att barndoms drömmar från noll till fem-sju år hamnar i glömskan och aldrig kommer till ytan. Vetenskapligt är det bevisat att tom. foster är med i livets händelser, påverkas osv. Men det bevisar inte att det finns en mekanism som skapar rensning av dessa upplevelser och känslor. Det som vi konstaterar är att det blir svårt att nå dessa upplevelser. Minne från barndom som ligger i submedvetet går att lysa upp dels med olika beprövade sätt, psykoanalyser, telepati, medicinering, trolldom osv.

Det är så att vi når dessa s.k. omöjliga minnen och det är ytterligare bevis för att det finns ett stratum som behåller vårt synliga och osynliga liv. Livet behålls i sömnstadium eller har kraschat i tusen bitar men finns alltid.

 

TRAUMA

Exempel om stratum och trauma

Trauma för vuxna i synnerhet vid barndom och små barn knytet till minnen som sedan försvinner i s.k. glömska och upprättelse.

Händelserna finns kvar i Stratum.

Där, utan att vara knytet till Medvetandet, Blomstrar under ett Apatiskt Stadium och styr oss vid ”Vetande

(här och nu)”.

Denna Symbios Konfrontation mellan Apatisk – Förvar - Minne och Realitet=Stunden gör oss psykiskt -mentalt Bortstötta och fångar oss i Livet – Kaos. DET, trauma i trubbel, skapar en fysiologisk reaktion och gör oss svårt hanterbara.

Det är därför nödvändigt med en upprättelse, en lugnande medicin, en kognitiv terapi som t.ex. LSP eller 

andra metoder som återger en fiktiv balans. Då, individen hanterar sig för att kunna leva ”MEDVETET (Då, Här, Nu och för Framtid)”.

Det handlar om att skapa ”konceptet REALISERA=tänka fritt”.


 

STÖDPELARNA

STRATUM i närbild

 

STRATUM

Stratum är…
Stratum registrerar, kombinera, producera, expandera och evig-ställa=Stratum skapar.
Stratum i mörkret är ljus och hastighet.
Stratum syns inte men existera.
Stratum, en ande som ger och förgöra det materiella ”upplevelse som t.ex. kreativitet, sjukdomar och är med liv och död som vi människor se det som skulle det vara så”.
Stratum är som ett datacenter i vår hjärna, som självständig väsen, som formel av ”liv-död-evighet”=UNICITET:
Stratum registrera en ”kom ihåg=(ett minne med frågetecken en registrering som kanske aldrig kommer till vetandet, medvetande, ljuset eller materiella ting)”.
Stratum ha minne=vetande vid undermedvetet och med blotta ögon som gör oss VITTNE=driften.
Stratum registrerar och sloka varje andetag, den ”räknar” och gör skillnader mellan hastighet och stillhet samt mellanting finns där… Gör #relationer# om vad vi äter, rapar, känner ljud vid blodet flöde, gör ”stimuli” och ”tomhet”.


Det handlar om ”återskapande” där finns inte plats till GLÖMSKA. Så att en del tes inom psykologi området då anses att saker och ting som t.ex. minne osv. raderas och är förlorat för alltid det kan stämma gentemot svårigheter att mänskligt inte förstå händelse men SANNINGEN är att den som påstås raderas är i verklige en förvandling av en återskapade process.

Människa är allt (vetskap och ovetande, expansion och kreativitet, liv och död osv.) MÄNNISKAN är en UNICITET som inte är lika varandra vid harmoni och kontraster, är som en Duo som skapa en Tredje och så vidare en TREENIGHET. Alltså, pluralism är som den numeriska lika och udda men ändå del av HELHET och INTET. Därför min tes är att STRATUM finns för vår överlevnad och preciserar inte för levnad, det är Processen och att inget försvinner för om så skulle saker och ting raderas så livet går med… då dessa teser inte är del av sök metod som inte få plats inom psykologi som diagnos.

Här tankarna och hänförelse ta slut.

 

Egentligen skulle inte skrivas mer i detta subjekt, men det är bra att utveckla, underlätta, ger bredare bild och djupare perspektiv för allas smak och olika recepturer.

 

1

Stratum generera upplevelser. Som en kropp när impulser slutar det är döden som inträder…

Stratum använder masker för att dölja förändringar som i sig kan vara i relation till självmord.

Det värkliga är att Stratum kan hemföras till svarta hål. Stjärnorna (upplevelse, impulser, relation osv.) explodera, braka ihop, disintegrera (förinta) sig och uppstå kollapsen (svart hål). Svart hål som fenomen i tiden ovisshet, som föra uppsugna ”vishet och intet” till andra dimensioner som en del av evighet. Evigåtta, med trolig mening att uppstår utan möjlighet till förintelse oavsett att det ursprung materiella eller-och andliga. Som i andra sammanhang skrev jag ”… lever vi eller är vi döden?” De abstrakta tankar ta oss till flera enklare frågor som t.ex. är svart hål en masker som döljer självmord? Är svar håll verklig eller en hypotes? Är svart håll en förändring? Är svar håll del av expansion? Om Stratum inte behåller minne i sin klarhet som vi bruka tolka det, är Stratum och vi själva med kropp och själ en REGRESSION… en expansion i motsatsritning själva en minimering?

 

2

Stratum är inte bara… bara…
Stratum enar oss… Stratum som väsen relateras till belöning och rädslor via oförstånd och koncept på väg till vuxet liv…
Stratum har ”vikt” en själv generering, precis som när spermien träffar ägg ”lever, gör, sammansätter, skapar” ett barn oss själva.
Stratum är en fortsättning, en växande expansion som utan kontroll i en kaotiska existens kan kollapsa för alltid om det blir för mycket… för sig själv, vi ta t.ex. okontrollerad demografi i relation med andra väsen och materia, då, livet som vi känner till och gagna oss just NU, går under=apokalypsen.
Stratum alltså tror till sitt sista andetag och i kaoset skapar behov för att överleva=samhörighet som egen del av människa… tro sig vara.

VEM kan motsäga att ibland man drömmer och därefter hände precis det? När man tänker över en människa och på samma stund se vi det (s.k. lätt telepati) Man tänker en tanke och andra människor i olika delar av världen tänker precis samma tanke eller nära till samma tankar?
Det är i stratum, från mörkret till ljus, från behov och möjligheter, från individen prekära möjlighet till överleva till flocken garanterad stöd, vi är
fånga i vår frihets förbund som enas oss i ”ETT (unicitet)” och igen samhörighet. Stratum är verklig.

 

Med vidare andra blickar...

STRATUM är i min uppfattning en dubblett av mänsklig personlighet som vi definierar SJÄL som efter fysisk konsumtion, användning och död existera än i sin hetäriska form och som är en förlängd varelse som går vidare i andra dimension och tid eller vad?

STRATUM ÄR möte mellan spermatozo och ägg, är själva FUNKTION som en livs gnista mellan plus och minus när de träffas eller krockar med varandra och det är det som är över eller är bas när skapas den första mänskliga materiella cellen med alla sina atom komponenter i sina själviska funktioner och som famnar oss livet ut. Sen går vidare med allt REGISTRERADE vår individuella upplevelse till andra möte. Förstärkning eller nya förgivning av den okända upprepning, dimension, kontraster och likhet i tiden eller i VAD. Det är det som jag ser som STRATUM.

Genom att det finns STRATUM finns då möjligheter att når MINNE från första stund vi öppna ögon. Vi menar om funktion som registrera via vårt SYNEN och som bildar den visuella minne som går att översätta händelserna och som är själva den klara minne som själva skapar vårt medveten och som ett speglar av vårt liv.

Överens att det blir lapsus i vårt minne när vi är barn, äldre eller under olika livet chock och händelser där känns som inte går att MINNAS men registrering har skett och sker bland klarhet och oväntade förändringar. Enligt min uppfattning går inte att insinuera att minnesstund är borta, raderat som på en skiva och vad. Om vi har upplevt en händelse och registrerat det har kommit till oss och inte till illusion för illusion är bara en brok del av händelse där frö finns på plats, registrerat så att inom positivism gäller att leta efter och talkas så lång det går.

 

OBS! Här bjuder jag alla vetenskap entusiaster att bevisa motsatsen än vad ovan skriven så att utveckling går vidare med kritik och självkritik till ett hyfsat resultat.


 LSP enkelt av ett diagram om… NARCISS-ISM


 

 

Fysiska och psykiska GENERALISERINGAR om personlighetsbedömningar kan användas i LSP för att markera vid ett tidigt stadium med fokus på kroppens ”typ” är till 100% möjligt vid 18 till 25 år.

OBS! KROPPSTYP kommer i stort sett att förändras med åldern.

Vidare relation med Para, Estro/Testro, Supra, Neuro och andra former av vetenskap vid sociopolitiska tillstånd (ekonomi, gener och memer, samlevnad och överlevnad). Antropologi m.fl.

  

  

Ektomorf=astenisk

Generellt smal, hanterar bra kolhydrater och ämnesomsättning är snabb. Svag. Osäker. Följsam.

  

   

Endomorf=Gynecomorf har generellt en stor stomme (skelett). Fysiskt bredare av alla typer. Kompakt, långsam. Ämnesomsättning dämpande. Bra fysisk styrka om inte annat ställer till. =Andromorf är den typ som relateras till mänsklig form som gudarna tar sig till så framkommer i den etymologiska och konceptuella meningen. 

 

 

Mesomorf=Atletisk. Hög mängd testosteron och tillväxthormoner samverkar. Har lagom men snabb ämnesomsättning.
=Stenisk som innebär generell fysiskt aktiv.

 

Homo sapiens och neandertalarna sammansvetsad kan vara aktuell vid kortväxt, bred och styrka.


BLOCK V

METODIK

Metodik1

Vad är det som skapar RELATION mellan individ och flertal? Och LSP-Pi/Passet

 

Deltagare är i definition jämlika patienten och läkare dvs. genom att ändra språk eliminerar vi den negativ bild som individen lider av eller spelar med och för kurator eliminerar vi överbefogenhet som i relation med andra faktorer kan gör att det kan framhävas missbruk och det stryks bart. Därför, vid möte kan klädsel spela sin roll och föredrags att alla är klädda lika från huvud till torna.

Arbete inkluderar människa, familj, samhället, grupp som t.ex. etnisk, lag förbrytare, arbetsställning, socialklass osv. individen existens och dess relation.

Allt relation till människa är av vikt: den anatomiska formgivningen och helhet formologi som t.ex., hur kroppen är formad och orsaker, relation språk och modersmål. Sätt att går, att cykla eller köra motorfördom m.fl. Kroppens position vid vilande i olika ställning och tid. Boende oh omgivning med grannar relation, i arbete, till livet osv. ÖNSKNINGAR. Människor blottar sig helt i alla positioner eller situationer om så är mening där en deltagare kan lösa till begäran.

Mer sammarbets detaljer mall som formas i gemensam samverka med båda deltagare är t.ex. inom samtalskommunikation grund nivå och som TRANSPORTERAR oss är som följer och det är första steg till bas för generella kognitiv förmåga.

MINNE Känslor Luktsinne Språk Moderspråk Hörsel Tal Läsning Skrift Analfabetism Matematik Vanor Rädslor Sex i sin komplexitet Mat Smak söt, syr etc. Klädsel Fritidintresse

Hälsa Sjukdomar Hudfärg Hår körsel Hår formation och tjocklek Huvudformation Kroppsformation Röst typ och nivå.

Relation Arbete Grupper Familj Samhället Djur Natur Relation med materiella saker Relation med natur Relation med djur, insekter osv. Relation med ljus och mörkret Relation med stillhet, livad, högjud Relation med hastighet

Corricolum vitae - CV Minnena i alla former och i olika tider Tankar om livet som det var, är skulle vara och vill nytt… Har planer… Önskningar, färg, former, saker, tankar osv. Utvalda materiella ting som papper, glas, porslin, träd, tyg, metall, päls, fjädrar osv. Föredrar stilla ting än elektroniska, läsa än skriva, data än fantasi osv.

Samtalsutveckling är det som vi grundar OSS på systemet. Resultat av denna undersökning kan använda av närvarande vid olika behovs tillfälle med relation och aktivitet i samhället där krävs t.ex. CV och annat NYCKEL tilläggs då detta Pi (Person info) med mening att styrka egen begära. LSP-Pi skall aldrig lämnas ut för det är så strikt privat att vid ansökan MÅSTE sökande närvara vid möte med ansvarig och efter bläddring eller läsning lämnas tillbaka till deltagare.

Detta Pi kan erhålls och presenteras vid elektronisk läsning som ”JA-bevis (utan avslöjande av innehåll)” att subjekten leder nivå av super kognition se nedåt.

Till dem läggs praktiska övningar typ naturupplevelse som promenader i den gröna eller på sand och olika terräng i varme och kyla, öken och hur gör man det. Vandringar och turer, åka båt, simning, gym, grupp aktiviteter, klättring, kamping och överlevnad. Jaga och fiska. Slakta och tillverka matlagningar av olika slag. Praktisk som en militär elit där patriotisk motivation blandas med överlevnad nödvändig erfarenhet. Gör konst och hantverk som t.ex. musik och hur man lyssnar på det, bäst är i text eller melodi. Snickra, smida, sy osv.

Kultur med utställnings besök och föredrag osv. Skapande (egna påhitt). Mentalträning som t.ex. korsord, rebus, schack, labyrinter osv. I detta stadium höjs nivå i ram av kognitivförmåga via ett bredare engagemang som relateras till kommunikation och analytisk synpunkt där mäts grader av närvaro och tänkande t.ex. träning med nya skriftlig språk som TSSL http://www.vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm, kryptering, egen alfabet och språkliga konstruktion. Läsa vågade följande analys med alla sanningar och kontraster LIBIDO https://www.vi-pr.com/centro_universo2.htm gör egen talkning.

 

Lägg fram typ av exempel från den banala då deltagare söker skillnaden mellan margarin och smör till en mer nya och avancerade tankeställare i en politisk fråga som t.ex. som graderar personlig utveckling vid kunskap och härmed gäller på en högre nivå som definieras kognitiv.

Framföra prospekt som följer.

 

Socialism grund är nr. 1) att du arbetar x timmar och din lön anpassar sig till din mental, och fysiskt förmåga.  2) Din och din familj personlig frihet grundas på lagar som stiftas av representanter som läder regering och staten via dina valda representanter. 3) Med staten och länder uppstår centralisering med sina olika formationer. 4) Expansion är international tänkande och förverkligandet.”

 

Kommunism grundar sig på 1) att du arbetar x timmar men du delar lön t.ex. via skatter för att vara solidarisk med alla andra människor (utöver medborgare i ditt land) som inte klarar jobbet som du. Dessa människor kan vara föds handikappade, drabbade av psykiska besvär, de som råda blir sårade efter olycksfall eller arbetsskadat, de som söker hjälp som vård, pensionärer. Invandrare. 2) Som ovan. 3) Som ovan. 4) som ovan.

 

Anarkism. Det innehåller socialistiska och kommunistiska ekonomiska arbetes principer som vi ser ovan i nr. 1). Skillnaden i den sociala sammanhang som ovan står nr. 2 för att DU SJÄLV ÄR DIN EGEN REPRESENTANT i alla tänkbara frågor där du kan eller vill vara med att stödja via s.k. kommitté och dvs. att vara en del av majoritet eller minoritet under val om en fråga som gäller gruppen. Alltså, där frågor kräver röstning gör majoritet och minoritet hur de vill och NOTERA att finns ingen frågor som skapar konfrontation eller våld pga. det är EGEN VAL SOM ÄR PRINCIPEN ATT FÖLJA t.ex. ”Står på mattan att skall byggas en dam för utnyttjar vatten för att kunna ha el och pga. demokratisk majoritetsbeslut kan egen by genom vatten offras, där bor själva majoritet som minoritet. Bland flera omständigheter kan vara fråga att bygga om en by. Troligen är så att fråga har varit otrolig viktig som relateras till överlevnad och inte om vinster och kapitalet som pengar, makt osv. Så, logiken säger att människor som har valt anarkism är redan mental utvecklade folk och förstå nödvärn om fråga och att minoritet följer val till att bor i en nybyggt by för allas bästa.

Anarkism i sin naturliga funktion är öppet för byteshandel som alltså inte kräver pengar inblandning. Vi har t.ex. två byar och en har överflöd av spannmål kan det bytas med en by som har överflöd av fiske osv.

DESSUTOM gällande 2) anarkism som inte grundas på staten auktoritet, har ingen regering, då grundas på federalism som innebär självstädiga grupper eller enade ideologiska federationer. 3) grundas anarkism på decentralisering. 4) värdens överlevnad.”

 

Liberalism. Grundas på 1) pengar, makt och ingen begränsningar för att en individ kan utnyttja andra medmänniskor arbetsförmåga samt alla natur resurser som flora fauna, jord, luft och allt som definieras livet. En människa vill vara så rik för att kunna äga allt ensam och bestämma över alla. 2) Vill ha staten lång det går ifrån sig och att skatten betalas för att garanter skydd för egen förmögenhet. 3) och 4) som ovan i en globaliserad värld.

 

Trossamfund följer alla typer av makt men behåller egen suveränitet i en värld som expanderar.  

 

FRÅGA SOM SKALL LÄGGAS till deltagare är t.ex. ”I vilken politik ligger du pensionerna? Välfärd? Nationalism?  Mångkulturell? Globalisering? 

Svar är på nivå 1 för att konstatera grunden till personlig kognitiv inom kunskap och det skall vara: Pensionerna: med kommunism. Vällfärd: med kommunism. Nationalism: fri konkurrens med företagsamhet reglerad med socialism av olika slag. Mångkulturell: med liberaler, socialister, trossamfund, kommunism, anarkism. Globalisering: med kapitalism.

Fråga son nu är på nivå 2 dvs. som kräver högre ENERGI… (ord som du kan använda istället än poänger=-eller+) … vid reflektion och sammansättning som här kallar vi ”Transportera” och som gör att deltagare avslöja högre kognitiv förmåga är som följer men som du formulerar mer personligen utan att avvika grund mening som skall talar… (använd inte ordet avslöja om du väljer berättar vad mening är med fråga) …till dig om så du behöver göra för resultaten är: Berättar till mig och till dig själv vad du ser för skillnader mellan det som du fick veta i fråga och svar ovan om du ta det och jämför till dagens politisk spel 2019-20-21-22 när dessa ansvariga inte berättar om.

SVAR kan bollas mellan att dessa politiska ansvariga inte vet eller ljuger om det.

Till dig som är ”reflektor (REF http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm )” i procedur, avslöja med enklare ord sammansättnings om vad som är eller inte är och viceversa i dagen politiska spel.

A. Berätta att oavsett om politiker vet eller inte vet om det rätta politisk status som de representerar t.ex. här och nu 2021 svenska socialdemokrater, uppsatta valda ansvariga politiker berättar inte till folket att pension system är en kommunistisk ideologi (vidare finns flera exempel om det vid gratis samhällets länk ovannämnd) och att ekonomisk konkurrens via företagsamhet är liberalernas  ideologi osv.

B. Att svenska socialdemokrater de styr med auktoritet och dvs. diktaturisk via regering skattepolitik genom att inte fråga till riksdagen representanter om de har majoritet i fråga som stödjer deras beslut om nya skatter eller förnyandet om det. De berättar inte heller att deras fasoner är jämlika till en junta, en oligarki i dels avseende som t.ex. de gör utredningar som i länge vattnar ut fråga, inte berättar att de gör en blandad politik och att bland andra syfte är mening att behålla makten, håller tyst med information om vad är som inte är och viceversa osv.

C. Det handlar idag av om en representativ demokrati diktatur.

En mer rent ärlig representativ demokrati skulle till ex. 1, kategorisk alltid fråga till riksdagen och skapa en majoritet stöd som är grundpelare för en demokratisk procedur och 2, vid livsviktiga nationella frågor som t.ex. försvar OBS! i denna fråga gäller klart att alla form av s.k. allianser, samarbete och vad mer med andra Försvarsmakten om så är fråga strider med svensk stipulerad neutralitet. 3, skulle dessa svenska socialdemokrater låna dels av anarkisternas procedur som kallas direktdemokrati eller folkomröstning skulle med det milda deras korrupta anhängare och höja istället deras förtroende inför sina väljare! 

Fråga som skall läggas framme till den här punkten är ”gör det så alla typ av regeringar från höger till vänster eller?”

Fråga vidare. Vad det så som gäller i alla tider för alla stats politiska partier från s.k. höger eller vänsterblock?

Fråga vidare. Ar det så om vad sker i Sverige också sker i hela världens länder och kontinenter?

Fråga vidare. Dina valda politiker har de berättat om helt eller om del av vad du nu fick veta?

Fråga vidare. Vilka av 4 ovannämnda äkta politiska ideologier undangöms frågor som gäller ev. dina lag förlag eller om saker som de vet men inte berättar till folket om?

Här slutar en del av din värdering i fråga A. B. C.

Fråga vidare hur de ser på världen, vad är på väg gällande balans i rättvisa frågor som grundas på bevis, evolution gällande natur som inkluderar alla fyra elementer till liv som jord, vatten, eld, luft och expansion som gäller demografi.

Svar gäller efter världsbild som NI lever i.  

Går vidare med fråga ”I vilken värld skulle du önska leva: 1, i den förra bland slaveri utan bestämda nationella gränser osv. 2, i en av dessa 4 äkta ideologier? 3, i den KAS http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm (KAS =kaos samhället) som vi lever idag 2000 talet? 4, i en framtid samhället fullbordat med s.k. artificiell intelligens?

 

Avsluta med kunskap gällande olika former av demokrati http://www.vi-pr.com/demokratier_democrazie.htm

 

ÖVER DESSA LEKAR - LÄNKAR FORMULÄR finns mer som skall användas för att fylla efter behov som t.ex. ljusterapi, bastu osv.

 

OBS! Alla praktiska övningar görs och bedöms efter personligt förmåga som inte ha relation med andra deltagare kunskap, fysiska skillnader eller erfarenhet, det innebär ätt resultat och utskrift relateras utan jämförelse med andra. Resultat är unik utanför mallar som är kunskap 2 (kunskap över den vanliga) och det i sin tur innebär att deltagare gör som en privat prövning av sin personlighet som dessutom skapar och gör sig bevis, som skapar en status av en person av super kognition.

Detta är LSP-Pi är som en identitet som alla medborgare senaste vid 25 år ålder skulle vara med för att skapa ett samhälle i större balans i relation och kommunikation. En beteende identitet en LSP-Pi/pass för en mer harmonisk samhället där våldet behärskas i högre grad.

 

OBS! En tankeställare till är att finns ALLTID dualism i saker som t.ex. negativ våld och positiv våld. Nu hjälper jag dig en bit i sammanhanget: den första är destruktiv och den andra är konstruktiv men också att det finns ”valörer” där våldet inte ha tillträdet… vilka är dessa? Fokuserar dig på en tanke och se den som är ”för det, och den andra, som är mot det.” Bläddrar…, sök och svara till dig själv UTAN affirmativ… Härmed hjälper jag dig en bit till inne i rebus genom att avslöja att täcken eller frågor, dessa behöver för det inte finnas i huvudtaget. Fråga som reda är ett av dina svar: vad är UNICITET?


 

METODIK2

Konfrontation är en av sättet för att praktisera LSP. LSPmetodik2 är dels av sättet instrument relaterade för att genomföra arbete i olika sammanhang och inte minst detta har som syfte att användas för kunna når till STRATUM.

Säjs att i de första år (individuellt) man kommer inte ihåg någonting… Klassik psykoterapi och andra metodik kan når så djup inom människor för att fiska upp dels glömda upplevelse kring ett problem som man vill avslöja och lösa, men säjs att det blir stopp vid de första mänskliga levnadsåren.

GENOM LSPmetodik2 vi ser möjligheter för att bryta sig genom GLÖMSKA.

Det handlar empirisk om att skapa omgivningen som ta oss ditt tillbaka till moder magen, gestalt där började vårt liv och parollen är: ”NAKEN MAN FÖDS och naken skall man vara

 

I

 LSPprojekt2NR1”kroppsvikt”. BALANSERING

Vikt balansering gällande i första hand övervikt med SENGÅNGARE dynamik som görs med procedur att äta, dricka, införa, tänka och reaktionsförmåga i saktare takt.

 

II

LSPprojekt2NR2”filter”. REDUCERING

VIBRATOR och värme FILTER.

Vibrations fil av olika hastighet 2,5 x2,5 och värme kontrollerad. Se bild

VIBRATOR FILTER det skall skaka av allt och nuvarande tid, stänga sedan dörren till tiden efter upplevelse då påbörjar nytt JAG.

 

III

LSPprojekt2NR3vattentunna i en rörligt, belysta, bubblande vattentunna. Används under hyperupplevelse av ny födande, en start av nya JAGET. Se bilderna som ex. av olika kombinationer:

1, rund tunna, el kontrollerad värmt som moders kroppstemperatur, fosterställnings möjlighet i samband med fri rörelse, OBS! Hela tunna skall vila fri från golvet på fjäder som rörs till alla håll och dels stuts. Möjlighet till växande upplevelse från dagen rörligt och natt stillande. Tunna i rond ägg format som går att använda öppet OCH stängs med överlock som avslutar äggs formning.

2, deltagare kropp i en mycket tunn dykardräkt med införande av luft. 3, möjligheter till hörlurar som dämpar och skapar allt annat som speglar atmosfärisk omgivning som det var då för henne och foster i den tid där kvinnan levde som t.ex. åratal, med partner, familj, ensamstående, arbete, vanor osv.

Fosterställning

Se bild deltagare ställer sig i rörlig fosterställning.

Den här ”paket är sättet som jag kan mest idag närmar till teoretisk foster upplevelse.

 

Upplevelse sker utan objekten på sig som kläder, glasögon, hörapparat, peruk och annat i de meningarna.

 

OBS.

Materiella och procedurer används också separerade för att bearbeta olika återskapande sammanhang i samband t.ex. med följande…

I LSP konsultation använder sig också med värme källor, ljus i olika färger och intensitet, ljud som musik relaxa, knackningar osv., tysthet, autohypnos eller suggestion som jag definiera med färg och ljus samt egna tankar som under upprepningar för att leda behov till deltagare mål, används naturprodukter som päls, mineraler, sand och stenar, varierande objekten samt vattenbad är del av STIMULANSER vid samarbete för mål i siktet.

 

III

LSPprojekt2NR4”fritt”

FLERA metodik i LSP är att följa deltagare i vardags liv på plats på arbete, hemma, omgivning.

LSP använder sig om praktiska, materiella och allt som är individen i behov för att skapa EFFEKT som berika och behandlas som t.ex. kurser i överlevnad, trädgård, konst osv.

 

IT anpassade möjlighet också inkluderas till vägvisning eller återskapande som t.ex.

Se bild VR glasögon, Virtuella glasögon, 3D glasögon, Gaming- glasögån osv.  

 

Vad är 3D teknik?

3D-teknik, tredimensionell teknik, tekniska lösningar som syftar till att ge betraktaren av platta, tvådimensionella, bilder och filmer en illusion av djupverkan, en tredje dimension. All 3D-teknik innebär en strävan efter att efterlikna människans normala förmåga till stereo seende. (Wikipedia)

 

Om minne

Fråga är:

1, Bilder i MINNEN som återskapas försvagas och förändras tidsmässig, mer och mer tänker du på det och återuppliva.

2, Variationer i det vid allvarliga frågor är vilseledande och kan leda till beslut som gränsar till lögner.

3, bilder i samband med ljus variationer samt skuggor, brusning av ljud, röster osv. från omgivning påverkar och uppstår variationer i bild och tid.

Svar:

4, jag anser att en lögn är också en skapande kraft som i LSP är värd att följas och när LSP fördjupar sig vid brytning av minnens knut till stratum med LSPmetodik2 är bland kaos eller oväntade svårigheter och förväntningar som kan uppstå vidare skall ändå bearbetas.


AVSLUTNING

Ett allmänt råd

- Du som har blivit våldtagen, drabbad av våld, du som lider av depressioner, du som har upplevt trauman och tragedier, du som är förtryckt och är frihetssökande, ser händelserna med en positiv mening istället för negativt. Men bara då DU lindrats och förmodligen räddas ifrån dessa frustrationer. Genom att då ta del av vår inlärningsinformation hittar du säkert just svaren som passar för DIG. Välkommen till oss.

- I dagens hjälpcentra byggnad för psykiska behov bör finnas typ gongstola, fötoijl se t.ex. bild OBS där finns möjlighet till att fotsula bilar i gungande ställning och det gör skillnad t. ex gångstolar för amning.


https://vi-pr.com/drommarna.htm

https://vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm

https://vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm

https://vi-pr.com/grater.htm

https://vi-pr.com/ordnade_former.htm

https://vi-pr.com/provokation.htm

https://vi-pr.com/svartsjuka.htm


 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com