LO  STATO TI  IMPRIGIONA

 

Abbiamo leggi che regolano il relaioni sociali.

Il cittadino che viene afflitto dai problemi sociali non li può risolvere personalmente in quanto DEVE ricorrere al sistema organizzato burocratico come p.es. politici, tribunali, istanze varie.

Se tu decidi di far da te, le conseguenze possono essere disastrose dipendendo della gravita del problema di cui sei stato vittima.

La LEGGE ti impona la sottomissione al sistema minacciandoti ad essere CONDANNATO, creando cosi in te la PAURA.

La paura che possimo defininre PRODENZA non potendo darti il modo di risolvre il problema in modo paritario o che sia, creera in te disturbi di pensiero (mentali - psichici) e di comportameto che nel tempo possno causare malattie puramente fisiche che anche potrebbero portarti ad una morte precoce.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

STATEN FÅNGAR DIG

 

Vi har lagar som reglerar dem sociala relationer.

Medborgare som drabbas av sociala problem kan inte lösa dem personligen då han MÅSTE ta till det organiserade byråkratiska systemet som politiker, domstolar, olika instanser osv.

Om du bestämmer dig för att göra det själv, kan konsekvenserna bli förödande beroende på svårighetsgraden av problemet du har lidit.

LAGEN tvingar dig att underkasta dig till systemet genom att hota dig för att bli DÖMD om inte du gör som beskrivs i lagboken, vilket skapar RÄDDA i dig.

Rädslan som vi kan definiera FÖRSIKTIGHET, att inte kunna ge dig vägen att lösa problemet på ett likvärdigt sätt eller på annat sätt, kommer att skapa i dig tankestörningar (mentala - psykiska) och beteenden som över tid kan orsaka rent fysiska sjukdomar som också kan leda till en tidig död.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com