Personlig inställning

Personlig inställning:

I av II

"Med tusenårig bevisning och århundrade av styrkande samt mina egna känslor och undrande, upptäckter och upplevelser, med styrkande bevisning att... nationer, stater, regeringar, institutioner, världssamfunden, religioner, faller ständigt och i breda marginaler till korruption, girighet och allt som du själv har upplevt och kan tänka dig  faller till onda, så det gör att jag väljer att hålla mig för mig själv.
 
Men, pga. vi har rätt till våra tankar och till dess att vi lever tillsammans och är beroende av varandra tills döden skiljer oss åt så avlägsnar jag mig genom att fortsätta med fritt tänkande utan kopplingar. Dessa kopplingar som vill göra mig till den jag inte är eller inte vill tillhöra vare sig i fred eller i frihet.

Rättvisa skipas här och nu med långtids verkan.

Sant att allt som du tänker och gör ÄR POLITIK. Politiska partier förändrar lika mycket värden som politik som är mot politisk makt den som gör mig-dig verkligen fri är min-din kunskap att behärska makten http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm"

För
mina barn, för dina barn, för andras barn, för alla barn, för mänsklighet och livet.

 

Född fri Björn Afzelius http://www.youtube.com/watch?

 

SVERIGE FÖRST: All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.

ETT LAND, ETT SPRÅK, EN RELIGION OCH VETENSKAP gör min dags identitet. LAGEN visar vägen och enar oss oliktänkande, men RÄTTVISA står inte alltid i LAGBOKEN.

SVEA RIKE FÖRST!
 

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com  

 

 

 

 

II av II

2022-08-31

La mia posizione in riguardo al GLOBALISMO mondiale.

 

La gente non pensa neppure di comunicare con altri nemici o amici che siano, inquanto SI È ABITUATI A PENSARE AL PROPRIO INTERESSE CREDO O CHE SIA=si vive con fissazioni mentali, si è un prodotto dei poteri incluso il potere proprio delle liberta.

 

DIRITTI UMANI E SOCIALI

Non è la gente che io son contro, è il loro comportamento.

I pericoli piu grandi che ci affliggono sono la contrarieta e la concorrenza che spicca per esempio dal MALE e dal BENE.

LA FAMIGLIA

I problemi centrali e ATTUALI sono due simbolicamente come genitori e prole:

Il primo problema sta nella proliferazione demografica e dunque UMANA che contiene la genetica che ci permette la fecondazione  come i piaceri, il libbido e gli l’orgasmi senza autocontrollo in opposizione alla coscenza sostenuta dalla realta che ci afferma CHE “essendo troppi sulla terrra da come conseguenza una catrastofe uamna!”

Il secondo è nei epiteti dell’ inganno che attraverso la confrontazione fra l’inconsapevolezza  (incoscenza) e la coscenza (sapere) crea il POTERE come terzo epiteto fra il bene ed il male che come conseguenza e dunque fine a sua volta DA il dualismo della reazzione e della passivita che sè stesse stanno nel mare del dire e del fare come il detto (dal dire al fare c’è dimezzo il mare.)

L’ingano dunque è succube all’egoismo attraverso la concorrenza che produce l’inequilibrio mentale detto anche sindromo del potere https://www.vi-pr.com/sindromo_del_potere.htm che poi è il MALE in persona. All’ opposto ci sta il BENE con l’atto che sta nel fare, combattere, creare la verita e dunque far giustizia nella prerogativa dell’evidenza (testimonianza) come fatto dal positivismo coscente.

DUNQUE

Si ad una umanita unita per il futuro della vita ma non quando il male infero ci porta alla pena e-o la distruzzione!

Oggi la mia coscenza mi guida nell’evidenza dei fatti e dei pensieri che la soluzione sta nel fatto geopolitico via il nazionalismo, confederalismo, regionalismo, comuni, diritto nomade famigliare ed individuale CONTRO il potere mondiale detto “GLOBALISMO UMANO E TERRESTE” che fino ad ora ha aggevolato il MALE attraverso la passivita e vigliaccheria contro il BENE che i coraggiosi, eroi e martiri dell’evidenza vivono le pene e la morte... senza fine.  

Io appartengo all’era internazionalista sostenuti dal bisogno umano della solidarita altruistica che dunque era senza frontiere e pretenzioni, ero un religioso e politico credente, ma ormai sono irrimediabilmente soggiogato dalla realta che questi valori umani sono sorpassati dal bisogno o necessita della sopravvivenza, capovolgendo cosi i miei ed i nostri principi non solo per il bene l’umanita ma la vita terrestre stessa vivo la realta ristretta fra frontiere e frontiere!

 

 

 

Min ståndpunkt om global GLOBALISM. 
 
Folk tänker inte ens på att kommunicera med andra, fiender eller vänner. DU ÄR VAN ATT TÄNKA PÅ egett INTRESSE och är ett sättet att leva som är mental 
fixering, DU är en produkt av MAKTERNA inklusive frihetens makt.
 
MÄNSKLIGA OCH SOCIALA RÄTTIGHETER
Det är inte människorna jag är emot, det är deras beteende.
De största farorna som drabbar oss är motståndet och konkurrensen som sticker ut till exempel från ONDA och GODA.
 
FAMILJEN
De centrala och NUVARANDE problemen är symboliskt två föräldrar och avkomma:
Det första problemet ligger i den demografiska och därför MÄNNISKA spridningen som innehåller genetiken som gör att vi kan befruktas såsom 
njutning, libido och orgasmer utan självkontroll i motsats till samvetet som stöds av verkligheten som säger att "att vara för många på jorden från 
hur följaktligen är en mänsklig katastrof!"
Det andra är i epitetet (t.ex. i evig dualism) vid bedrägeri som genom jämförelsen mellan omedvetenhet (medvetslöshet) och samvete (vetande) skapar MAKT 
och som i en tredje epitet mellan gott och ont konsekvent skapar bland reaktionens och passivitetens dualism som själv är i epicentrum bland splittringar av 
vara eller icke vara. Bedrägeri är därför föremål för själviskhet genom konkurrens som producerar mental ojämlikhet, även känt som maktsyndromet 
https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm som i sig är ONDA. Å andra sidan är det BRA=GODA med handlingen, kämpa, skapa sanningen och rättvisa 
i prerogativ -(vittnesbörd) -bevisets som gjorts av en medveten positivism.
SÅ: ja till en mänsklighet förenad för livets och en framtid, MEN inte när den infernaliska ondskan leder oss till smärta och - eller förstörelse och livet undergång!
 
Idag vägleder mitt samvete mig i bevisen på fakta och tankar att lösningen ligger i det geopolitiska faktumet via nationalism, konfederation, regionalism, 
kommuner, familj och individuell nomadisk beteende som med sin frihet och alla dessa enheter går EMOT den världsmakt som kallas "GLOBAL (global-ism)" 
gällande MÄNNISKA OCH JORD. GLOBALISM han hittills förvärrat det ONDA genom passivitet och feghet mot det GODA som modiga, hjältar och martyrer 
lever smärtan och döden ... utan slut.
 
Jag tillhörde den internationalistiska eran som stöds av det mänskliga behovet av altruistisk solidaritet som levde och gav utan gränser, utan anspråk, jag var 
en religiös och politisk troende, MEN nu är jag obotligt underkuvad av verkligheten att dessa mänskliga värderingar lever i nödvärn av behovet av att 
överleva, och därmed är störta av mina och våra principer är menad att realiserar den nya synen för mänsklighetens och för livet överlevnad! Alltså, idag är 
gränser bland gränser som jag tro på och arbetar för!

 

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com