MENZOGNE.

Che cos’è una menzogna? Inganno con i sinonimi come falsita, bugia; parole che danno nelle differenti necessita d’espressione linguistica piu o meno il medesimo simbolo o sostanza.

 

Pechè spiegare la MENZOGNE?

Queste sono integrate nelle espressioni, significazioni, spiegazioni, sono sufficenti ed utili nei ragionamenti, dichiarazioni, informazioni per simboleggiare o provare un fine, un fatto, una sequenza, una realta, una verita.

 

La menzogna di un adulto.

Se una menzogna la si impiega per salvarsi la pelle o per risolvere un problema p.es. non svelare una gravita che danneggerebbe la persona o le persone incluse al fatto avra un significato non dannoso.

Se una menzogna inganna con il fine di mentire essendo coscenti della gravita del male che apporterebbe o del guadagno ingiusto lucrativo, per potere dei sensi, di privazione per l’altrui.  Tutto questo è un dano.

 

I gradi di menzogne sono tre:

1, bella -trasparente - pulita,- bianca.,

2, alternativa (con sinonimi come secondaria, mezza, impunita, ecc.) -opaca, macchiata, non chiara.

3, brutta -scura –sporca –grigia.

 

MENZOGNE BIANCHE, MENZOGNE GRIGIE, MENZOGNE OSCURE, è per me come artista pittore il modo di definire con colori questo comportamento mentre tu sceglierai una delle parole sopra accennate che piu ti si addice per farti comprendere.

Qui voglio impiegare la parola bugia che è il modo popolare e piu diffuseo di esprimere un fatto innocente, meno grave, una parola che si addice alla fanciullezza piuttosto che le piu serie o gravi.

 

LA BUGIA BIANCA. Dunque, le BUGIE BIANCHE si basano su paure, senso di protezione, senso di sorpresa, senso etico e morale e tradizione , così come visione futura, perfino di responsabilità e sono quelle che i genitori fanno ai bambini per evitare che si danneggino.

Lo si fa da adulti per salvarsi di un disastro matrimoniale o che altro piu grave per difenersi contro la calugna o l’ingiusto. Lo si fa per sacrificarsi del proprio comportamento sbagliato che poi pesera nel tempo, per olocausto, per salvarsi o salvare, per il bene e per la risurrezione. Lo si fa anche dunque per vendetta che comporta l’alto fine di giustizia.

 

LA BUGIA GRIGIA la vediamo nei media tipo facebook, certi video, nel mondo teatrale e colturale che si riesume a false informazioni su eventi, personalita ecc. che siano burleschi o con un certo sarcasmo. Un esempio del giono nostro è p.es. su facebook persone che non seguono i principi suggeriti per avere una propria immagine o identità. Si può creare il sito senza identita, si può compilare un’altra o l'altrui identità, una nidentita che informa ma non risponde alle esigenze con l'intenzione di valutare o fatta per verificare ma non dimostrare gli interessi della questione stessa, di una cosa, di una minaccia, di un fatto o che sia, una buagia che non si svela, una bugia dove prevale lo status quo (nessun cambio), una manipulazione senza danneggiare gravemente in quanto è solo una fuga nell’ anonimato come paura delle proprie debolezze o della propria sopravvivenza morale, etica o che sia. Un mantello opaco ma trasparente che insinua, confonde, maschera, una fuga incerta per evitare la confrontazione.  

 

LE BUGIE OSCURE hanno il fine di danneggiare, di manipolare per distruggere, di sfruttamento per lucro o per potere. È il male incarnato dell’egoismo. È un male mentale effimero o permanente. È il male  oscuro che condanna senza pieta, che non da possibilita di difesa per le sue vittime contro le ingiustizie subite ne per redenzione. È un potere maligno, inaccettabile, suicida, non accetta se stesso anche se si sente come un DIO permanentato dentro la maschera satanica della violenza.  

 

C’è differenza fra una bugia detta di un bambino, un minoenne e l’altra detta da un adulto?

IL FANCIULLO da sette anni a quindici https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm fara delle bugie senza riflesso, fara bugie come scudo per vincere la domanda piu che l’ accusa, agira parzialmente per sorpresa o per paura a doppia faccia.

Ci sono due regole deducazione per il fanciullo: la prima è che il fanciullo non deve farsi dalle bugie una corazza e la seconda è che deve essere informato di cosa sono le tre bugie!

 

Per informazione di chi mi segue nei miei scritti sottolineo che con il ​​colore viola lo impiego per significare negatività distruttiva, il lato oscuro. Il viola è una combinazione di diversi colori primari e secondari.

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

LÖGNER. Vad är en lögn? Bedrägeri med synonymer som falskhet, lögn; ord som ger mer eller mindre samma symbol eller substans i olika behov av språkliga uttryck.

 

Varför förklarar LÖGNEN?

Dessa är integrerade i uttryck, betydelser, förklaringar, är tillräckliga och användbara i resonemang, deklarationer, information för att symbolisera eller bevisa ett syfte, ett faktum, en sekvens, en verklighet, en sanning.

 

En vuxen lögn.

Om en lögn används för att rädda den egen skinn eller för att lösa ett problem, till exempel genom att inte avslöja ett allvar som skulle skada den eller de, kommer faktumet att ha en icke-skadlig innebörd.

Om en lögn bedrar i syfte att ljuga samtidigt som den är medveten om allvaret i den skada den skulle medföra eller om den orättvisa lukrativa vinsten, genom sinnens kraft, av berövande genom att förbjuda. Allt detta är en skada.

 

Det finns tre grader av lögner:

1, vacker - transparent - ren, - vit.

2, alternativ (med synonymer som sekundär, halv, ostraffad, etc.) -ogenomskinlig, färgad, otydlig.

3, ful - mörk - smutsig - grå.

 

VITA LÖGNER, GRÅ LÖGNER, MÖRKA LÖGNER, för mig som konstnär är målare sättet att definiera detta beteende med färger samtidigt som du väljer ett av de ovan nämnda orden som passar dig bäst för att få dig att förstå.

 

Här vill jag använda ordet lögn som är det populära och mest utbredda sättet att uttrycka ett oskyldigt, mindre allvarligt faktum, ett ord som passar barndomen snarare än de allvarligaste eller allvarligaste.

 

 

DEN VITA LÖGNEN.

Därför är VITA LÖGNER baserade på rädslor, en känsla av skydd, en känsla av överraskning, en etisk och moralisk känsla och tradition, såväl som en framtidsvision, till och med ansvar och är vad föräldrar gör mot barn för att förhindra att de skadar sig själva.

 

Vi gör det som vuxna för att rädda oss själva från en äktenskapskatastrof eller något allvarligare för att försvara oss mot förtal eller orättvisor.

Du gör det för att offra ditt eget felaktiga beteende som sedan kommer att tynga dig med tiden, som en förintelse, för att rädda dig själv eller rädda dig själv, för gott och för uppståndelsen. Det görs därför också av hämnd som innebär det höga målet rättvisa.

 

Vi ser DEN GRÅ LÖGNEN i media som Facebook, vissa videos, i teater- och kulturvärlden som återupplivar falsk information om händelser, personligheter etc. oavsett om de är skämtsamma eller med en viss sarkasm. Ett exempel idag är t.ex. personer på Facebook som inte följer de principer som föreslås för att ha en egen bild eller identitet. Sajten kan skapas utan identitet, en annan eller annan identitet kan sammanställas, en identitet som informerar men inte svarar på behoven med avsikt att utvärdera eller göras för att verifiera men inte visa intresset för själva frågan, av en sak, av ett hot, om ett faktum eller vad som helst, en lögn som inte avslöjas, en lögn där status quo råder (ingen förändring), en manipulation utan att orsaka allvarlig skada då det bara är en flykt inom anonymitet som rädsla för sina egna svagheter eller om ens moraliska, etiska eller vad som helst överlevnad. En täckande men genomskinlig mantel som insinuerar, förvirrar, maskerar, en osäker flykt för att undvika konfrontation.

 

MÖRKA LÖGNER har som syfte att skada, manipulera för att förstöra, exploatera för vinst eller makt. Det är själviskhetens inkarnerade ondska. Det är en tillfällig eller permanent psykisk sjukdom. Det är den mörka ondskan som fördömer utan barmhärtighet, som inte ger sina offer någon möjlighet att försvara sig mot de orättvisor som lidit eller till återlösning. Det är en elakartad, oacceptabel, självmordskraft, den accepterar inte sig själv även om den känns som en GUD permanent inuti den sataniska masken av våld.

 

 

Är det skillnad på en lögn som berättas av ett barn eller en minderårig och en lögn som berättas av en vuxen?

 

BARNET från sju år till femton https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm kommer att ljuga utan eftertanke, kommer att ljuga som en sköld för att vinna frågan snarare än anklagelsen, kommer att agera delvis av överraskning eller av dubbelsidig rädsla.

 

Det finns två regler för utbildning för barnet: den första är att barnet inte får göra sig en sköld av lögner och den andra är att han måste informeras om vad de tre lögnerna är!

 

 

Till information för dem som följer mig i mina skrifter, understryker jag att jag använder färgen lila för att beteckna destruktiv negativitet, den mörka sidan. Lila är en kombination av flera primära och sekundära färger.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com