MILITARISMO

 

I

Il militarismo com altri fatti o ideologie hanno sempre un l’opposto altrimenti non esisterebbero neppure come parola e  significato.

Dunque, il militarismo POSITIVO inteso come partecipazione armata é quello che sta nel principio di sopravvivenza come autodifesa collegato ad una partecipazione fisica con aiuto di materiali contundenti, di taglio a fuoco e cosi via. Mentre il militarismo NEGATIVO è quello dove la pesrona presta il suo corpo al servizio altrui  in cambio di pagamento come beni, potere e denaro. Questo comportamento è allacciato al principio individuale e sociale dell’ ACCOMULAZIONE intrinseco del sentimento di sopravvivenza. Qui voglio fare un palallelo sulla negativita che vi sorprendera ma che ben discutibile nelle sue intese varianti si allaccia alla questione del cosidetto PACIFISMO. Questo, il pacifismo, si sofferma solo sul comportamento parzialmente inoquo, non dannoso, non violento nel senso antiarmamento, MA è negativo nel senso di resignazione per rapporto alla mancanza parziale o totale di sentimento sull’ autoconservazione per se e della specie, dunque è un comportamento suicida che poi il tutto è rilacciato al dualismo genetico d’ ISTINTO e dell´ INTELLIGENZA. 

 

II

Hò cercato di fare un assunto per chiarire e completare il comportamento umano riallacciato al comportamento animale dove il genitroe DIFENDE lottando fino alla morte la sua prole e lo posso dedurre formulando come segue: GUERIERO, MILITARE, SOLDATO, EROE, CACCIATORE, SOPRAVVIVENTE, GENITORE, SENTIMENTO.

Etimologicamente troverai differenze letterarie ma a mio parere la radice ed il frutto sono le medesime. La radice come genitore CREI ed il frotto è parte dell´ energia naturale d’sutoconservazione via l’atto d’autodifesa che è un atto di NON VIOLENZA poi gestita dal sentimento. Le formule sono varie.

 

III

Che significa questo comportamento?

In parole povere e dunque popolarmente comprensive è che chi intrapprende servizi di milizie, mecenariato, servizio al soldo anche civilmente (divagando) come p.es. la questione del salario nell’atto egoista del capitalismo e del dittatorismo dove dunque il ”SUPER IO” travolge il SEMPLICE IO qui si tratta di violenza! La NEGATIVITA

MA, la persona che intrapprende VOLONTARIAMENTE e dunque POSITIVAMENTE il servizio militare è senza saperne (fino ad ora che ve lo spiego) ha inculcato nel suo intimo ul alto sentimento di GENITORE. Lui da i suoi sforzi e la sua vita in difesa dei suoi figli, per l’esistenza, per la vita etnica o del gruppo. Ma la famiglia? NON È PRESENTE IN QUANTO il contributo maschile e femminile di PROCREAZIONE non ha obbligazione e dunque per l’essere umano generalmente se perso un partner ne troverai un altro.

 

IV

Summa summarum (al fin fine), la NEGATIVITA militarista sta nel fatto dove i PODEROSI politici, religiosi, di gruppo o di famiglia dando un scelta di degenerazione, di vita o di morte  come SCELTA IMPOSTA che è uguale = all’ OBBLIGO.

Mentre I NOSTRI EROI sono i volontari locali, regionali, nazionali, di guppo fronteristi o senza frontiere per la ”solidarieta =  comunista – anarch – o della mia proposizione https://www.vi-pr.com/politica_estrattoria.htm  basata sul diritto alla vita e di sopravvivenza umana che poi è nel comportamento sociale della non violenza che a sua volta in parole e significazine dinamica è la rivolta contro il potere.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

MILITARISM

 

I

Militarism liksom andra fakta eller ideologier har alltid en motsats, annars skulle de inte ens existera som ord och betydelse.

Därför är POSITIV militarism uppfattad som väpnad delaktighet det som ligger i principen om överlevnad som självförsvar kopplat till fysiskt deltagande med hjälp av trubbigt material, skärning eldvape osv. Medan med NEGATIV militarism är där personen lånar ut sin kropp till andras tjänst i utbyte mot betalning om varor, makt och pengar. Detta beteende är kopplat till den individuella och sociala principen ACKUMULATION som är känslan av överlevnad. Här vill jag göra en jämförelse om den negativitet som kommer att överraska dig men som fast är mycket tveksam i sina variantuppfattningar men är kopplad till frågan om den så kallade PACIFISMEN. Detta, pacifism, fokuserar endast på delvis knyten till icke-skadligt, ickevåldsbeteende i anti-beväpningsbemärkelsen, MEN det är negativt i betydelsen resignation i förhållande till den partiella eller totala bristen på känsla för självbevarelsedrift för sig själv och arten, därför är det ett självmordsbeteende som sedan är kopplat till den genetiska dualismen INSTINKT och INTELLIGENS.

 

II

Jag försökte göra ett antagande för att förtydliga och komplettera mänskligt beteende kopplat till djurbeteende där föräldern FÖRSVARAR sin avkomma med risk av allvarliga egna fysiska skador eller slåss till döden knyts allt di följand: KRIGARE, MILITÄR, SOLDAT, HJÄLTE, JÄGARE, ÖVERLEVARE, FÖRÄLDER, KÄNSLA.

Etymologiskt hittar du litterära skillnader men enligt mig är roten och frukten densamma. Roten som förälder som är att SKAPA, bär i sig frakten av den naturliga självbevarelsedrift energin via handlingen av självförsvar som är en handling av ICKE-VÅLD som sedan hanteras av känsla. Formlerna är olika.

 

III

Vad betyder detta beteende?

I enkla och därför allmänt övergripande termer är det så att de som åtar sig milistjänster, beskydd, betald tjänst även som t.ex. civilt såsom lönefrågan i kapitalismens och diktatoriska själviska handling där därför "SUPER JAG" överväldigar ENKEL JAG som dvs. det här handlar om våld! NEGATIVITET.

MEN, den som FRIVILLIGT och därför POSITIVT åtar sig militärtjänst har utan att veta om det (förrän nu när jag förklarar det för dig) har ingjutit i sitt hjärta den höga känslan av en FÖRÄLDER. Han ger sina ansträngningar och sitt liv till försvar för sina barn, för tillvaron, för etniskt eller gruppens liv. Men familjen? DET ÄR INTE NÄRVARANDE i det manliga och kvinnliga bidraget till FORTPLANTING pga. människor inte har någon skyldighet då förlorat en hittar du en annan!

 

IV

Summa summarum, den militaristiska NEGATIVITETEN ligger hos MAKTHAVARE de politiska, religiösa, grupp- eller familjefolket som ger ett val av degeneration, liv eller död som ett TVINGAD VAL vidare en SKYLDIGHET.

Medan VÅRA HJÄLTAR är den lokala, regionala, nationella, frontistiska eller gränslösa gruppen frivilliga för "solidaritet = kommunist - anark - eller av mitt förslag https://www.vi-pr.com/politica_estratoria.htm” baserat på rätten till liv och mänsklig överlevnad som då ligger i det sociala beteendet av ickevåld som i sin tur i ord och dynamisk mening är upproret mot makten.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com