https://www.vi-pr.com
NATIO EUROPA

NATIO EUROPA (Natio betyder Nation=födelse)

 NE partiprogram  

KONTINENTAL POLITIK

”STÅR UPP MOT EGEN VILJA - FÖRLORA FÖR ATT VINNA”

 

Introduktion: Vi skriver med negativ och positiv mening så att meddelande påverkan på dig som läser dessa rader är balanserad mot manipuleringar.

·         ...program I NATION INDIVIDEN -Vi människor är unika i sitt slag: 1, Vi är alla från födelse kosmopoliter (världsmedborgare). 2, Vi är alla apolide (Statslös i natur mening från födelse och till dess är man barn med rättigheter utan skyldigheter oavsett där vi befinner oss). Vi kan vara nomad eller-och bofast. Vi är alla födda med rätt att vandra på jorden oavsett gränser med plikt att respektera varandras vanor och behov.

 

JA till Individuell frihet som är den naturliga frihet som är förankrad till rättvisan (överlevnad och icke tänkande) och att aldrig skall förvridas.

JA till Friheten i olikhet som förenar oss med lagar vid definition rätt och plikt lika för alla.

JA till Frid en plats där fred som uppstod vid konfrontation mot tyranni, diktatur, slaveri, misär, exploatering, elände, fattigdom, tvång, nolltolerans, krig, nått sitt slut och början.

 

NATION:

NEJ till medborgarskap från födelse som knyts till ort, generation, etniska, ras eller annan påtvingad tillhörighet.

NEJ till dubbelt eller fler medborgarskap. 

JA till att vara ”Medborgare” före 25 års ålder med tillhörighets...

JA till medborgarskap med full förpliktelse som görs vid svuren ed i tjugofemårs- mänsklig mognad.

 

VÄRLDSSAMFUNDET:

NEJ till alla betalda världssamfund typ FN, N.A.T.O, världssamfundet i lika meningar.

JA till frivilliga insatser i den stora meningen att hjälpa nationer, kontinenter och där hjälp behövs för att freda, bygga, motarbeta sjukdomar och hunger m.m. och det skall grundas på välgörenhet och dvs. medborgarna befriande från  skattetvång för sådant syfte.

SPRÅK:

Nej till språkdominans av s.k. nationella språk och som oundvikligt har mänsklighet blod  och förödelse på händerna.

JA till eget språk oavsett tillhörigheter och behov.

JA till nationella språk. Ett land ett språk!

JA till Interlingua för Gamla Europa (GE) för att kunna kommunicera utöver olika nationalitetsspråk.

JA till Esperanto som världsspråk som kan användas flitigt mellan nationer, kontinenter och i världens politiska ansvartagande.

JA till undervisning av sk. minoritetsspråk, nationella språk, europeiska språket (interlingua) och världsspråk (esperanto) vid födelse och skolplikt.

 

VAPEN:

NEJ till massförstörelse vapen inklusive skjutvapen. Att kasta är våld och det är en inlärnings filosofisk fråga. Ja till att bära  Arme Blanche (knivar, svärd, lans, yxa... sk. hugg och stickvapen) samt alla som inte är skjutvapen som t.ex. pepparspray, elpistoler och annat äldre, nutid och framtida skapelse som skapas begränsad till kontexten närstrid. Det, där för nöje, egen rätt, självförtroende, säkerhet för sig själv och för andra behövande i självförsvars syfte.

JA till en rättfärdig konfrontation för överlevnad eller för att upprätta ordning som består av kunnande och personlig styrka (ledarskap) med eller utan vapen som nämnd Arme Blanche.

 

ÄGANDE:

NEJ till rikedom.

JA till förenklad samlevnad och minimalism. Med det menas att i dagens strukturerade samhälle är nödvändig i en politisk demokratisk begränsning, minskning av byråkrati och hierarkin,  rationalisering av rikedomar så att en mer jämlika ekonomiska förutsättningar skapar och bibehåller en rättfärdig "fattig samhälle t.ex. https://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm" i mening att misär utrotas.

JA till minimal mat för alla, minimal bostad för alla, minimalt med kläder för alla, minimalt med ägodelar, för att sikta till nödvändiga behov för sig och samhället.

 

TRANSPORTER:

JA till extremt ökad kollektivtransport: med alternativ energi, med djur, med människor som drivkraft och av olika framtids uppfinningar som inte är till skada för människor och natur.

Nej till fortsatt överdriven privata eller kollektiva transportmedel direkt knutna till skadeffekter för livet. 

 

HÄLSA:

JA till gratis vård som inkluderar det fysiska och psykiska behovet.

 

SÄKERHET:

JA till polisiära, civila, paramilitära, hemvärnet och militära samordnade insatser mot alla typ av brottslighet från den minsta t.ex. spotta, skräpa ned, vara berusad på allmänna platser, hemma eller i sällskap upp till värsta som misshandel, våldtäkt, mord och terrorism.

JA till straffet mot passivitet där brotten sker.

JA till 1 att förövarnas tvångsflytt till "Omvärderig Region" där medborgarna lever ett vanligt liv med rätt och plikt i samband med information, studier, arbete, terapi o annat som denne behöver. Omvärdering innebär att förflyttning har inte en begränsning i tiden och att tiden för den avslutade informationen den beslutas av ansvariga, inflyttade och omständigheter som t.ex.  https://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm och se vidare JA 2,3.

JA 2 till omhändertagande av grovt psykiskt sjuka individer och inflyt av dessa till egen region där omvårdnad sker efter behov.

JA 3 till "Homogent Samhälle" där människor drabbade av naturförändringarna som homosexuella,  förbrytare, grovt psykiska och fysiska handikappade från födelse kan leva utan förföljelse i harmoni med deras identitet, öde och framtid. Självständiga federationer (konfederationer).

JA till ett starkt försvar där princip civilister inte finns på karta. 

JA till införande av stränga gränskontroller. 

 

INSATSER:

JA till vetenskap stöd mot alla fronter VAF (Vetenskapliga Alla Front).

JA till omvärdering och omvandlig av städer och bostäder, skog och vatten, industri och jordbruk, fauna och flora, gruva och energi med allt annat relaterad till att all samlevnad på jorden följer sin utveckling i harmoni och garanterar framtiden.

 

DE FYRA GYLLENE PUNKTER.

MOR:

Nej till massinvandring som invasion.

Ja till balanserad arbetsinvandring.

 

FAR:

Ja till erkännandet att homosexualitet inte är garant i natur mening för rasens förökning och därtill omvärderas makt positioner.

Ja till heterosexualitet som skapar kärnfamilj och därtill rätt till all makt där människor visar sig vara fysiskt och mental i balans.

 

DOTTER:

Nej till religion som kräver utplåning av andra religioner som t.ex. dagens kända islamiska grenar som hävdar att muslimer skall utrota de otrogna.

Ja till religionsfrihet.

 

SON:

Nej till rikedom som bara kan uppstå av all exploatering och dess undergång.

Ja till överlevnad som slussar oss till ett naturligt fattigsamhälle och som innebär harmoni med evolutionen.

 

Några små detaljer:

JA att i en nation behövs inte favorisera en minoritet eller en majoritet.

Ja till yttrande frihet.

Ja till godkännande av byteshandel som värde.

Ja till Allemansrätten där natur bistå utan gränser till vällfärde för familj och medborgarens bästa.

Ja till Medborgarlön under paraply "jobb åt alla".

Ja till tradition utan gränser av alla form. DENNA NATIONELLA OCH PATRIOTISKA PLATTFORM GÄLLER FÖR GRUPPER, NATIONER, KONTINENTER OCH HELA VÄRLDSSAMFUND MED MENING ATT SKAPA EN GLOBALISERAD LIKA RÄTT AV ALLA VISIONER OAVSETT INDIVIDUELLA ELLER KOLLEKTIVA PÅ JORDEN FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMLEVNAD I FÖRBEREDELSE TILL MÅL: LIVET I UNIVERSUM.

Presentation är ett exempel om vad vi skulle behöva kunna starta tillsammans en bredare, djupare, noggrann analys av vad är vad som behövs, är realistiskt för en framtid utan våld.

 

·         ...program II

KONTINENT Exempel på diskussionsmattan:

A-Exempel om modelleringsgrund för enad stor nation "NATIONELL KONTINENT".

Första steget är den klara nationella identifikation beskriven i program I här ovan alltså relaterad till eget land, folkslag, språk osv.

Andra steg är den "KONTINENTAL IDENTIFIKATION" i högre utsträckning som följande motto "EN KONTINENT EN FÄRG!" och dvs. Afrika till afrikaner svarta (...). Indien till indisk folk. Asien till gula. Europa till vita. Nordamerika till, ursprungsfolk, vita och blandade. Australien till ursprungsfolk, vita och blandade. Sydamerika till ursprungsfolk, vita  och blandade. HÄR har vi gör klart för oss den nationella konstitution överlagt till kontinent, skapas ytterligare medvetenhet och praktiska inslag för att balansera en kaotisk degenerering om mänskliga olikheter*1. B-En del förändringar om nationella gränser som följer naturens formgivning men som ändå håller samman kontinenter. C-Ett partiprogram som förespråkar stark nationalistisk identitet och suveränitet inom kontinenten, här se några exempel:

Européer skall definieras de födda och som lever inom gränser av det gamla Europa och inte de av EU tilläggsländer ifall att en sådan utveckling sker. Till exempel att Amerikaner kan tydligt kallas nordamerikaner eller sydamerikaner med tillägg av folkslag som tillhör ursprungsbefolkningen eller senare inkomna. Imperialistiska problematiken där folk kväver självständighet och skillnader är fysiskt tydliga så dessa stater kan inte kräva att nertryckta folk skall kalla sig annat än de i verkligheten visar sig vara t.ex. kineser och japaner är asiater men de är inte lika och deras utseende gör dem unika med all rätt att vara det i de gränser de lever i. Sverige har lika problematik med samerna men utformad på ett annat sätt som sträcker sig över nationella gränser som kallas GEO och famnar norden. Ett självständigt sameland är inte möjligt pga. dagens förutsättningar för att överleva ett militärangrepp i dess klassiska mening. Splittring är förödande för majoriteten av nordens befolkning och därför är samhörighet att välja än splittrin.

 

·         ...program III

VÄRLDSSAMFUND

1- En världs regering med bara representanter från olika kontinenter och i regel de huvud valda som vi kan kalla t.ex. "koordinerare"  (minimalism=få deltagare).

2-På diskussionsmattan: Maktfördelning om vad deras beslut kan influera. Begränsas till råd eller sträcker sig högre som kommando till handling?

3-Flagga, vapensymbol och musik med text utöver den nationella som redan finns för kontinenter och världen.

4-Världsskatt för program IV eller frivilliga insatser?

5-Sträva att Rom blir världens huvudstad.

6-Jordens hälsa och universums.

7-Demografi.

8-Världsarv.*2

 

·         ...program IV

UNIVERSUM Ett gemensamt storbemannat karavell "Mini Planet" skall skjutas upp i rymden med förnyade näringsmöjligheter som första steg till livet i universum.

VÄG TILL MÅLET.

Kommer det att vara ett världskrig av olika slag, format, storhet nödvändigt? I så fall varför? Går det att enas på ett mer sunt förnuftigt sätt?  Mitt svar: kontinent problematik. Just nu är ett helvete på jorden en klar realistisk bild:

Förtryckt -( Hahaha! Hooojdå! Mmmm). Människor som ger sig till frivolitet (smink, mode, sport, droger, konsumism osv.) pga. hormonella förändringar, svag uppfostran eller kaotisk samlevnad osv. -( omognad, oförstånd, känslor störningar, obegriplighet, djur tillstånd, rädda).

Maktkamp i den hierarkiska arbetslivet och samlevnad -( Djungel lag syndrom https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm: äta eller ätas. Jag bestämmer och inte du i kontexten vid olikhet på den biologiska primitiva sidan som okontrollerat behov vid relation innebörd).

Utnyttjande av vår likhet och allt som närvar vid oss utan kontemplativa och kärleksfull samlevnad och liv -( Mentala, fysiska och materiella än olösta blockeringar).

Hunger och övermättnad, misär och rikedom, samvete och galenskap -( Orimliga kontraster. Väderkvarn. Nerbrytning).

Allätare som inkluderar kannibalism -( Natur fenomen inom överlevnad. Samvete med galenskap).

Ont och onda, andras smärta som gläder oss och egen smärta som njutning -( Tunnelseendet. Fixering. Expansion. Längtan. Upprepning. Generering till degenerering. Självmordbeteende. Sadism. Masochism).

Militär förlamning för massförstörelsevapen då vi själv kan drabbas och någon galnings martyrskap att trycka på den röda knappen (Sambandet: Jesus komplex, Maktbehov, Ego).

Naturen som arealbruk kan inte svara på befolknings försörjningsbehov... och listan är lång som skall lösas under nationell samverkan innan förstånd tillåter oss utveckla och förvärkliga till 100 procentligt mål "Livet i Universum (IV program)". Dessa relationsproblem är svårare att lösa och mer problem skjuts upp till större enhet som kontinent eller världs fråga.

 

Från program II

*1 Mänsklighetens historia och vetenskap, vår egen existens i tiden som vi lever i har prövat dig och för oss alla som objektivt vill se sanningen, att en blandad ras är bara ett estetiskt fenomen och inte ett nödvändigt mänskligt behov i den mening att intelligens eller mänskligt välbefinnande och överlevnad är inte högre än vad generation till generation som utveckling har skapa se t.ex. AI. Våran anpassningsförmåga är ett plus med allt gott och ont för oss alla i överlevnadssyfte där naturen ställer krav vid radikala klimatförändringar eller enorma naturkatastrofer.

*2 Dagens demografi och ekonomiska utveckling, klimatförändringarna och mänskligt maktbehov är ett klart bevis om ett omedelbart politiskt världs INGRIPANDE med selektioniska omvärderingar om vad det är som kommer att rädda oss från undergång sätts på sin spets. Se att utveckling balanseras med avveckling, att hastighet tillför bromsning för egen säkerhet, samarbete istället för storhetsvansinne osv. Dessutom dagens kommunikationsmöjligheter är så höga och tillgängliga att kulturbyte som vetskap om levnadssätt och behov, vetenskap, förhandlingar möjligheter, maktdelning och allt som är en del av den positiva utvecklingen har förverkligats så att det är en möjlighet att se problem som en mänsklig intelligens och kan åtgärdas.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com