EiE (Elit i Elit) militär strategi.
 
K O N F L I K T E R?
-...Frågan är...
 
HUR FÖRSVARAR SIG FRÅN PERSONLIGA AGGRESSIONER, från krig eller olika konflikter?
 
MÄNNISKOR SOM SKAPAR KONFLIKTER ÄR ANSVARIGA och det är med den fysiska konfrontationen, med hjälp av dialog eller fysiskt strid 
https://www.vi-pr.com/tvivel.htm som problemet löses. Tvång och eldvapen är destruktiva inom negativa termer. Skall man kämpa rättvist skall det sker 
med ärlighet och lika vapen!
 
Företrädarna för en idé eller en grupp, ett parti, en nation, en identitet är de som har ansvaret  är utvalda för att lösa ekonomiska, sociala eller vilka problem 
som helst. Det är DE som måste föregå med gott exempel.
 
Idag dessa politiker, statschefer, olika företrädare eller som förälder måste man bevisa att man klarar sin position och som SÅDAN utan att andra som lägger 
ordet i mun eller bestämmer åt en!
 
En KRIG i den typ som vi historiskt känner till i denna konceptuella pseudonym dvs. smutsig krig alltså görs utifrån lögner, feghet och olika intressen frågor typ 
själviskhet, egoism osv. som i sin tur styrs av https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm. Sanningen är att en förälder mentalt i balans INTE GÖR KRIG.
 
Summa summarum
1- "Om DU inte är för dialog och inte tränad för att fysiskt (slåss) rätta komplexiteten , går åt sida och låt den som vet hur man TA den rätta platsen för sitt öde!"
2- Följande maxim lyder som följande "Vi föddes för att föda barn och detta är vår rättighet (GM2)"
3- Intelligens mot okunnighet är beviset som är baserat mellan att säga och att göra "jag säger för att jag förstår, du gör inget pga. du inte vet". Om du efter 
har läst vad jag har skrivit och inte reagerar så betyder det att du lever i okunskap. Så räddar DIG gör som jag:
A Jag motsätter mig till ödmjukhet som ett förnekande av ERKÄNNANDE där en annan utan bevis hävdar att han inom samma 
område vet mer än jag.
B Jag motsätter mig till hopp som underkastelse till exempel där faktum inte är bevisat.
Hoppet dömer mig att acceptera verser mellan pladder, skvaller, trångsynthet, galna kommandon och så vidare och alltså tro påsaken som är 
obevisade och därtill lurar mig. Redan rösten som tränger sig i mina öron överväldigar mig i det motstridiga koncept som förutsätter mig att tro, det 
kedjar fast mig och mer bedragare upprepar sig får mig att acceptera med konsekvenser som skapar i mig LIDANDE eller förtidig DÖD!Rösternas ljud 
kommer alltid före FAKTA, alltså det är spontaneitet som är själva fakta av en upplevelse. Ett faktum avsett som svar på frågan, talesättet, eller ignorans… 
det är sanningen stund! LSP (https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm.)
C Jag motsätter mig till förlåtelse https://www.vi-pr.com/godhet.htm En soldat som inte dör kommer att slåss igen eller så kommer en bedragare att förfölja dig 
igen om hen inte blir stum. 
Jag tror på OMVÄNDELSE men idag i en DEMOGRAFISK överfull värld är det ingen mening.
 
En bra läsning är också en av mina nu mycket gamla men evigt aktuella https://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm (krig och fred).
 
Min EiE militärstrategi som general Maximus 2000 (GM2) och att säga att jag är redo att göra mig ansvarig, är att sätta ihop en speciell EiE-armé (Elite i Elite) 
som är baserad på strid s.k. tom hand, stickvapen och endast skjutvapen efter BEHOV för ett framgångsrikt och rättvist uppdrag i överensstämmelse med 
vår tid. Behovet är också utbildning av individuell och gruppöverlevnad i skog, landsbygd och tätort.
 
Dessa amerikanska, ryska, kinesiska, australiska, afrikanska, europeiska eller andra ledare i världen bör slåss med varandra 
och inte dra oss civila, kombattanter och föräldrar i det!
 
Konflikterna beror på att det finns problem och det kan utrotas bara genom att konfrontera eller attackeras vid rötterna. Att inte gör det hamnar vi i en ständig 
demokratisk surrande som ta tid, skapar vidare oklara beslut, lögner fördjupas och som kan skapar missförstånd med därtill risk av en tredje världskrig som t.ex. 
lever vi idag år 2022 med världens spänningar.
 
I MIN STRATEGI och min taktik är att ”specialiserade kärnor” skapas i fientliga länder som kan fungerar för tillfället genom ”destabilisering” eller tom. gripa 
dessa ansvariga för att skapar överenskommelse och lösningar! Utan att nämna nationer och organisationer vill jag avslöja för dem som fortfarande inte vet att 
denna verklighet med sofistikerade eller grymma sätt redan är aktuell i den nu kända och kallade GLOBALA konflikten. Min sanning kvarstår ... och att lugnet 
kommer efter stormen.
 
 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com och https://www.vi-pr.com/italia.htm

 


 

EiE strategia militare.

 

 

C O N F L I T T I?

 

-...La domanda è...

COME DIFENDERSI DA AGGRESSIONI personali, da guerra o conflitti vari?

 

LE PERSONE CHE CREANO CONFLITTI SONO I RESPONSABILI ed è con la confrontazione fisica impiegando il dialogo o battersi corpo a corpo https://www.vi-pr.com/tvivel.htm che il problema si risolve e non impiegando altre persone o armi da fuoco. BATTERSI AD ARMI PARI è la risposta.

Essere onesto e coraggioso!

 

I rappresentanti di una idea o di un gruppo, di un partito, di una nazione, di una identita sono loro che hanno la responsabilita e come eletti per risolvere i problemi economici, sociali o che sia. Sono LORO che devono dare l’esempio.

Oggi i politici, capi di stato, rappresentanti vari o come genitore si deve provare che si è all’altezza come TALE senza impiegare altri che ti mettono la parola in bocca o decidono per te!

 

Un condottiero, un capo, un genitore NON FANNO GUERRE tipo che storicamente conosciamo in questo pseudonimo concettuale... la guerra dunque. Queste son state fatte e si fanno basandosi su falsita, menzogne, vigliaccherie, egoismo, interessi vari https://www.vi-pr.com/sindromo_del_potere.htm e non meno IGNORANZA.

Somma sommarum (...summa summarum).

1-“Se TU non sai dialogare, non sai batterti fisicamente, mettiti a parte e lascia chi sa fare PRENDERE il posto giusto del suo destino!”

2-Detto o massima “Siamo nati per far nascere e questo è il nostro diritto (GM2)”

3-L’ intelligenza contro l’ignoranza è l’EVIDENZA che si basa fra il dire ed il fare “io dico perchè capisco, tu non fai perchè non sai”. Se poi leggi questo che scrivo e non reagisci signfica che vivi l’ignoranza. Fai dunque come me:

IO mi oppongo all’umilta come negazione di RICONOSCIMENTO dove un altro senza prove sostiene che nel medesimo ambito ne sa piu di me.

IO mi oppongo alla speranza come sottomissione per sempio dove il fatto non è comprovato.

La speranza mi condanna ad accettare versi fra parlantine, chiacchiere, bigotterie, comandi pazzoidi e cosi via, che essendo non provati mi ingannano. Gia la voce di chi racconta mi travolge nel concetto conflittuale che mi condiziona a credere e che mi incatena nell’ ATTESA dell’ INGANNNO dove la speranza dunque ripeto mi fa accettare la SOFFERENZA o la MORTE che suolmente arriva prima del FATTO! Fatto inteso come risposta alla domanda, al detto o al sapere.

IO mi oppongo al perdono https://www.vi-pr.com/godhet.htm Un soldato che non muore combattera ancora o un ingannatore se non reso muto ti perseguitera  ancora. Credo alla REDENZIONE ma oggi in un mondo strafollato non ha senso.  

Una buona lettura è per di piú una delle mie ormai stravecchie ma eternamente attuali  https://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm (guerra e pace).

 

La strategia militare EiE  mia come generalre Maximus 2000 (GM2) e per dire che sono pronto a fare, facendomi responsabile, è di mettere insieme un’ armata speciale EiE (Elite nella Elite) che si basa sul combattimento corpo a corpo, armi bianche e solo armi da fuoco per NECESSITA di riuscita missionale coerente al nostro tempo. Esigenza è anche l’istruzione della sopravvivenza individuale e di gruppo nell’ambito forestale, rurale e urbano.

 

Questi capoccioni americani, russi, cinesi, australiani, africani, europei o di un altro mondo dovrebbero combattere fra di loro e non immischiare noi civili o combattenti.

Questo perchè il problema, il male o che sia, si sradica confrontandosi o attaccandolo alle radici e non a vanvera come il vento va che poi può causare una terza guera mondiale che significherebbe al massimo la fine della vita su questo pianeta!

 

NELLA MIA STRATEGIA e tattica è che si creano nuclei specializzati nei paesi ostili che se poi anche i sabotaggi di intimamento e disgregolazione non funzionassero all’ ora vale un attacco al governamento prendendo tutti questi scagnotti, falli mettere al banco per un accordo o per pagare l’istigazione! FINITA LI!

 

Senza citare nazioni ed organizzazzioni, voglio rivelare per chi ancora non sapesse che questa realta con modi soffisticati o crueli (crudeli) è gia attuale nel conflitto ormai conosciuto e detto GLOBALISTA. Ma resta la mia verita... che se ne uno ne l’altro di questi scagnotti sanno confrontarsi, dcidere o fare RIPETO non restera che la scelta ol'obbligazione di “...attaccare militarmente dall’ interno chi ha fatto l’ostilita.” Cosi, come dopo la tormenta viene la serenita... cosi sia che anche significa AMEN!

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com e https://www.vi-pr.com/italia.htm

 

 

 

 Interessanti letture come la seguente https://www.vi-pr.com/principio_vita.htm e piu condrete anche politicamente nel sito "GUARDIAMO IL MONDO CON ALTRI OCCHI” https://www.vi-pr.com/italia.htm